Pijler 4 Voorzieningen, leefbaarheid en wonen

Bijstellingen pijler 4 Voorzieningen, leefbaarheid en wonen

Terug naar navigatie - Bijstellingen pijler 4 Voorzieningen, leefbaarheid en wonen

2.1  Verkeer en vervoer
Openbare verlichting
Voor beheer- en onderhoud van openbare verlichting is het budget ontoereikend. De planning is om in december samen met andere gemeenten uit Groningen en Drenthe het aanbestedingstraject te starten voor het nieuwe beheer- en onderhoudsbestek Openbare Verlichting. Na gunning (gepland in april 2022) zal het nieuwe structurele jaarbudget bekend zijn. Voor 2021 wordt een incidentele bijstelling opgenomen van € 15.000.

Extra straatvegen
De kosten voor straatvegen zijn in 2021 incidenteel € 10.000 hoger dan geraamd. Het was voor een aantal goten en straten nodig achterstallig onderhoud weg te werken.  Dit voorkomt extra kosten voor een “nulbeurt” in het nieuwe bestek 2022.

 5.1 Sportbeleid en activering
In het kader van de Specifieke Uikering (SPUK) Sportakkoord 2021 ontvangen we een bedrag ad € 85.142,-.  Een deel daarvan, € 45.142,  is bestemd voor interventies gezonde leefstijl. Het geheel wordt budgettair verwerkt.


5.2 Sportaccommodaties
Zwembaden (Corona)
Vanuit het ministerie van VWS krijgen we vanwege de coronamaatregelen financiële steun  vanuit de zogenaamde SPUK regeling zwembaden. Over het jaar 2020 hebben we voor zowel het zwembad Zwanemeer als zwembad de Borghoorns een bedrag ontvangen van € 48.318.

 Sporthal de Goorns
De opgenomen huuropbrengst voor bewegingsonderwijs is structureel te laag opgenomen voor een bedrag van € 20.000. Dit voordeel wordt structureel verwerkt in de bestuursrapportage 2022 en daarmee ook in de begroting 2022.

Sportaccommodaties algemeen (Corona)
Over het eerste kwartaal 2021 ontvangen we van het Rijk een bedrag ad € 49.478,- voor gederfde huurinkomsten sportaccommodaties als gevolg van Corona.

 
5.3 Cultuurprestatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
Subsidie opstart culturele activiteiten na Corona
Van de provincie hebben we een subsdiebedrag ontvangen van € 10.000 voor het opstarten van culturele activiteiten na Corona. We geven het geld ook daaraan uit. Eén en ander verloopt budgettair neutraal.


5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
Groenonderhoud kernteams
Als gevolg van ziekte en vertrek van personeel binnen de kernteams is extra inhuur noodzakelijk om het groenonderhoud binnen de kernen op een verantwoord niveau te houden. De opengevallen plaatsten kunnen niet of nauwelijks weer worden ingevuld met ‘afspraakbaners’ zodat extra externe inhuur noodzakelijk is. Het betreft een incidenteel  hogere uitgave van € 75.000,-.

Eiken processierups
Voor monitoring en bestrijding van de eikenprocessierups is incidenteel meer € 25.000 meer nodig.

Schadelijke bermplanten
Om de vele meldingen van onze inwoners en agrariërs over overlast van met name Japanse Duizendknoop en Jakobskruiskruid structureel aan te pakken, is een maaizuigcombinatie nodig. De maaiarm met klepelmaaier is reeds beschikbaar. Deze moet voorzien worden van zuiginstallatie en zuigwagen. Kosten € 75.000. In budget voor stortkosten maaisel is reeds voorzien. Er is voor gekozen om dit in eigen beheer te doen. De Buitendienst is flexibel inzetbaar.  De zuigwagen kan ook worden ingezet voor andere doeleinden zoals bladruimen etc. De kapitaallasten zijn € 9.750 structreel.

 
7.3 Afval
Containers ABS
Vanuit het meerjarig investeringsprogramma 2021 is abusievelijk de aanschaf van nieuwe containers voor het ABS voor een bedrag van € 207.800 niet meegenomen. De kapitaallasten zijn € 14.892 en worden doorberekend in de afvalstoffenheffing 2023. Het geheel verloopt budgettair neutraal. Dit wordt structureel verwerkt in de bestuursrapportage 2022 en daarmee ook in de begroting 2022.

 
7.4 Milieubeheer
Hoger bijdrage RudD
Als gevolg van extra door de RudD uit te voeren opdrachten in 2021 zal de bijdrage aan de RudD incidenteel hoger uitvallen. Het betreft een bedrag ad € 60.700,--.


7.5 Begraafplaatsen
Lijkbezorgingsrechten
De opbrengst lijkbezorgingsrechten blijft achter bij de raming. Verwacht nadeel € 40.000,-. Dit is een trend die al sinds 2015 zichtbaar is. In 2015 is de raming van de lijkbezorgingsrechten structureel verlaagd maar de daling van de inkomsten zet nog steeds door. Alleen 2020 was daar een uitzondering op. De daling van de inkomsten houdt met name verband met de verschuiving van begraven naar cremeren en de 'concurrentie' van andere begraafplaatsen. In 2022 gaan we bezien of deze trend structureel in de begroting verwerkt gaat worden.


8.1 Ruimtelijke ordening
Extra lasten uitvoering woonvisie
Voor de uitvoering van de woonvisie is een (externe) projectleider aangetrokken. De verwachte kosten over 2021 bedragen € 18.000,-.

Extra opbrengst bouwleges (Corona)
De bouwleges zijn in 2021 hoger dan geraamd. Er zijn meer vergunningen afgegeven dan gebruikelijk. Dit lijkt een effect als gevolg van de Coronacrisis. Daarnaast is er vergunning verleend ten behoeve van een groot bouwplan. Hierdoor valt de raming incidenteel € 530.000 hoger uit.  De nieuw te vormen coronareserve  wordt mogelijk komend jaar deels ingezet voor extra personeel voor de verwerking van het hoger aantal vergunningen.

4. Voorzieningen, leefbaarheid en wonen
(bedragen x € 1.000)
Lasten Baten
Begroot 2021 Bijstelling incidenteel Bijstelling structureel Totaal 2021 Begroot 2021 Bijstelling incidenteel Bijstelling structureel Totaal 2021
2.1 Verkeer en vervoer 3.713 25 3.738 50 50
2.2 Parkeren 12 12
2.5 Openbaar vervoer 7 7
5.1 Sportbeleid en activering 282 85 367 155 85 240
5.2 Sportaccommodaties 1.845 1.845 409 146 20 575
5.3 Cultuurprestatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 485 10 495 27 10 37
5.5 Cultureel erfgoed 372 372 27 27
5.6 Media 756 756 100 100
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 4.430 100 10 4.540 23 23
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 879 879 368 368
7.2 Riolering 1.448 1.448 2.054 2.054
7.3 Afval 2.465 15 2.480 3.055 15 3.070
7.4 Milieubeheer 1.850 61 1.911 296 296
7.5 Begraafplaatsen 278 278 130 -40 90
8.1 Ruimtelijke Ordening 757 18 775 6 530 536
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijven - terreinen) 2.253 2.253 2.263 2.263
8.3 Wonen en bouwen 1.568 1.568 820 820
Resultaat voor bestemming 23.399 299 25 23.723 9.781 731 35 10.547
4.99 Bestemming resultaat 606 606 2.865 2.865
Resultaat na bestemming 24.005 299 25 24.329 12.646 731 35 13.412