Bijstellingen

Pijler 1 Bestuur en participatie

0.2 Burgerzaken
Burgerzaken algemeen
Een investering voor GBA wordt niet meer uitgevoerd. Het gaat om een investeringsbedrag van in totaal € 31.000 met een kapitaallast van € 6.530 (afschrijving € 6.375, rente € 155). Het bedrag wordt toegevoegd aan het exploitatiebudget onderhoud apparatuur / programmatuur automatisering.  het geheel verloopt  budgettair neutraal. Zie hiervoor ook de toelichting op pijler 5. 

Verkiezingen
Voor het organiseren van de gemeenteraadsverkiezingen in Coronatijd ontvangen we binnen de Algemene Uitkering een bedrag ad € 55.000. De inkomst wordt verantwoord onder pijler 5. Het geheel is budgettair neutraal.

1. Bestuur en participatie
(bedragen x € 1.000)
Lasten Baten
Begroot 2022 Bijstelling incidenteel Bijstelling structureel Totaal 2022 Begroot 2022 Bijstelling incidenteel Bijstelling structureel Totaal 2022
0.1 Bestuur 1.646 1.646
0.2 Burgerzaken 721 55 -7 769 325 325
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 1.706 1.706 5 5
1.2 Openbare orde en veiligheid 312 312 8 8
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 17 17
Resultaat voor bestemming 4.402 55 -7 4.450 339 339
0.10 Mutatie reserves
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten
1.99 Bestemming resultaat 18 18
Resultaat na bestemming 4.402 55 -7 4.450 357 357

Pijler 2 Zorg

4.2 Onderwijshuisvesting
Verhoging investeringsbedrag basisschool de Kameleon Eexterveen
In de begroting 2022 is een investeringsbedrag opgenomen van € 1.796.000 voor nieuwbouw basisschool de Kameleon.   Door verschillende factoren in de huidige marktwerking (hogere materiaal- en loonkosten, inflatie) wordt het investeringsbedrag € 600.000 hoger. Dit betekent een extra kapitaallast van € 18.000 (afschrijving 40 jaar, rentekosten 0,5%).  Uw raad is hierover onlangs per brief geïnformeerd.  

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
Nationaal Programma Onderwijs
Het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) is bedoeld om achterstanden in het onderwijs ontstaan door Corona weg te werken. Naast het onderwijs zelf ontvangen ook de gemeenten een bedrag om dit doel te helpen ondersteunen. De gemeente Aa en Hunze ontvangt over de periode 1 augustus 2021 t/m 31 juli 2023 (2 schooljaren) een bedrag ad € 228.346. Het bedrag wordt in maandelijks termijnen uitbetaald. Voor het jaar 2022 gaat het daarmee om een bedrag ad € 114.173. We nemen dit bedrag budgettair neutraal op, zowel als inkomstenpost als uitgavenpost. De gelden mogen alleen voor het gestelde doel worden gebruikt.  We werken aan een plan van aanpak om de middelen zo in te zetten dat ze complementair zijn aan de inzet van de NPO gelden van de scholen zelf. 

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
Oekraïne 
Sinds maart 2022 vangen we in de  gemeente vluchtelingen op  uit de Oekraïne. Dit gebeurt zowel door particulieren als door de gemeente zelf op de locatie Papenvoort. Voor 2022 verwachten we kosten te maken op het gebied van de infrastructuur, huisvesting, personeel en voor de vluchtelingen zelf (medische kosten en leefgeld). Er ligt een toezegging van het rijk dat alle kosten worden vergoed.. Er geldt een normbedrag per plaats. We verwachten dat de door ons gemaakte en nog te maken kosten hieruit kunnen worden gedekt. Het gaat in totaal voor de gehele locatie van 213 plaatsen om een bedrag van ca € 5,0 miljoen. 

Impuls subsidie voorliggend veld
Impuls ontvangt een extra subsidie voor inzet in het voorliggend veld ad € 98.605. Deze subsidie wordt terugverdiend op WMO dienstverlening IVN 4 en 5.

Verhoging Subsidie Attenta
Er is een nieuw CAO afgesloten voor de periode 1 juli 2021 tot 1 juli 2023. Hierdoor ziet Attenta een stijging in de personeelslasten in 2022 van € 85.000.

6.2 Wijkteams
SPUK Onafhankelijke cliëntondersteuning
In 2022 en 2023 willen we de onafhankelijke cliëntondersteuning dichter bij onze inwoners brengen. De formele cliëntondersteuning hebben we georganiseerd via Zorgbelang Drenthe. Daarnaast kennen we ook informele cliëntondersteuning. Deze vorm van cliëntondersteuning zit verweven in veel functie bij Impuls welzijn maar ook bij inwonersinitiatieven en vrijwilligers. Met de subsidie willen we een verbinding leggen tussen de formele en informele cliëntondersteuning en werken aan deskundigheidsbevordering. Het gaat om een incidenteel bedrag van € 50.000. Het geheel verloopt budgettair neutraal.

