Corona

Gevolgen Corona

Terug naar navigatie - Gevolgen Corona

Sinds maart 2020 hebben we te maken met het corona virus. Tijdens het maken van de Bestuursrapportage  2021 waren we voorzichtig optimistisch over het verloop. Helaas laten de laatste ontwikkelingen een ander beeld zien. Het aantal besmettingen en IC opnames nemen weer toe. Het blijft voorlopig nog onduidelijk hoelang het virus impact gaat hebben op de samenleving en onze manier van werken. 

In het hoofdstuk hieronder staan de bijstellingen die betrekking hebben op of beïnvloed zijn door corona in het huidige jaar.  Een deel is al in de bestuursrapportage aan de orde geweest , een ander deel heeft een plek gevonden in de voorliggende najaarsnota. Het positieve saldo voor Corona vanuit deze najaarsrapportge bedraagt € 711.114,-. Voorgesteld wordt om een deel het positieve saldo van de voor- en nadelen van dit jaar te reserveren, in een nieuw in te stellen reserve Corona, voor nog te verwachten kosten en niet in de algemene middelen te laten verdwijnen. Het gaat dan om een bedrag ad € 600.000,-.

Toelichting coronabijstellingen

Terug naar navigatie - Toelichting coronabijstellingen

BESTUURSRAPPORTAGE 2021

Pijler 1

Vitamine A (corona)
Afgelopen december waren er de Vitamine A weken. In het licht van de strengere maatregelen, werd deze actie op touw gezet om mensen een hart onder de riem te steken. Vele coronaproof activiteiten zijn er georganiseerd in december en de maanden er na, zoals digitale bingo’s, online quizzen en wandeltochten. Voor elke activiteit kon er een bijdrage tot € 200 worden aangevraagd. In totaal is er door de gemeente € 46.400 voor geraamd. Er is een bijdrage van € 24.500 van de Provincie voor gekregen.

Overige kosten
Voor de overige kosten voor Corona ramen we een bedrag van € 50.000. Het gaat dan om hygiënemaatregelen, bloemetjes, kaartjes, attenties en dergelijke.

Pijler 2

Extra subsidie Impuls i.v.m. extra inzet Corona 
Het afgelopen jaar is het aantal meldingen bij zowel Attenta als Impuls gestegen. Er wordt door scholen en Attenta meer doorverwezen naar Impuls  Dit is ook een logisch gevolg van de  ingezette transformatie. Daarnaast ontstaan als gevolg van de coronacrisis bij een aantal kwetsbare groepen in de samenleving  toenemende sociale en psychische klachten. Wij stellen voor Impuls tijdelijk voor 1 jaar extra middelen ten behoeve van uitbreiding van de formatie voor o.a. maatschappelijk werk te verstrekken, om de effecten van de  coronacrisis helpen tegen te gaan. Het betreft een bedrag van € 95.000,-. Het gaat hierbij zowel om individuele ondersteuning als groepsactiviteiten

Extra subsidie Attenta i.v.m. inzet voor jeugd (Corona)
In verband met de extra meldingen met betrekking tot jeugd in het eerste kwartaal van 2021 heeft Stichting Attenta incidenteel extra subsidie van € 28.000 aangevraagd ten behoeve van extra personele inzet hiervoor.

Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (Corona) 
Deze regeling wordt voor ons uitgevoerd door de WPDA. Vanuit de coronasteunpakketten van  het Rijk is hiervoor € 51.000,- beschikbaar. Dat bedrag willen we hier ook voor inzetten. Dit lijkt voldoende te zijn. Het aantal mensen dat een beroep op deze regeling doet is tot nu toe gering. De inkomst is opgenomen onder pijler 5 bij de algemene uitkering. 

Pijler 4

Coronasteun sportverenigingen.
Voor het ondersteunen van de sportverenigingen wordt een bedrag ad € 15.000 gereserveerd. Dit is naast het kwijtschelden van de huur van de sportaccommodaties en velden. 
De amateurverenigingen voor sport vervullen een belangrijke maatschappelijke rol en worden draaiende gehouden door enthousiaste vrijwilligers. Voor de samenleving is het van belang dat deze verenigingen niet omvallen. Daarnaast lopen de verenigingen inkomsten mis doordat acties om extra financiële middelen in te zamelen niet of nauwelijks plaats kunnen vinden en/of leden hun lidmaatschap opzeggen. Daarom wordt voorgesteld om deze verenigingen een compensatie cq. tegemoetkoming te bieden. 
Deze regeling is laagdrempelig en biedt een bedrag van € 300,- per vereniging. Voor deze regeling hoeven geen documenten overlegd te worden. Voor deze regeling is een bedrag ad € 15.000,-  beschikbaar.
NB: Voor culturele verenigingen is ook een dergelijke subsidieregeling in het leven geroepen maar daarvoor hoeven geen extra middelen te worden gevraagd. Hiervoor kan nog gebruik gemaakt worden van de middelen die in 2020 voor dit doel beschikbaar zijn gesteld.

