Pijler 2 Zorg

Bijstellingen pijler 2 Zorg

Terug naar navigatie - Bijstellingen pijler 2 Zorg

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
Nationaal Programma Onderwijs
Het Nationaal Programma Onderwijs is bedoeld om achterstanden in het onderwijs ontstaan door Corona weg te werken. Naast het onderwijs zelf ontvangen ook de gemeenten een bedrag om dit doel te helpen ondersteunen. De gemeente Aa en Hunze ontvangt over de periode 1 augustus 2021 t/m 31 juli 2023 (2 schooljaren) een bedrag ad € 228.346. Het bedrag wordt in maandelijks termijnen uitbetaald. Voor het jaar 2021 gaat het daarmee om een bedrag ad € 47.572,-. We nemen dit bedrag budgettair neutraal op, zowel als inkomstenpost als uitgavenpost. De gelden mogen alleen voor het gestelde doel worden gebruikt.

Leerlingenvervoer
In de Najaarsrapportage van 2020 is een incidenteel voordeel ad € 80.000 ingeboekt met de opmerking dat nog zal worden beoordeeld welk deel daarvan structureel is. De structurele verhoging uit de bestuursrapportage van 2020 kan worden teruggedraaid. Dit levert een structureel voordeel op ad € 33.561,-.


6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
Versterking gemeentelijke anti discriminatievoorziening
Vanuit de algemene uitkering komen middelen beschikbaar voor versterking van de gemeentelijke anti discriminatievoorziening.  Deze middelen worden voor dit doel gereserveerd. Het betreft een bedrag ad € 10.000. Dit bedrag wordt voor nu incidenteel opgenomen maar komt vanaf 2022 structureel beschikbaar. Binnen pijler 2 wordt de uitgaaf verantwoord.
Binnen pijler 5 is de inkomst zichtbaar. Het geheel is budgettair neutraal verwerkt.

Decentralisatie Uitkering (DU) Inburgering
Ten behoeve van de nieuwe wet inburgering ontvangen we een DU. Het structureel beschikbare bedrag ad € 32.000 wordt nu verhoogd met incidenteel € 3.000.  Vanaf 2022 is deze verhoging structureel van aard. Het bedrag is nodig voor de uitvoering van de wet. Het geheel is budgettair neutraal verwerkt. De hogere inkomst is verantwoord in pijler 5 onder de Algemene Uitkering.

DU maatschappelijke begeleiding statushouders
We ontvangen een bedrag voor maatschappelijke begeleiding van statushouders. Het bedrag wordt jaarlijks vastgesteld op basis van de aantallen ingestroomde statushouders van het jaar daarvoor. In 2021 ontvangen we een incidenteel bedrag van € 17.000 Dit wordt gebruikt voor de subsidiering van Impuls (per 2022 voert VWNN deze taak niet langer uit),  zij zorgen voor de maatschappelijke begeleiding van deze mensen.
De inkomst is verantwoord op pijler 5 Algemene Uitkering. De uitgaaf is hier verantwoord. het geheel is budgettair neutraal verwerkt.

DU versterken aanbod mensen met dementie
We zijn als gemeente geselecteerd om aan de slag te gaan  met het versterken van het aanbod voor thuiswonende mensen met dementie. De middelen hiervoor ontvangen we bij de decembercirculaire middels een DU. Het betreft een bedrag ad € 50.000.
De inkomst is verantwoord op pijler 5 Algemene Uitkering. De uitgaaf is hier verantwoord. Het geheel is budgettair neutraal verwerkt.

Samenkracht en burgerparticipatie diverse onderdelen
Om de budgetten beter toe te delen aan de onderdelen waar de kosten worden gemaakt vinden verschuivingen plaats. Dit werkt budgettair neutraal uit.


6.3 Inkomensregelingen
Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK) (Corona)
Deze regeling wordt voor ons uitgevoerd door de WPDA. Vanuit de coronasteunpakketten van het Rijk is hiervoor nog eens € 152.000 beschikbaar. Dat bedrag willen we ook hiervoor inzetten.
Bij de bestuursrapportage 2021 is hiervoor eerder al een bedrag ad € 51.000 beschikbaar gekomen.
De inkomst is verwerkt onder pijler 5 Algemene Uitkering.

