Inleiding /resultaat

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Najaarsnota  2021

De voor u liggende 'najaarsnota  2021' maakt deel uit van de nieuwe P & C -cyclus zoals deze in de notitie 'Trefzeker meebewegen'is vastgesteld. Uitgangspunt daarbij is  dat we op een andere manier willen sturen. Dit willen we doen op een wijze die past bij de nieuwe rol die we als gemeente hebben, die past bij de wensen van de raad en die past bij de samenleving. Voorlopig hoort daar nog een bijstellingsdocument aan het einde van het jaar bij. 

Dit document is het tweede bijstellingsdocument van 2021, maar naast de noodzakelijke bijstellingen geeft dit document dus  ook ruimte aan beknopte  informatie over de (financiële) gevolgen van Corona en aan informatie betreffende de Algemene Uitkering (septembercirculaire). 


Hieronder treft u een eerste globale planning aan van de  P&C documenten van 2022.

Sturingsmonitor Raadsvergadering (opinievorming) 31 maart en 7 april 2022
Bestuursrapportage Raadsvergadering (opinievorming en vaststelling) 30 juni 2022
Jaarrekening 2021 Raadsvergadering (vaststelling) 30 juni 2022
Begroting 2023 Raadsvergadering (vaststelling) 10 november 2022
Financiële bijstellingen 2022 (najaarsnota) Raadsvergadering (vaststelling) 8 december 2022
Hoofdlijnen uit de bijstellingen
De hoofdlijnen uit de bijstellingen zijn als volgt:
Pijler Onderwerp bedrag voordeel/ nadeel incidenteel/ structureel
1 Wachtgelden bestuur 120.000 n i
2 Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten 152.000 n i
2 WPDA reïntegratiebudget 300.000 v i
2 WPDA bedrijfsvoering 100.000 v i
2 Aandeel Beschermd wonen 200.000 v i
2 Uitkeringen BUIG 900.000 v i
2 Ziektekosten verzekering minima 100.000 v i
2 WMO schoonmaakhulp 300.000 n i
2 Jeugzorg 200.000 n i
4 Extra opbrengst bouwleges 530.000 v i
4 Compensatie Corona zwembaden 97.000 v i
4 Hogere bijdrage RudD 61.000 n i
5 Samenwerking Drentsche Aa 81.000 n i
5 Coronacompensatie rijk 227.000 v i
5 Groenonderhoud kernteams 75.000 n i
Voor een gedailleerde toelichting op deze en alle andere bijstellingen wordt u verwezen naar de inhoud van de tegels van de verschillende pijlers.

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

Resultaat najaarsnota  2021


Het resultaat van deze najaarsnota  2021 is  € 1.519.960-  positief.  Hiervan is  negatief € - 7.954,- structureel en € 1.527.914,- incidenteel van karakter. 

Voorgesteld wordt om van het totale voordeel ad € 1.519.960,-   een bedrag ad € 919.960 te storten in de VAR (Vrije Algemene Reserve)  en een bedrag ad € 600.000,- te storten  in een nieuw te vormen reserve Corona. Dit bedrag maakt deel uit van het saldo van de voor-en nadelen gerelateerd aan Corona die in 2021 in de bestuursrapportage en de najaarsnota zijn opgenomen (zie hiervoor het onderdeel Corona).
Het structurele nadeel wordt meegenomen in de bestuursrapportage 2022 en zo structureel verwerkt in de begroting 2022.  Het structurele begrotingssaldo 2022 biedt hiervoor voldoende ruimte.

Geprognosticeerde stand VAR (stand inclusief uitkomst septembercirculaire 2021)
Jaar 2022 2023 2024 2025
Geprognosticeerde stand VAR 5.427.000 4.510.960 4.458.960 4.649.960
storting najaarsnota 2021 919.960
storting (vanuit het FMP begroting 2022) 191.000 902.000
ontrekking (vanuit het FMP begroting 2022) -1.836.000 -52.000
geprognosticeerde stand per 31 december 4.510.960 4.458.960 4.649.960 5.551.960