Voortgang activiteiten begroting 2022

Pijler 1 Bestuur en participatie

Samenvatting activiteiten

De pijler bestuur en participatie gaat over het functioneren van gemeenteraad en college en het betrekken van inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties bij dat wat in de gemeente speelt. Daarnaast komen ook de openbare orde en veiligheid, toezicht en handhaving en de gemeentelijke dienstverlening via de verschillende kanalen (telefoon, website, balie, post en mail) aan de orde in deze pijler.

Inwoners betrekken bij de ontwikkelingen in de gemeente
Op 14, 15 en 16 maart waren de gemeenteraadsverkiezingen. Om de opkomst tijdens deze verkiezingen te vergroten heeft de regiegroep verkiezingen verschillende activiteiten georganiseerd. Enkele voorbeelden hiervan zijn het opzetten van een stemwijzer, de inzet van sociale media, de verkiezingsrap van vlogger Daisz en natuurlijk de ‘Spiekeriek’. De opkomst was net als in het hele land lager dan bij de voorgaande gemeenteraadsverkiezingen, maar Aa en Hunze scoorde met 57%  boven de landelijke opkomst van iets meer dan 50%.  

De gemeenteraadsverkiezingen zijn, dankzij een goede voorbereiding, heel goed verlopen. Vanwege de toen geldende coronamaatregelen zijn er meer kosten gemaakt en was er meer inzet van personeel nodig. Deze extra kosten passen binnen de door het Rijk beschikbaar gestelde middelen.

Voor de nieuwe gemeenteraad is een overdrachtsdocument opgesteld. In dit document zijn naast de belangrijkste ontwikkelingen die op onze gemeente afkomen, ook de dossiers waar naar verwachting komend jaar een besluit over genomen dient te worden, opgenomen.

Daarnaast is een inwerkprogramma voor de nieuwe gemeenteraad en het nieuwe college samengesteld. Naast een aantal praktische zaken zijn ook onderwerpen zoals de Gemeentewet, de raadsinstrumenten, diverse beleidsthema’s en integriteit besproken.

Het proces van het Herijken van de huidige strategische toekomstvisie start met het voorleggen van een startnotitie aan de gemeenteraad. Deze startnotitie, waarin is uitgewerkt hoe we invulling geven aan de totstandkoming van de nieuwe Strategische Toekomstvisie, zal in het najaar aan de gemeenteraad worden voorgelegd.

De voortgang van de Regio Deal projecten lopen volgens planning. In de loop van dit jaar wordt een mogelijk vervolg van de Regio Deal besproken.

De dienstverlening van de gemeente Aa en Hunze
In de organisatie wordt hard gewerkt aan het op peil brengen van onze dienstverlening. Over de voortgang hiervan is de gemeenteraad op 12 april per brief geïnformeerd. Daarnaast zijn we met behulp van een extern bureau een traject gestart om te komen tot een nieuwe dienstverleningsvisie. Rondom de zomer zal de gemeenteraad geïnformeerd worden over de voortgang hiervan.

Nu de coronamaatregelen niet meer gelden zijn de openingstijden van het gemeentehuis verruimd en werken we nog op afspraak. Op dit moment is dit de meest dienstverlenende manier; we kunnen onze inwoners maximaal van dienst zijn,  we houden de wachttijden kort en we maken optimaal gebruik van onze capaciteit.  Een behoefteonderzoek onder inwoners maakt deel uit van het project dienstverlening. Mocht hieruit naar voren komen dat er behoefte is aan een inloopmoment, gaan we dit organiseren. 

De gemeente Aa en Hunze is actief op diverse social mediakanalen, zoals Facebook, Twitter en Instagram. Ons bereik groeit op deze platformen nog steeds. Het bereik van deze kanalen is in april 2022 met 100 personen per kanaal toegenomen ten opzichte van oktober 2021.

De gemeentelijke website is geïmplementeerd met een paar nieuwe functies (zoals de mogelijkheid om teksten te vergroten). Deze nieuwe functies verruimen de toegankelijkheid voor onze inwoners. 

De grote update van de website die voor dit jaar op de planning staat, is helaas vertraagd. Het is nog niet duidelijk of dit jaar de werkzaamheden aan de website zijn afgerond. 