Huurderving i.v.m. Corona
In de periode januari t/m 11 mei mogen de sportaccommodaties en de sportvelden niet of slechts gedeeltelijk worden gebruikt. De huur over deze periode wordt dan ook niet bij de sportverenigingen in rekening gebracht. Dit betekent een huurderving van € 64.085. Hiervoor wordt een compensatieverzoek bij het rijk ingediend. Het is op dit moment nog onduidelijk of deze (deels) wordt verkregen. Als hier duidelijkheid over is wordt dit als bijstelling in het najaar meegenomen.  Met betrekking tot de inkomstenderving van de zwembaden over 2020 is ook een compensatieverzoek ingediend. Ook de uitkomsten hiervan worden in het najaar meegenomen.

Corona-ondersteuning dorpshuizen
Voor de ondersteuning van dorpshuizen in Corona tijd is ook een subsidieregeling in het leven geroepen. Het subsidieplafond hiervoor bedraagt € 35.000. Van dit bedrag is € 17.000 nog beschikbaar vanuit 2020 zodat nu een extra bedrag ad € 18.000 wordt gevraagd.

Bouwleges (corona)
Door Corona zijn er in het jaar 2020 meer bouwaanvragen binnengekomen. Die trend lijkt zich voor het jaar 2021 door te zetten. Er wordt incidenteel een hogere opbrengst geraamd van € 160.000. Gelet op de hierdoor ontstane hoge werkdruk binnen het team Backoffice wordt een bedrag van € 80.000 ingezet voor inhuur van extra formatie.

Pijler 5

Extra ondersteuning ICT/helpdesk (Corona)
Door vooral thuiswerken is er de nodig druk ontstaat op de servicedesk. Hierdoor ontstaat er overloop naar de 2e lijn. Dit heeft het effect dat de ontwikkeling en ondersteuning achterblijft bij de ontwikkeling binnen de organisatie. Incidenteel is een extra bedrag nodig van € 30.000

Verhoging budget inhuur personeel in verband met Corona.
Het voortduren van de coronacrisis betekent dat binnen de gemeentelijke organisatie het coronacristeam nog steeds actief is. Voor de vervanging van de medewerkers uit dit team en  voor de vervanging van medewerkers die werkzaamheden verrichten in verband met de crisis (handhaving, juridische ondersteuning) is extra budget noodzakelijk. Actueel hierin is bijvoorbeeld de extra inhuur voor het verwerken van de aanvragen voor evenementenvergunningen.  Daarnaast is er vertraging ontstaan binnen verschillende activiteiten die nog moet worden ingelopen. We denken hiervoor een extra budget nodig te hebben van € 300.000. Dit is naast het budget dat voor dit doel nog resteerde uit 2020 van € 320.000. Dit budget is na verplichtingen nagenoeg op.

Coronasteunpakketten
Vanuit het rijk hebben we inmiddels 4 coronasteunpakketten ontvangen. De pakketten 2 en 3 hebben deels betrekking op 2021 , pakket 4 heeft helemaal betrekking op 2021. De steunpakketten 2 en 3 hebben voor resp. € 210.000 en € 272.000 betrekking op 2021 en worden nu als inkomst verantwoord. Deze bedragen hebben met name te maken met het vervallen van de schaalvergrotingskorting en extra middelen voor re-integratie en schuldenproblematiek en voor cultuur. Het 4e coronasteunpakket voor een bedrag van € 286.000 ziet vooral op bijdragen in het kader van ondersteuning van de jeugd en andere kwetsbare groepen. Opgemerkt wordt dat de bedragen niet geoormerkt zijn maar vrij kunnen worden ingezet. De Tonk regeling genoemd bij pijler 2 is onderdeel van dit totale coronasteunpakket. 

NAJAARSNOTA 2021

Pijler 1

Representatie B&W
In verband met  de coronacrisis vinden er minder activiteiten plaats. De post representatie kent daardoor een incidenteel voordeel van € 35.000.

Reiskosten B&W
In verband met  de coronacrisis vinden er minder activiteiten plaats. De raming voor reis- en verblijfkosten kent daardoor een incidenteel voordeel van € 15.000.

Leges paspoorten/Idkaarten
Mede  als gevolg van de Coronacrisis zijn er in 20201minder paspoorten en ID kaarten verlengd of nieuw aangevraagd (lagere inkomst € 50.000). Na verrekening met de lagere afdracht voor de rijksleges (lagere uitgaaf € 35.000) resteert per saldo een nadeel van € 15.000.

