Pijler 3 Economie, werk en recreatie

Bijstellingen pijler 3 Economie, werk en recreatie

Terug naar navigatie - Bijstellingen pijler 3 Economie, werk en recreatie

3.4 Economische promotie 
Woonforensenbelasting
De opbrengst uit de woonforensenbelasting is in 2021 incidenteel € 25.000 hoger. Omdat dit een trend is van de afgelopen jaren is in de begroting 2022  een structurele verhoging opgenomen.

3. Economie, werk en recreatie
(bedragen x € 1.000)
Lasten Baten
Begroot 2021 Bijstelling incidenteel Bijstelling structureel Totaal 2021 Begroot 2021 Bijstelling incidenteel Bijstelling structureel Totaal 2021
3.1 Economische ontwikkelingen 2.453 2.453
3.2 Fysieke bedrijfs- en infrastructuur 337 337 266 266
3.3 Bedrijfsloket en – regelingen 5 5 15 15
3.4 Economische promotie 375 375 1.784 25 1.809
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 852 852
Resultaat voor bestemming 4.023 4.023 2.065 25 2.090
3.99 Bestemming resultaat 2.534 2.534
Resultaat na bestemming 4.023 4.023 4.599 25 4.624