De leefbaarheid en veiligheid in Aa en Hunze
In maart heeft het college de gemeenteraad per brief op de hoogte gebracht van het voornemen om het politiebureau in Gieten aan te kopen. Er is inmiddels wilsovereenstemming over de aankoop van het pand en het terughuren ervan door de politie. De overdracht  moet nog plaatsvinden.

We zetten de intensiveringsgelden vanuit het Rijk en de provincie Drenthe op het gebied van ondermijning in op het creëren van bewustwording en het herkennen van ondermijning.  

De weerbaarheidsscan van de gemeentelijke organisatie met betrekking tot ondermijning is inmiddels uitgevoerd en levert een aantal aandachtspunten op die veelal ook van toepassing zijn op de vier gemeenten uit de basiseenheid Noord-Drenthe. Deze aandachtspunten worden nog nader bestudeerd.

We blijven de ontwikkelingen op het gebied van de mijnbouwschade nauwgezet volgen. Vorig jaar heeft het college een beroepschrift ingediend op het definitieve instemmingsbesluit Nedmag. Het  beroep wordt inhoudelijk behandeld op 28 juni 2022.

In 2018 en 2021 hebben we samen met de gemeenten Aa en Hunze, Tynaarlo, Assen, Noordenveld, Midden Drenthe en de gemeente Westerkwartier respectievelijk beroep en een aanvullend beroep aangetekend tegen het definitieve instemmingsbesluit winningsplan Westerveld. 
Eind december 2020 droeg de Raad van State de minister van EZK en de NAM in een tussenuitspraak al op om de risico’s van de gaswinning beter in kaart te brengen. Eind april 2021 heeft de minister dit nader gemotiveerd in het definitieve het instemmingsbesluit en een voorschrift hierop aangepast. Het gasveld Eleveld is na de nieuwe berekening in een hogere risicocategorie terecht gekomen. Daarnaast moet de NAM voor de gebieden Eleveld en Vries-Zuid binnen 12 maanden een representatieve steekproef doen naar de staat van woningen, om eventuele latere schade goed in kaart te kunnen brengen. Hier moet binnen 9 maanden een plan van aanpak voor komen. Voor nieuwe putten moet de NAM bovendien een wijziging van het winningsplan indienen. 
Op 26 januari jl. heeft de Raad van State een uitspraak gedaan waarbij is geconstateerd dat de minister van EZK het instemmingsbesluit voldoende heeft hersteld. Met deze uitspraak kan de NAM verdergaan met het winnen van gas uit de kleinere velden rondom Assen.

We liggen op koers met het uitvoeren van de controles op strijdige permanente bewoning op de vakantieparken. 

Een integrale aanpak van complexe zaken
De ervaring die we inmiddels hebben opgedaan bij concrete ‘normale’ en ‘complexe’ casussen, gebruiken we om het AVE-model (Aanpak Voorkoming Escalatie) te evalueren en indien nodig aan te passen. Naar verwachting zal in de loop van dit jaar een aantal andere netwerkpartners bij het AVE-model worden betrokken.

De voorbereidingen om beleid ten aanzien van woninguitzettingen op te stellen zijn getroffen. We zijn hierover in overleg met de woningcorporaties Woonborg en De Volmacht en Stichting Attenta.

Wat willen we bereiken (doelen)

1.1.1 Inwoners voelen zich gehoord en betrokken bij de ontwikkelingen in de gemeente.

Wat gaan we daarvoor doen (activiteiten)

1.1.2 Initiatieven waarderen op het effect in de samenleving.

1.2.1 Maximale openstelling en beschikbaarheid dienstverlening.

Wat gaan we daarvoor doen (activiteiten)

1.3.1. Samen met inwoners zorgen voor een sterker, leefbaarder en veiliger Aa en Hunze.

1.3.2 Integrale aanpak van complexe zaken waarbij het effect in de samenleving voorop staat.

Pijler 2 Zorg

Korte omschrijving

Deze pijler gaat over hoe onze inwoners zo lang mogelijk op eigen kracht en naar tevredenheid deelnemen aan de samenleving. Zoals verwoord in onze visie op het sociaal domein “Samen maak je de route” zijn onze inwoners in eerste instantie zelf verantwoordelijk. Als dit niet lukt zorgen wij voor ondersteuning, zoals hulp bij opvoeding van kinderen en jeugd, het vinden van werk, verstrekken van inkomensondersteuning en schuldhulpverlening, vrijwilligerswerk en preventie in gezondheid zoals Jongeren op gezond gewicht. Wij werken daarin volgens de beleidsfilosofie 'Samen maak je de route'.