Subsidieregeling Frisse start na Corona
De subsidieregeling van de provincie heeft tot doel de vitaliteit en kwaliteit van leven en wonen in Drenthe te versterken, door organisaties die afhankelijk zijn van vrijwilligers in staat te stellen om hun sociaal-culturele activiteiten te organiseren. Door gebruikmaking van de regeling in Aa en Hunze kunnen lokale vrijwilligersorganisaties activiteiten organiseren die de sociale cohesie binnen de organisatie en dorpen kan versterken. We voeren de regeling zo laagdrempelig mogelijk uit voor vrijwilligersorganisaties. We ontvangen hiervoor van de provincie een bedrag ad € 50.000, datzelfde bedrag nemen we ook op als uitgave. Het geheel wordt budgettair neutraal verwerkt.

 

Pijler 2

Nationaal programma Onderwijs, deel 2021
Het Nationaal Programma Onderwijs is bedoeld om achterstanden in het onderwijs ontstaan door Corona weg te werken. Naast het onderwijs zelf ontvangen ook de gemeenten een bedrag om dit doel te helpen ondersteunen. De gemeente Aa en Hunze ontvangt over de periode 1 augustus 2021 t/m 31 juli 2023 (2 schooljaren) een bedrag ad € 228.346. Het bedrag wordt in maandelijks termijnen uitbetaald. Voor het jaar 2021 gaat het daarmee om een bedrag ad € 47.572,-. We nemen dit bedrag budgettair neutraal op, zowel als inkomstenpost als uitgavenpost. De gelden mogen alleen voor het gestelde doel worden gebruikt.

Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (Corona)
Deze regeling wordt voor ons uitgevoerd door de WPDA. Vanuit de coronasteunpakketten van het Rijk is hiervoor nog eens € 152.000 beschikbaar. Dat bedrag willen we ook hiervoor inzetten.
Bij de bestuursrapportage 2021 is hiervoor eerder al een bedrag ad € 51.000 beschikbaar gekomen.
De inkomst is verwerkt onder pijler 5 Algemene Uitkering.

Tozo deel 2 en 3
In 2021 hebben we na de eerst tranche nu ook een tweede en derde tranche in het kader van de Tozo (Tijdelijk overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers) van het rijk ontvangen. Het betreft een bedrag ad € 936.895,-. Dit bedrag wordt doorbetaald aan de WPDA. Zij zorgt voor de uitvoering van deze regeling. De uitvoeringskosten maken deel uit van de uitkering. Het geheel verloopt budgettair neutraal.

WPDA lagere kosten bedrijfsvoering
De door het rijk verstrekte middelen voor uitvoering van de TOZO hebben de hogere lasten voor de uitvoering hiervan ruimschoots gedekt zodat per saldo de lasten lager zullen uitvallen dan geraamd.  Hierdoor ontstaat een incidenteel voordeel van € 100.000.

WPDA Reïntegratiebudget
De verwachting dat de coronacrisis al vroeg in 2021 onder controle zou zijn, is niet uitgekomen. Dat betekent dat de inhaalslag op het gebied van re-integratie lange tijd niet heeft kunnen plaatsvinden. Hierdoor blijven de uitgaven ruimschoots achter ten opzichte van de begroting en ontstaat een incidenteel voordeel van € 300.000. Wel zijn op dit moment door de recente versoepelingen veruit de meeste trajecten weer mogelijk.


Pijler 4

Zwembaden 
Vanuit het ministerie van VWS krijgen we vanwege de coronamaatregelen financiële steun  vanuit de zogenaamde SPUK regeling zwembaden. Over het jaar 2020 hebben we voor zowel het zwembad Zwanemeer als zwembad de Borghoorns een bedrag ontvangen van € 48.318. 

Compensatie huurderving corona Q1 2021
Over het eerste kwartaal 2021 ontvangen we van het Rijk een bedrag ad € 49.478,- voor gederfde huurinkomsten sportaccommodaties als gevolg van Corona.

Subsidie opstart culturele activiteiten na Corona
Van de provincie hebben we een subsdiebedrag ontvangen van € 10.000 voor het opstarten van culturele activiteiten na Corona. We geven het geld ook daaraan uit. Eén en ander verloopt budgettair neutraal. 

Extra opbrengst bouwleges
De bouwleges zijn in 2020 hoger dan geraamd. Dit lijkt een effect als gevolg van de Coronacrisis. Er zijn meer vergunningen afgegeven waardoor de raming incidenteel € 80.000 hoger uitvalt.