Tozo deel 2 en 3 (Corona)
In 2021 hebben we na de eerst tranche nu ook een tweede en derde tranche in het kader van de Tozo (Tijdelijk overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers) van het rijk ontvangen. Het betreft een bedrag ad € 936.895,-. Dit bedrag wordt doorbetaald aan de WPDA. Zij zorgt voor de uitvoering van deze regeling. De uitvoeringskosten maken deel uit van de uitkering. Het geheel verloopt budgettair neutraal.

 WPDA lagere kosten bedrijfsvoering (Corona)
De door het rijk verstrekte middelen voor uitvoering van de TOZO hebben de hogere lasten voor de uitvoering hiervan ruimschoots gedekt zodat per saldo de lasten lager zullen uitvallen dan geraamd.  Hierdoor ontstaat een incidenteel voordeel van € 100.000.

WPDA Reïntegratiebudget (Corona)
De verwachting dat de coronacrisis al vroeg in 2021 onder controle zou zijn, is niet uitgekomen. Dat betekent dat de inhaalslag op het gebied van re-integratie lange tijd niet heeft kunnen plaatsvinden. Hierdoor blijven de uitgaven ruimschoots achter ten opzichte van de begroting en ontstaat een incidenteel voordeel van € 300.000. Wel zijn op dit moment door de recente versoepelingen veruit de meeste trajecten weer mogelijk.

Lagere kosten  minimabeleid
Het aantal toekenningen voor de regelingen voor bijzondere bijstand/meedoen en collectieve ziektekostenverzekering daalt ten opzichte van de rekening 2020 licht. In de begroting was echter uitgegaan van een fors hoger beroep op deze regelingen. Zo is het aantal cliënten met bewindvoering en rechtsbijstand fors lager.  Er ontstaat een totaal incidenteel voordeel van € 100.000.

Uitkering BUIG participatiewet
De rijksbijdrage voor de bijstandsuitkeringen is voor 2021 hoger dan geraamd. Daarnaast is de prognose dat het aantal uitkeringsgerechtigden 40  personen lager zal zijn dan geraamd. Dit levert een fors voordelig resultaat op. Ondanks de coronacrisis is de verwachte stijging van het aantal bijstandsgerechtigden uitgebleven. In totaliteit levert dit een incidenteel voordeel op van € 900.000.
Bij de eerste bestuursrapportage van de WPDA over 2022 vindt een beoordeling plaats over het eventuele structurele karakter van de hierboven genoemde voordelen.


6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
WMO IVN 4 (hulp bij huishouden)
De accresontwikkeling binnen de Algemene Uitkering leidt met betrekking tot de  middelen voor het sociaal domein tot een verhoging van het budget met een bedrag ad € 143.000. Voorgesteld wordt deze extra middelen toe te voegen aan het onderdeel WMO IVN 4 (huishoudelijke hulp)
De inkomst wordt verantwoord op pijler 5 Algemene Uitkering.  Het geheel is budgettair verwerkt.

Bij de tweede kwartaalrapportage over het sociaal domein bent u geïnformeerd over de financiële ontwikkeling omtrent WMO en Jeugd. Op basis daarvan willen we de uitgaven WMO IVN4 (schoonmaakhulp) bijstellen met een  incidenteel bedrag ad € 300.000,-. We verwachten hier meer uitgaven te moeten doen dan hiervoor zijn geraamd.

WMO Diverse onderdelen
Om de budgetten beter toe te delen aan de onderdelen waar de kosten worden gemaakt vinden verschuivingen plaats. Dit werkt budgettair neutraal uit.

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-
Extra middelen jeugd (problematiek wachttijden)
Binnen de Algemene Uitkering ontvangen we extra middelen ten behoeve van de jeugdzorg. Het oogmerk van deze extra middelen is om gemeenten instaat te stellen extra inzet en regie te kunnen voeren op het aanpakken en voorkomen van wachttijden in de ingekochte specialistische jeugdzorg. Het betreffen incidentele extra middelen ad € 52.000.
De inkomst wordt verantwoord op pijler 5 Algemene Uitkering.  Het geheel is budgettair neutraal verwerkt.