We blijven doorgaan met het beleid grip te houden op onze uitgaven voor Jeugdzorg en de Wmo. Onze strategie is vooral te investeren in de samenredzaamheid van inwoners en lichte ondersteuning te bieden daar waar nodig. Dit om duurdere vormen van zorg te beperken.

Armoedebeleid
Een belangrijk actueel item is energie armoede. Naast de uitwerking van de verstrekking van de energietoeslag via WPDA, werken we integraal aan een structurele aanpak van ondersteuning in de energietransitie van de inwoners met een smalle beurs. De resultaten van het onderzoek door de Hanzehogeschool leveren mooie aanknopingspunten hiervoor. 
Daarnaast proberen we o.a. met een publiekscampagne het taboe rondom financiële stress te doorbreken.

Onafhankelijke cliëntondersteuning 
In 2021 hebben we een subsidie van het rijk ontvangen om de onafhankelijke cliëntondersteuning bekender en beter toegankelijk te maken voor onze inwoners. De afgelopen periode zijn we gestart met het samenbrengen van de partijen die cliëntondersteuning  bieden (zowel formele als informele cliëntondersteuning) en een inventarisatie  gedaan van de informele cliëntondersteuning. De volgende fase zal gericht zijn op de vindbaarheid van de onafhankelijke cliëntondersteuning en deskundigheidsbevordering.

Pilot Kansen voor Kinderen:

Vlak voor het schooljaar 2021-2022 zijn kansencoaches gestart op de basisscholen in Gasselternijveen, het Kindcentrum de Marke en de Bonnerschool in Gieten en de school in Eexterveen. De kansencoach maakt deel uit van het schoolteam en is de verbinding tussen school en ouders als het even niet goed gaat met het kind. De inzet is erop gericht om het kind zich zo goed mogelijk te laten ontwikkelen op zowel sociaal emotioneel als cognitief gebied en het gezin, de school en het lokaal ondersteuningsnetwerk beter toe te rusten. Het lerend netwerk is in ontwikkeling. In  de monitoring neemt o.a. het educatief partnerschap(samenwerking met ouders) een belangrijke plek in. Het onderwijs vult hiervoor jaarlijks een vragenlijst in. De uitkomsten worden gebruikt bij de methodische onderbouwing en zijn deel van de trainingen aan kansencoaches en intern begeleiders op de scholen.

Regeling zonder meer Noord en Midden Drenthe
In 2021 is de doorontwikkeling inkoopsamenwerking NMD (Noord en Midden Drenthe) gestart.  In maart 2022 heeft de laatste gemeenteraad ingestemd met de 'regeling zonder meer' en is deze geformaliseerd. Er is hard gewerkt om de formatie op orde te krijgen. Bijna alle functies zijn ingevuld en de organisatie is bezig met de inrichting van de organisatie. Het komende jaar zal daar ook de nadruk op liggen, het maken van afspraken, opstellen van processen en een eenduidige communicatie, zowel binnen de samenwerking, als met de samenwerkingspartners en  aanbieders. 

Meldingen Jeugdzorg

Voorafgaande aan de Corona crisis was sprake van een  daling van het aantal meldingen Jeugdzorg.  Vorig jaar steeg het aantal weer.  Inmiddels neemt het aantal meldingen dit jaar weer af.

Wat willen we bereiken (doelen)

2.1.1 Werken vanuit de nieuwe aanpak, waarin gelijkwaardigheid en eigenaarschap, meedoen en preventie, handelingsvrijheid en kaders, integraal en gebiedsgericht werken centraal staan.

