Sitemap

Bestuursrapportage 2022 Blz. 1
Bestuursrapportage 2022 Blz. 2
Pijlers Blz. 3
Welkom Blz. 4
Aanbiedingsbrief Blz. 5
Aanbiedingsbrief Blz. 6
Raadsvoorstel Blz. 7
Raadsbesluit Blz. 8
Inleiding/resultaat Blz. 9
Inleiding Blz. 10
Resultaat Blz. 11
Actualiteiten Blz. 12
Oekraïne Blz. 13
Economische ontwikkelingen Blz. 14
Voortgang activiteiten begroting 2022 Blz. 15
Pijler 1 Bestuur en participatie Blz. 16
Samenvatting activiteiten Blz. 17
Wat willen we bereiken (doelen) Blz. 18
1.1.1 Inwoners voelen zich gehoord en betrokken bij de ontwikkelingen in de gemeente. Blz. 19
1.1.1.11 Nieuwe Strategische Toekomstvisie Blz. 20
1.1.2 Initiatieven waarderen op het effect in de samenleving. Blz. 21
1.2.1 Maximale openstelling en beschikbaarheid dienstverlening. Blz. 22
1.2.1.3 Actuele en toegankelijke website realiseren. Blz. 23
1.3.1. Samen met inwoners zorgen voor een sterker, leefbaarder en veiliger Aa en Hunze. Blz. 24
1.3.2 Integrale aanpak van complexe zaken waarbij het effect in de samenleving voorop staat. Blz. 25
Pijler 2 Zorg Blz. 26
Korte omschrijving Blz. 27
Wat willen we bereiken (doelen) Blz. 28
2.1.1 Werken vanuit de nieuwe aanpak, waarin gelijkwaardigheid en eigenaarschap, meedoen en preventie, handelingsvrijheid en kaders, integraal en gebiedsgericht werken centraal staan. Blz. 29
2.1.2 De leefwereld van de inwoner staat centraal. Blz. 30
2.1.2.2 Samen met schoolbesturen het integraal huisvestingsplan onderwijs (IHP) uitvoeren. Blz. 31
2.1.2.6 Doorlopende leerlijn Voor en Vroegschoolse Educatie (VVE) Blz. 32
2.1.3 Efficiënter en effectiever uitvoering geven aan de Wmo en Jeugdwet. Blz. 33
2.1.4 Alle inwoners kunnen volwaardig meedoen aan de samenleving. Blz. 34
2.1.4.1 De lokale inclusie agenda ‘onbeperkt meedoen’ opstellen en verder vormgeven, op basis van de inventarisatie in 2019. Blz. 35
Pijler 3 Economie, werk en recreatie Blz. 36
Samenvatting activiteiten Blz. 37
Wat willen we bereiken (doelen) Blz. 38
3.1.1 De kwaliteit van de voorzieningen blijft op peil en/of verbetert. Blz. 39
3.1.1.1 Blinde vlekken fietspadennetwerk inventariseren. Blz. 40
3.1.2 Ruimte voor economische ontwikkelingen en investeringen. Blz. 41
3.1.3 Ons mooie, natuurlijke landschap zorgvuldig beleven, beschermen en benutten. Blz. 42
3.1.4 Samen met bedrijven, sectoren en inwoners een rol spelen in de energietransitie. Blz. 43
3.1.4.6 Opstellen programmaplan duurzaamheid Blz. 44
3.1.5 Het belang van het versterken van de relatie tussen platteland en omliggende steden benadrukken. Blz. 45
3.1.6 De vitaliteit van de recreatieve sector versterken. Blz. 46
3.1.6.3 Aandacht voor aanleg en verbetering van recreatieve fiets- en wandelpaden en mountainbikeroutes Blz. 47
Pijler 4 Voorzieningen, leefbaarheid en wonen Blz. 48
Samenvatting activiteiten Blz. 49
Wat willen we bereiken (doelen) Blz. 50
4.1.1 In stand houden van beschermde flora en fauna en ontwikkeling stimuleren. Blz. 51
4.1.2 De biodiversiteit in de leefomgeving versterken, zowel buiten als binnen de kernen. Blz. 52
4.1.2.1 Pilot uitvoeren voor ecologisch bermbeheer. Blz. 53
4.1.3 Plagen en schadelijke uitheemse soorten bestrijden. Blz. 54
4.2.1 Initiatieven stimuleren, faciliteren en initiëren om de leefbaarheid te vergroten. Blz. 55
4.2.1.7 Een visie opstellen voor herbestemming van leegstaande kerken Blz. 56
4.2.2 Zorgen voor goede voorzieningen. Blz. 57
4.2.2.4 Verkeers- en vervoersmaatregelen Blz. 58
4.2.2.9 Opstellen beleidsnotitie infrastructuur laadpalen Blz. 59
4.2.3 Zorgen voor actueel woonbeleid. Blz. 60
Pijler 5 Middelen en ondersteuning Blz. 61
Samenvatting activiteiten Blz. 62
Wat willen we bereiken (doelen) Blz. 63
5.1.1 De gemeentelijke organisatie werkt, waar mogelijk, van buiten naar binnen. Blz. 64
5.1.1.4 De Omgevingswet integraal oppakken in samenhang en in co-creatie met de samenleving. Blz. 65
5.1.1.9 Uitvoering geven aan het haalbaarheidsonderzoek huisvesting buitendienst Blz. 66
5.1.2 De financiële positie van de gemeente blijft gezond. Blz. 67
5.1.2.2 Rechtmatigheidsverklaring Blz. 68
5.2.1 Het borgen van informatieveiligheid en privacy Blz. 69
Bijstellingen Blz. 70
Pijler 1 Bestuur en participatie Blz. 71
Pijler 2 Zorg Blz. 72
Pijler 3 Economie, werk en recreatie Blz. 73
Pijler 4 Voorzieningen, leefbaarheid en wonen Blz. 74
Pijler 5 Middelen en ondersteuning Blz. 75
Recapitulatie Blz. 76
Recapitulatie Blz. 77
Activiteiten
Zoeken
Bijlagen
Contact
PrivacyStatement
Sitemap