Pijler 5

Brandstofprijzen tractie
Als gevolg van de sterk gestegen brandstofprijzen en extra kilometers (wegens corona een deel van het haar slechts één medewerker per voertuig) wordt het budget met € 10.000 incidenteel verhoogd.

Coronacompensatie 
Ten behoeve van de extra kosten als gevolg van de coronacrisis ontvangen we van het rijk binnen het 5e coronasteunpakket een bedrag ad € 227.000.

Overzicht coronagerelateerde bijstellingen 2021
Pijler Taakveld Omschrijving Lasten Lasten Baten Baten resultaat n/v
Nadeel Voordeel Nadeel Voordeel
Bestuursrapportage
1 1.2 Vitamine A 46.400
1 1.2 Vitamine A provinciale bijdrage 24.500
1 1.2 Overige kosten corona (bloemtje, kaartjes, hygiene etc) 50.000
2 6.1 samenkracht en burgerparticipatie ivm corona extra bijdrage impuls 95.000
2 6.2 Extra subsidie Attenta ivm inzet voor jeugd 28.000
2 6.3 Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten TONK 51.000
4 5.1 Coronasteun sportvereningingen 15.000
4 5.2 Huurderving i.v.m. Corona 64.085
4 5.2 Coronasteun dorpshuizen (extra bedrag) 18.000
4 8.3 Verhoging bouwleges 160.000
4 8.3 Externe inhuur extra bouwaanvragen 80.000
5 0.4 Extra budget Corona voor inhuur automatisering 30.000
5 0.4 Budget t.b.v. extra inhuur ivm Corona 300.000
5 0.7 Coronasteunpakket 2 jaarschijf 2021 210.000
5 0.7 Coronasteunpakket 3 jaarschijf 2021 272.000
5 0.7 Coronasteunpakket 4 286.000
Totaal bestuursrapportage 713.400 0 64.085 952.500 175.015 v
Najaarsnota
1 0.1 Representatie B&W 35.000
1 0.1 Reiskosten B&W 15.000
1 0.1 Audiovisuele ondersteuning 15.000
1 0.2 Leges paspoorten/Idkaarten 35.000 50.000
1 6.1 Subsidieregeling Frisse start na Corona 50.000
1 6.1 Subsidieregeling Frisse start na Corona 50.000
2 4.3 Nationaal programma Onderwijs, deel 2021 47.572
2 4.3 Nationaal programma Onderwijs, deel 2021 47.572
2 6.3 Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten 152.000
2 6.3 Tozo deel 2 en 3 doorbetaling WPDA 936.895
2 6.3 Tozo deel 2 en 3 inkomst Rijk 936.895
2 6.3 WPDA lagere kosten bedrijfsvoering 100.000
2 6.3 WPDA reintegratiebudget 300.000
4 5.2 Zwembad zwanemeer spuk corona 2020 48.318
4 5.2 Zwembad Borghoorns spuk corona 2020 48.318
4 5.2 Compensatie huurderving corona Q1 2021 49.478
4 5.3 Subsidie opstart culturele activiteiten na Corona 10.000
4 5.3 Subsidie opstart culturele activiteiten na Corona 10.000
4 8.1 Extra opbrengst bouwleges 80.000
5 8.1 Brandstofprijzen tractie 10.000
5 0.7 Coronacompensatie 227.000
Totaal najaarsnota* 1.221.467 485.000 50.000 1.497.581 711.114 v
Totalen bestuursrapportage en najaarsnota 2.648.267 485.000 178.170 3.402.581 886.129 v
* van het totaal van € 711.114 wordt een bedrag van € 600.000 aan de reserve Corona toegevoegd

Conclusie

Terug naar navigatie - Conclusie

In bovenstaand overzicht is te zien dat er meer compensatie is binnen gekomen vanuit het Rijk, dan dat er tot nu toe is uitgegeven. En dat we op bepaalde beleidsterreinen als gevolg van Corona ook minder hebben uitgegeven dan geraamd. De komende maanden worden er nog meer uitgaven verwacht die betrekking hebben op Corona, dit mede door de aanscherping van de maatregelen in november. Zo wordt er extra inzet verwacht bij handhaving en ook op andere vlakken verwachten we de komende periode extra inzet nodig te hebben. Daarom is ons voorstel om een deel  van het positieve saldo aan coronabijstellingen  ad € 600.000,- in een reserve  Corona te plaatsen zodat toekomstige kosten uit 2021 en 2022 hieruit kunnen worden gedekt. Uiteraard wordt hierbij dan ook rekening gehouden met eventuele nog van het rijk te ontvangen vergoedingen in verband met Corona. Het resterende deel ad € 11.114,- wordt toegevoegd aan de VAR.