6.3 Inkomensregelingen
Energietoeslag minima
Vanuit de rijksoverheid ontvangen we middelen ten behoeve van de uitkering van de energietoeslag aan huishoudens met een laag inkomen. Het gaat om een bedrag ad € 525.000 onderverdeeld in een bedrag ad € 494.000 voor toeslagen en € 31.000 vooruitvoeringskosten.
Dit geheel wordt budgettair neutraal verwerkt. De inkomst wordt verwerkt in pijler 5 bij de algemene uitkering. Op dit moment is nog niet duidelijk of het bedrag toereikend is.  Mochten de aanvragen voor de energietoeslag het ontvangen bedrag overschrijden dan komen we daar in de najaarsbijstellingen bij u op terug.

6.5 Arbeidsparticipatie
Lokale toegankelijkheid
Voor de uitvoering van een onafhankelijk onderzoek naar de toegankelijkheid van een aantal openbare gebouwen in eigendom van de gemeente is een extra  bedrag van € 5.000 benodigd. Daarnaast is een bedrag ad € 5.000 benodigd voor de organisatiekosten van de werkgroep toegankelijkheid van de gemeente. Het totaal benodigde bedrag is € 10.000,-.

6.71 Maatwerkdienstverlening (18+)
WMO IVN 4/5
Impuls krijgt extra subsidie ten behoeve van projecten ter versterking van het voorliggend veld.
Dit wordt voor 125% terugverdiend op uitgaven binnen de WMO IVN 4 en 5. Dit geeft een besparing ad € 123.256,-.

2. Zorg
(bedragen x € 1.000)
Lasten Baten
Begroot 2022 Bijstelling incidenteel Bijstelling structureel Totaal 2022 Begroot 2022 Bijstelling incidenteel Bijstelling structureel Totaal 2022
4.1 Openbaar basisonderwijs 54 54
4.2 Onderwijshuisvesting 690 18 708 20 20
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 1.247 114 1.362 204 114 318
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 2.878 5.099 85 8.062 129 5.000 5.129
6.2 Wijkteams 3.563 50 3.613 50 50
6.3 Inkomensregelingen 8.128 525 8.653 5.453 5.453
6.4 Begeleide participatie 76 76
6.5 Arbeidsparticipatie 316 10 326 10 10
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 1.186 1.186 12 12
6.71 Maatwerkdienst- verlening 18+ 3.807 -123 3.683 124 124
6.72 Maatwerkdienst- verlening 18- 4.054 4.054
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 28 28
6.82 Geëscaleerde zorg 18- 1.238 1.238
7.1 Volksgezondheid 1.238 1.238
Resultaat voor bestemming 28.503 5.675 103 34.281 5.952 5.164 11.116
2.99 Bestemming resultaat 19 19 34 34
Resultaat na bestemming 28.522 5.675 103 34.300 5.986 5.164 11.150

Pijler 3 Economie, werk en recreatie

In pijler 3 zijn geen bijstellingen.

3. Economie, werk en recreatie
(bedragen x € 1.000)
Lasten Baten
Begroot 2022 Bijstelling incidenteel Bijstelling structureel Totaal 2022 Begroot 2022 Bijstelling incidenteel Bijstelling structureel Totaal 2022
3.1 Economische ontwikkelingen 423 423
3.2 Fysieke bedrijfs- en infrastructuur 514 514 443 443
3.3 Bedrijfsloket en – regelingen 5 5 15 15
3.4 Economische promotie 207 207 1.912 1.912
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 682 682
Resultaat voor bestemming 1.831 1.831 2.369 2.369
3.99 Bestemming resultaat
Resultaat na bestemming 1.831 1.831 2.369 2.369

Pijler 4 Voorzieningen, leefbaarheid en wonen

2.1 Verkeer en vervoer 
Afschrijving infrastructurele werken
In de begroting zijn investeringsbedrag opgenomen voor infrastructurele werken. Het afschrijvingsbeleid van de gemeente is dat er voor het eerst wordt afgeschreven in het jaar volgend op het jaar dat het investeringsproject wordt afgesloten. Voor een aantal werken uit voorgaande jaren geld dat ze nog niet zijn afgerond. Voor 2022 staan een aantal nieuwe investeringen op het programma. Het betreft  investeringen in fietspaden, reconstructies en openbare verlichting. