Pijler 5 Middelen en Ondersteuning

Bijstellingen Middelen en Ondersteuning

Terug naar navigatie - Bijstellingen Middelen en Ondersteuning

0.4 Ondersteuning organisatie
Geneeskundige controle
Het afgelopen jaar heeft er extra inzet van de bedrijfsarts en de praktijkondersteuner bedrijfsarts plaatsgevonden ten behoeve van verzuimbegeleiding en verzuimpreventie. Verder zijn er interventies ingezet op het gebied van coaching en is er arbeidskundige zorg, hierdoor zijn de uitgaven hoger dan geraamd. Vooralsnog een incidentele ophoging van € 35.000.

Machinepark buitendienst (Corona)
Als gevolg van de sterk gestegen brandstofprijzen en extra kilometers (wegens corona een deel van het jaar slechts één medewerker per voertuig) wordt het budget met € 10.000 incidenteel verhoogd. Daarnaast zijn de onderhoudskosten vanwege de bovengemiddelde prijsstijging van materieel voor zowel het wagenpark van de buitendienst als dat van de kernteams in totaal incidenteel € 20.000 hoger.

Voor de vervanging van een versnippermachine is een krediet opgevoerd van € 21.000 dat niet meer nodig  is. De kapitaallasten van € 2.205 vervallen.
Daarnaast vervalt een krediet van € 31.000 voor aanschaf van opzet apparatuur. De opzet is meegenomen bij de aanschaf van een vrachtauto. De kapitaallasten van € 3.255 vervallen.

Voor de buitendienst wordt een 2-tal diesel voertuigen vervangen . We willen deze vervangen door  100% elektrische voertuigen. Een stap in de goede richting in het kader van duurzaamheid. De extra kosten voor aanschaf zijn € 45.000 met een kapitaallast van € 4.725. In het vervangingsschema is (nog) geen rekening gehouden met vervanging van voertuigen naar 100% elektrisch.  Kosten laadpunt incidenteel € 3.500.

Beroep- en bezwaarschriften
Door de toename van het aantal bezwaarschriften en het vaker bijeenkomen van de commissie wordt de raming voor beroep- en bezwaarschriften structureel overschreden. De raming van € 2.500 wordt structureel bijgesteld naar € 10.000.   

Rechtskundig advies
In verband met een toenemend aantal juridische procedures en de stijgende kosten daarvan is het budget hiervoor structureel niet meer toereikend. De afgelopen jaren hebben we raming steeds incidenteel bijgesteld. De raming van structureel € 20.000 wordt bijgesteld met € 30.000. De incidentele bijstelling vanuit de bestuursrapportage 2021 wordt met € 50.000 naar beneden bijgesteld.

 
0.5 Treasury
Rente kortlopende leningen
De rentekosten zijn € 25.000 lager dan geraamd als gevolg van een lager bedrag aan kortlopende leningen. Bij het berekenen van de rente moeten we ervan uitgaan dat we al onze ambities geheel uitvoeren met de beschikbaar gestelde middelen en dat we daarvoor financiering (leningen) moeten aantrekken. In de praktijk is er echter sprake van vertraging in de uitvoering zodat er minder leningen behoeven te worden aangetrokken. In de bestuursrapportage 2021 is al een voordeel opgenomen van € 170.000
Bij het bepalen van de rente in de begroting hanteren we de richtlijnen conform het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)

 Rente investeringen
Als zich een mutatie in de kapitaallasten voordoet vanuit een investering worden de afschrijvingslasten rechtstreeks binnen de betreffende pijler verwerkt. De rentelasten worden vervolgens budgettair neutraal verrekend binnen het onderdeel treasury. In deze najaarsnota gaat het om:
-  vervallen investering versnipperaar - € 105
-  vervallen investering opzet rioolbus - € 155

-  aanschaf containers ABS € 1.039 (zie ook pijler 4)
-  aanschaf maaiapparatuur € 375 (zie ook pijler 4)

- aanschaf 2 voertuigen naar 100% electrisch € 225

 0.6 Belastingen overige
De kosten als gevolg van de nieuwe wijze van herwaardering zijn € 10.000 hoger dan geraamd.
Ook zijn er net als in 2021 aanmerkelijk meer WOZ bezwaren. De bezwaren betreffen met name de reactie op de hogere WOZ-waarden. De meerkosten zijn € 90.000.
Het team belastingen kampt daarnaast al geruime tijd met veel ziekte. Hierdoor zijn de kosten voor noodzakelijke inhuur behoorlijk toegenomen. Meerkosten € 100.000. Ook moest de inhuur van derden aanbesteed worden waardoor de kosten € 10.000 hoger werden.
Vervolgens is er een 2-tal medewerkers in de WIA beland waarvoor de gemeente Aa en Hunze risicodragend is. Kosten € 50.000.
Het totaal van de extra incidentele kosten bedraagt € 260.000. Deze kosten worden voor 80% (€ 208.000) doorberekend aan de Assen en Tynaarlo. De extra incidentele kosten voor Aa en Hunze komen daarmee uit op een bedrag van € 52.000.

 0.7 Algemene Uitkering  en overige uitkeringen gemeentefonds
Decentralisatie-uitkeringen (DU)
Binnen de algemene uitkering zijn op basis van de mei- en de septembercirculaire 2021 verschillende bedragen toegekend die zijn bestemd voor een specifiek doel. Het betreft decentralisatie-uitkeringen en taakmutaties vallend onder pijler 2 zorg. De uitgaven zijn binnen die pijler opgenomen. De inkomst wordt hier onder pijler 5 onderdeel Algemene Uitkering opgenomen. Eén en ander is daarmee budgettair neutraal verwerkt. Het gaat om de volgende onderwerpen:

 • Rijksvaccinatieprogramma meningokokken                                 €     5.000,-
 • Versterking gemeentelijke anti-discriminatievoorziening   €   10.000,-
 • DU Inburgering                                                                                               €      3.000,-
 • DU maatschappelijke begeleiding statushouders                      €   17.000,-
 • DU Gezond in de Stad                                                                                 €      7.000,-
 • DU Dak- en thuisloosheid                                                                        €    32.000,-
 • Aanpak problematiek jeugdzorg                                                         €  485.000,-
 • IU Compensatieregeling voogdij/18+                                              €        6.000,-
 • Extra middelen jeugd (problematiek wachttijden)                   €     52.000,-
 • Accresontwikkeling sociaal domein                                                  €   143.000,-
 • DU versterken aanbod thuiswonenden met dementie          €     50.000,-

Voor de inhoudelijke toelichting wordt u verwezen naar de teksten bij de bijstellingen onder pijler 2 Zorg.

Coronacompensatie (Corona)
Ten behoeve van de extra kosten als gevolg van de coronacrisis ontvangen we van het rijk binnen het 5e coronasteunpakket een bedrag ad € 227.000.

Hogere algemene uitkering
De berekening van de algemene uitkering op basis van de septembercirculaire 2021 leidt tot een incidenteel hogere uitkering ad € 65.000.


0.8 Overige baten en lasten
Onvoorzien
Van de verplichte raming voor onvoorziene uitgaven wordt in 2021 geen gebruik gemaakt. Incidenteel voordeel € 17.000.

Samenwerking Drentse Aa
Voor de samenwerking rond SDA is oorspronkelijk een bedrag van structureel € 100.000 als te behalen kostenbesparing in de begroting ingeboekt. Tot nu toe heeft de samenwerking een besparing opgeleverd van afgerond €19.000. Resteert nog een te realiseren bedrag van € 81.000. Door aanloopproblemen en een relatief hoog ziekteverzuim is de besparing nog niet gerealiseerd. De verwachting is dat door toename van efficiency in de toekomst financiële voordelen zullen worden behaald. Het lijkt echter niet realistisch dat dit voor het gehele bedrag gaat gebeuren. In 2022 zal naar een oplossing worden gezocht. Incidenteel nadeel in 2021 € 81.000.

5. Middelen en ondersteuning
(bedragen x € 1.000)
Lasten Baten
Begroot 2021 Bijstelling incidenteel Bijstelling structureel Totaal 2021 Begroot 2021 Bijstelling incidenteel Bijstelling structureel Totaal 2021
0.3 Beheer overige gebouwen gronden 365 365 31 31
0.4 Ondersteuning organisatie 8.885 19 37 8.941 357 357
0.5 Treasury -287 -25 -312 223 223
0.61 OZB woningen 116 116 3.399 3.399
0.62 OZB niet woningen 35 35 1.118 1.118
0.64 Belastingen overig 2.301 260 2.561 1.923 208 2.131
0.7 Algemene Uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 39.416 1.102 40.518
0.8 Overige baten en lasten 527 64 591 550 550
0.9 Vennootschapsbelasting 26 26
Resultaat voor bestemming 11.967 318 37 12.322 47.016 1.310 48.326
4.99 Bestemming resultaat 1.576 1.576 4.597 4.597
Resultaat na bestemming 13.543 318 37 13.897 51.613 1.310 52.923