2.1.2 De leefwereld van de inwoner staat centraal.

Wat gaan we daarvoor doen (activiteiten)

2.1.3 Efficiënter en effectiever uitvoering geven aan de Wmo en Jeugdwet.

2.1.4 Alle inwoners kunnen volwaardig meedoen aan de samenleving.

Wat gaan we daarvoor doen (activiteiten)

Pijler 3 Economie, werk en recreatie

Samenvatting activiteiten

In de gemeente Aa en Hunze is het aantrekkelijk werken, ondernemen, recreëren en verblijven. Dat is het uitgangspunt van pijler 3. 

Economie en recreatie
De grondverwerving van een aantal fietspad trajecten (Amen-Grolloo fase 2, Spijkerboor-Eexterveen en Nijlande-Ekehaar) verloopt moeizaam.  Het  fietstraject Grolloo - Papenvoort (langs Oostereind) is in voorbereiding. 

Er is hard gewerkt aan het updaten, aanleggen, aanpassen en verbeteren van verschillende (digitale)fiets- en moutainbikeroutes.  Hierbij is ook aandacht voor deelnemers met een beperking. Ook is een  paardenroutenetwerk gerealiseerd en zijn vier dorpswandelingen in ontwikkeling.

Het Recreatieschap Drenthe heeft de conceptkaart voor de aansluiting op het provinciale wandelknooppuntennetwerk klaar. Op dit moment worden er gesprekken gevoerd met grondeigenaren. Binnenkort wordt uw raad meegenomen in de conceptkaart, het proces en de bijbehorende tijdslijn die we verwachten.

In April, mei en juni 2022 worden er nog 20 Digitale Informatiezuilen geplaatst in de gemeente. Daarnaast is er een ondernemersversie van de Informatiezuil ontwikkeld, waarvan er al één grote en twee kleine zuilen zijn besteld door recreatieve ondernemers. Een voor ondernemers door Hondsrug Drenthe, Geopark de Hondsrug en Marketing Drenthe georganiseerde Hondsrug infoloop is goed bezocht en positief ontvangen. 

Gasselterveld
Het betaald parkeren is in  2022  ingevoerd. Verder is afgelopen periode een marktconsultatie uitgevoerd. Doel hiervan is om te verkennen voor welke vormen van recreatieve exploitatie (zoals bijv. horeca, activiteiten en verblijf) er interesse is bij de zwemplas, en welke daarvan realistisch en economisch haalbaar zijn.  Inmiddels  wordt er een verkooppunt  gerealiseerd. Ook is een ontwerp "basis op orde" opgesteld met als uitgangspunt dat dag- en verblijfsrecreanten veilig en comfortabel met de fiets en wandelend het gebied in kunnen trekken.   

Ontwikkeling bedrijventerreinen Bloemakkers Gieten
Er is in principe overeenstemming bereikt met de grondeigenaar over de aankoop van de benodigde grond en de bijdrage van de ontwikkelende partij aan de realisatie van het openbaar gebied. We zijn momenteel met de provincie in gesprek over het vervolg.

Gebiedsfonds komst windmolens
De Stichting gebiedsfonds is opgericht begin 2022. Sinds 1 april is er ook een website, waarop verzoeken kunnen worden ingediend via dorpsorganisaties.    

Transitievisie Warmte
De Transitievisie Warmte is in februari 2022 vastgesteld door de Raad. De visie geeft richting aan het aardgasvrij maken van Aa en Hunze. In 2022 zal deze wordt uitgewerkt in een uitvoeringsplan. 

Programmaplan duurzaamheid
Op verschillende onderdelen van duurzaamheid is recent nieuw beleid vastgesteld. Hierin staat hoe Aa en Hunze bijdraagt aan gerichte einddoelen. Dit vraagt een meerjarige aanpak en concretisering in de uitvoering. De gemeente speelt een grote rol bij het stimuleren en faciliteren van inwoners, ondernemers en organisaties.

Energietransitie
Het faciliteren van lokaal eigenaarschap en lokaal eigendom is een belangrijke schakel in het bereiken van meer inwoners en anderen. We zetten extra in op het ondersteunen, op- en uitbouwen van de samenwerking met lokale initiatieven. Daarbij is het uitgangspunt dat het eigenaarschap blijft liggen bij de initiatieven, en we vooral inzetten op slimme verbindingen tussen lokale initiatieven en de instrumenten van/via de gemeente.

In 2022 zijn in het kader van  energietransitie verschillende projecten uitgevoerd:

  • Regeling Reductie Energiegebruik  Woningen (RRE-W): de RRE-W is een vervolg op RRE en richt zich op huurders. De RRE-W is verlengd tot eind 2022.
  • Stimuleren particuliere woningeigenaren Wijk van de Toekomst: De Wijk van de Toekomst in Gieten is een initiatief van Woningstichting De Volmacht. Het is een gemengde wijk met huur- en koopwoningen.  De uitvoering hiervan wordt opgepakt in 2022.                 
  • Regionale Energiestrategie (RES): We zijn gestart met het opstellen van de RES 2.0 .                                                                                          

Vitale Vakantieparken
De in de Strategienota Toekomst Vakantieparken Aa en Hunze 2020-2024 beschreven aanpak bestaat uit een drie sporenstrategie. Deze drie sporen versterken elkaar. Het betreft de sporen 'Vitaliseren/Excelleren',  'Transformeren' en 'Sociale opgave'.  Het gaat om een langlopend traject waarbij gestaag voortgang wordt geboekt.

Wat willen we bereiken (doelen)

3.1.1 De kwaliteit van de voorzieningen blijft op peil en/of verbetert.

Wat gaan we daarvoor doen (activiteiten)

3.1.2 Ruimte voor economische ontwikkelingen en investeringen.

3.1.3 Ons mooie, natuurlijke landschap zorgvuldig beleven, beschermen en benutten.

3.1.4 Samen met bedrijven, sectoren en inwoners een rol spelen in de energietransitie.

Wat gaan we daarvoor doen (activiteiten)

3.1.5 Het belang van het versterken van de relatie tussen platteland en omliggende steden benadrukken.

3.1.6 De vitaliteit van de recreatieve sector versterken.

Wat gaan we daarvoor doen (activiteiten)

Pijler 4 Voorzieningen, leefbaarheid en wonen

Samenvatting activiteiten

Deze pijler gaat over de kwaliteit van de fysieke leefomgeving en het wonen in onze dorpen en buitengebied.

Behoud en versterking biodiversiteit  
Het project ‘Steenuilen Aa en Hunze onder de pannen’ verloopt volgens planning. De 5 nog op de wachtlijst staande erven worden naar verwachting in 2022 steenuil vriendelijk gemaakt. 

Ook in 2022 zetten diverse inwoners(groepen) zich actief in om de biodiversiteit van de openbare ruimte te vergroten. Verschillende bermen worden ingezaaid met bloemenmengsels en bloembollen worden aangeplant.    

Sinds 2021 maait het team Buitendienst circa 25% van de bermen buiten de bebouwde kom ecologisch met eigen cyclomaaier, hark en opraapwagen. 

Het structureel bomenonderhoud verloopt volgens planning. 

Het in 2021 uitgevoerde beheer voor de bestrijding/beheersing van de Eikenprocessierups wordt in 2022 volgens planning voortgezet. Daarnaast worden allerlei maatregelen uitgevoerd ter bestrijdieng van de schadelijke bermplanten zoals de Reuzenbereklauw, het Jacobskruiskruid en de Japanse Duizendknoop.


Vergroten leefbaarheid 
Via het Leefbaarheidsfonds worden initiatieven van inwonersgroepen gestimuleerd die een bijdrage leveren aan de leefbaarheid. We vinden het belangrijk dat voor aanvragen maar 1 loket beschikbaar is.  

De herziening van de huidige cultuurnota verloopt volgens planning.  

Het opstellen van een visie voor herbestemming van leegstaande kerken heeft enige vertraging opgelopen, maar inmiddels is opdracht verleend.

Naar aanleiding van vragen heeft het college besloten om onderzoek te laten doen naar de rol van de gemeente in de onteigening en doorverkoop van Joods vastgoed tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dit onderzoek wordt uitgevoerd voor de voormalige gemeenten Anloo, Gasselte, Gieten en Rolde. De opdracht is verstrekt aan het Drents Archief. Deze werkt daarin in samen met de stichting Struikelstenen.

Goede voorzieningen 
De uitvoering van het in 2021 vastgestelde Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) verloopt volgens planning. Inmiddels is de 75ste subsidie verstrekt voor het afkoppelen van hemelwater. Daarnaast hebben we ingestemd met de Regionale Adaptatiestrategie (RAS) en er is een startnotitie voor het opstellen van een gemeentelijke Lokale Adaptatiestrategie (LAS) in voorbereiding.  

Het wegwerken van de achterstand in het onderhoud van watergangen loopt volgens planning. Er is groot onderhoud uitgevoerd (doorspuiten duikers, herstel verzakte slootkanten) aan sloten in Gasselternijveenschemond, Kostvlies Gasselte, Nijlande, Vredenheim en Annen.

Via de inzet van de ‘knelpuntenpot’ worden verschillende kleinschalige aanpassingen van de openbare ruimte op verzoek van inwoners uitgevoerd. Voor 2022 gaat het vooralsnog om de volgende aanpassingen: 
•    aanpassing voetpad Zandvoorterweg Eexterveen (in combinatie met nieuwe school)
•    extra parkeervoorziening  Schulte Alinghlaan;
•    aanpassen fietsoversteek Dorpsstraat/Achter de Brinken in Gasselte.

In 2021 is er gestart met de actualisatie van het afvalbeleid met als doel om de hoeveelheid afval te verminderen en de kosten te reduceren. Om in de periode tot vaststelling van het nieuwe beleid (2022) grip op de kosten te houden en ervoor te zorgen dat het afval beter wordt gescheiden is daarnaast een communicatie- en actieplan vastgesteld. Het proces om te komen tot nieuw afvalbeleid en de uitvoering van het communicatie- en actieplan verlopen volgens planning. 

We hebben ingestemd met de Laadvisie gemeente Aa en Hunze en besloten deze ter vaststelling aan te bieden aan de raad. De laadvisie beschrijft de ambities en strategie van de gemeente voor een toereikend laadnetwerk voor elektrische voertuigen. 

Naar aanleiding van het haalbaarheidsonderzoek naar een locatie voor het onderbrengen van culturele verenigingen in Gieten is door de raad een kadernota vastgesteld. Met de vaststelling van deze nota zijn aan een extern bureau en de klankbordgroep uit de gebruikers kaders meegegeven. 

Er is onderzoek nodig om te bepalen of het wegtracé Rolde – Anderen duurzaam gerepareerd/geëgaliseerd kan worden waarbij de impact op de aanwezige bomen zo klein mogelijk is. Voor 2022 is hiervoor een notitie/quick scan gepland. 

Actueel woonbeleid    
In april 2021 is de Woonvisie 2020+ vastgesteld: Buitengewoon Wonen in Aa en Hunze. Hierin staan drie ambities centraal: vitale dorpen en een krachtig buitengebied, betaalbaar wonen voor verschillende doelgroepen en wonen met zorg. Aan deze ambities zijn 15 acties verbonden en de afspraak om jaarlijks het woningbouwprogramma te actualiseren. In 2021 is een start gemaakt met het vertalen van de acties uit de Woonvisie in een uitvoeringsprogramma. In het voorjaar van 2022 is een beknopte woonbehoefteanalyse uitgevoerd. Daarnaast wordt gewerkt aan een prioritering en fasering van woningbouwprojecten in jaarschijven en het oprichten van een projectmatige aanpak voor woningbouw. Ook wordt er een opdracht voor een verdiepend woonwensenonderzoek uitgezet. In mei bent u als raad over de voortgang hiervan  geïnformeerd. 

In 2021 heeft Aa en Hunze, in een gezamenlijke aanvraag met Borger-Odoorn, Coevorden en Emmen, middelen toegekend gekregen vanuit het Volkshuisvestingsfonds. De middelen zijn bestemd voor het verduurzamen van de particuliere woningvoorraad (en woonomgeving) in de Wijk van de Toekomst in Gieten. Er is een regionale projectmanager aangesteld die een subsidieregeling ontwerpt. Naar verwachting worden de eerste middelen in 2023 uitgekeerd.