Aanpak problematiek jeugdzorg
Voor 2021 ontvangen we binnen de Algemene Uitkering nog een incidenteel extra bedrag ad € 485.000 ten behoeve van de jeugdzorg.  De inkomst wordt verantwoord op pijler 5 Algemene Uitkering. het geheel is budgettair neutraal verwerkt.                                                                                

Kosten jeugdzorg
Bij de tweede kwartaalrapportage over het sociaal domein bent u geïnformeerd over de financiële ontwikkeling omtrent WMO en Jeugd. Op basis daarvan willen we de uitgaven jeugdhulp IVN 8 bijstellen met een  incidenteel bedrag ad € 200.000,-. We verwachten hier meer uitgaven te moeten doen dan hiervoor zijn geraamd.

6.82 Geëscaleerde zorg 18-
Compensatieregeling voogdij/18+
De Integratie Uitkering voogdij/18+ wordt (incidenteel) verhoogd met € 6.000,--. De kosten worden verantwoord op pijler 2 binnen jeugdzorg, de inkomst wordt verantwoord op pijler 5 Algemene Uitkering. Het geheel is budgettair neutraal.


7.1 Volksgezondheid
Rijksvaccinatieprogramma meningokokken
Voor dit onderdeel ontvangen we binnen de algemene uitkering een bedrag ad € 5.000,-. Vanaf 2022 wordt dit structureel.
Het bedrag wordt toegevoegd aan het budget voor jeugdgezondheidszorg. Uitvoering ligt bij de GGD.  De inkomst wordt verantwoord op pijler 5 Algemene Uitkering. Het geheel is budgettair neutraal verwerkt.

DU Gezond in de stad: impuls Kansrijke Start
Er zijn gelden toegevoegd aan het gemeentefonds voor GIDS-gemeenten (Gezond in de stad). Deze gemeenten willen een lokale coalitie vormen rondom de eerste 1000 dagen van kinderen. Niet deelnemende gemeenten zijn begin februari 2020 geïnformeerd dat er een derde tranche van deze impuls beschikbaar komt. Zij hebben zich in de periode van begin februari tot medio april 2020 kunnen aanmelden voor deze derde tranche. Wij ontvangen hiervoor nu een bedrag ad € 7.000 gedurende de jaren 2020, 2021 en 2022. Dit bedrag,  jaarschijf 2021,  wordt budgettair neutraal in de bijstellingen verwerkt.
Opmerking: bij de bestuursrapportage 2021 is de jaarschijf 2020 verwerkt.

DU  Brede aanpak dak- en thuisloosheid
Het kabinet wil dak- en thuisloosheid zoveel mogelijk voorkomen en ervoor zorgen dat niemand op straat hoeft te slapen. Het kabinet stelt voor de aanpak van dak- en thuisloosheid een financiële impuls beschikbaar van in totaal € 200 miljoen voor de jaren 2020 en 2021.
Dit bedrag wordt verdeeld over de centrumgemeenten en regiogemeenten beschermd wonen en maatschappelijke opvang. In onze regio is dat centrumgemeente Assen. We ontvangen als regiogemeente een bedrag ad € 18.000 voor het jaar 2020 en € 32.000 voor het jaar 2021. Het bedrag ad € 32.000 voor het jaar 2021 wordt nu budgettair neutraal in de bijstellingen verwerkt.
Opmerking: bij de bestuursrapportage 2021 is de jaarschijf 2020 verwerkt.

2. Zorg
(bedragen x € 1.000)
Lasten Baten
Begroot 2021 Bijstelling incidenteel Bijstelling structureel Totaal 2021 Begroot 2021 Bijstelling incidenteel Bijstelling structureel Totaal 2021
4.1 Openbaar basisonderwijs 84 84
4.2 Onderwijshuisvesting 695 695 20 20
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 1.200 48 -34 1.214 204 48 251
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 3.687 80 -597 3.170 362 362
6.2 Wijkteams 3.388 3.388
6.3 Inkomensregelingen 8.641 139 8.780 5.964 1.387 7.351
6.4 Begeleide participatie 88 88
6.5 Arbeidsparticipatie 313 313 10 10
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 1.167 1.167 12 12
6.71 Maatwerkdienst- verlening 18+ 3.760 443 597 4.800 371 240 611
6.72 Maatwerkdienst- verlening 18- 5.357 737 6.094
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 28 28
6.82 Geëscaleerde zorg 18- 1.435 6 1.441
7.1 Volksgezondheid 1.265 44 1.309
Resultaat voor bestemming 31.108 1.496 -34 32.571 6.942 1.674 8.617
2.99 Bestemming resultaat 19 19 827 827
Resultaat na bestemming 31.127 1.496 -34 32.590 7.769 1.674 9.443