Ten behoeve van de woningbouwontwikkeling in Anloo (plan Raatakkers, fase 2) is een externe projectleider aangetrokken. Er is een advies in voorbereiding over het al dan niet doorzetten van de CPO gedachte of dat toch gekozen wordt voor reguliere verkoop van kavels.

Het bestemmingsplan Ruige Veld, dat is opgesteld naar aanleiding van de Toekomstvisie Ruige veld, is op 20 januari 2022 vastgesteld door de gemeenteraad.  Momenteel loopt daar de beroepsprocedure voor.

Wat willen we bereiken (doelen)

4.1.1 In stand houden van beschermde flora en fauna en ontwikkeling stimuleren.

4.1.2 De biodiversiteit in de leefomgeving versterken, zowel buiten als binnen de kernen.

Wat gaan we daarvoor doen (activiteiten)

4.1.3 Plagen en schadelijke uitheemse soorten bestrijden.

4.2.1 Initiatieven stimuleren, faciliteren en initiëren om de leefbaarheid te vergroten.

Wat gaan we daarvoor doen (activiteiten)

4.2.2 Zorgen voor goede voorzieningen.

Wat gaan we daarvoor doen (activiteiten)

4.2.3 Zorgen voor actueel woonbeleid.

Pijler 5 Middelen en ondersteuning

Samenvatting activiteiten

Pijler 5 gaat over de organisatie, de financiering en de informatieveiligheid van de gemeentelijke huishouding. Het is het fundament onder de vier inhoudelijke pijlers.  In deze pijler hebben we bij de begroting 2022 een aantal ambities geformuleerd op basis van het gewenst maatschappelijk effect en de daarvoor te realiseren doelen. Deze doelstellingen en de bijbehorende activiteiten worden hieronder daar waar nodig (op afwijkingen) besproken.

Planning en control
Om aan te kunnen blijven sluiten bij de veranderende samenleving en de daarbij behorende andere manier van werken is onze planning en control-cyclus aangepast. Inmiddels zijn alle vernieuwde documenten uit de cyclus minimaal één maal de revue gepasseerd. Dat wil niet zeggen dat het nu klaar is. We blijven de documenten  doorontwikkelen om aan de veranderende informatiebehoefte te kunnen blijven voldoen.

Naast de ontwikkelingen op het gebied van de P&C cyclus  blijven we ook werken aan de organisatieontwikkeling. In de 'Focus organisatie 2021-2022' hebben we onze koers bepaald aan de hand van 3 speerpunten:
1. Met energie en plezier aan het werk: activiteiten gericht op het verminderen van werkdruk en het werken op basis van talenten.
2. Op tijd weten wat je moet weten: activiteiten gericht op het verbeteren van interne informatievoorziening.
3. Samen resultaten behalen: activiteiten gericht op meer planmatig en resultaatgericht werken. 

De speerpunten uit het medewerker tevredenheidsonderzoek (MTO) zijn hierin verwerkt. Alle activiteiten gekoppeld aan de speerpunten zijn gestart. Voorbeelden zijn het project dienstverlening, het verder ontwikkelen van de website en het intranet en het project voor het verbeteren en vastleggen van bedrijfs-kritische werkprocessen.  Klaar zijn bijvoorbeeld het inwerkprogramma voor nieuwe medewerkers en de nieuwe gesprekscyclus 'Maak werk van je talent'. 

Personeel
In de begroting 2022 is door de raad structureel en incidenteel budget beschikbaar gesteld om een aantal structurele knelpunten op te lossen. Inmiddels is van het structurele budget ongeveer 60% aangewend. Met de aanwending van deze middelen zijn niet alle knelpunten in de organisatie direct opgelost. Wel is een beter evenwicht ontstaan tussen taken en  capaciteit. De moeilijke arbeidsmarktomstandigheden vormen daarbij wel een belemmering. Het personele aanbod is schaars en in sommige vakdisciplines nagenoeg afwezig.  Daarnaast gaan de ontwikkelingen in de maatschappij sneller dan ooit. Dat vraagt om een organisatie die daarin snel kan meebewegen.  Actuele ontwikkelingen waar we ons als gemeente (moeten) voorbereiden zijn o.a. de inwerkingtreding  van de Wet Open Overheid, de Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging bouw, de woningbouwprogrammering en de energie- en klimaatdoelstellingen.  Ook de opvang van vluchtelingen uit de Oekraïne is een opgave waar in de planning voor 2022 geen rekening mee was gehouden. 

Verbeteren informatievoorziening
Aandacht voor de informatievoorziening is onlosmakelijk verbonden met de andere manier van werken en de toenemende digitalisering in de samenleving  en vraagt om het jaarlijks 'herijken' van ons informatiebeleid.  Het nieuwe strategisch informatiebeleidsplan bestaat uit een strategisch deel en een tactisch deel en is inmiddels gereed en door het college vastgesteld. De benodigde financiële middelen zullen bij de begroting van 2023 worden betrokken.  

Informatievoorziening kan niet zonder aandacht voor veiligheid en privacy.  In dat kader kunnen we melden dat de audit (ENSIA) succesvol is afgerond. Bedreigingen nemen echter toe en daarom nemen we maatregelen om het risico te verkleinen. We kunnen wel constateren dat het aantal meldingen op dit terrein toeneemt en dat dit van ons acties vraagt. We hebben een leerzame cyberoefening gehouden en daarbij leerpunten verzameld voor het cybercrisisplan.

Omgevingswet
De verwachte invoerdatum van de nieuwe omgevingswet is nu (hopelijk) definitief vastgesteld op 1 januari 2023.  Met het oog op een succesvolle invoering van de Omgevingswet is een uitvoeringsprogramma opgesteld waarbij het uitgangspunt is om te voldoen aan de minimale eisen opgesteld door de VNG, en waar mogelijk een schepje er bovenop. We liggen op koers.  Aan de andere kant is nog het nodige werk te verzetten. Onderwerpen als het nieuwe instrument omgevingsplan en het digitaal stelsel Omgevingswet (DSO) vragen om de nodige aandacht.

Overige ontwikkelingen
De (gemeentelijke) huisvesting heeft op verschillende terreinen de aandacht. Te denken valt hierin aan de optimalisering van de huisvesting van de buitendienst, met name aan de Oelenboom en in Rolde. Dit in verband met de samenvoeging van de reguliere buitendienstmedewerkers met de nieuwe doelgroepmedewerkers (BOR)ten behoeve van de werkzaamheden in het groen.  Er is daarbij aandacht voor duurzaamheid en de mogelijkheden voor hybride werken.  In Rolde wordt gekeken naar de mogelijkheden  van een gezamenlijke huisvesting voor de brandweerpost en het kernteam van de buitendienst. Er is een ontwerpteam samengesteld die bezig is met de voorbereidingen en het opstellen van een programma van eisen.

Er zijn al eerder gesprekken geweest met de politieorganisatie over het politiebureau in Gieten. Wij hebben hier een recht van eerste koop. Inmiddels is er wilsovereenstemming met de politieorganisatie over de aankoop ervan en het terughuren van het pand door de politie voor een periode van 10 jaar. Vanuit de politieorganisatie moeten nog wat laatste zaken worden afgehandeld zodat daarna een datum voor de overdracht kan worden afgesproken.
De keus met betrekking tot de invulling van de rest van het gebouw heeft een relatie met het werken na Corona en de mogelijkheden die er zijn om een deel van het gemeentehuis een andere invulling te geven. Dit is momenteel in onderzoek. 

De werkzaamheden voor de rechtmatigheidsverklaring door het college zijn inmiddels gestart. Er is extern advies gevraagd over de te nemen stappen. Geconcludeerd is dat onze huidige interne controle niet voldoende is en nog een aantal acties noodzakelijk zijn. 

Wat willen we bereiken (doelen)

5.1.1 De gemeentelijke organisatie werkt, waar mogelijk, van buiten naar binnen.

Wat gaan we daarvoor doen (activiteiten)

5.1.2 De financiële positie van de gemeente blijft gezond.

Wat gaan we daarvoor doen (activiteiten)

5.2.1 Het borgen van informatieveiligheid en privacy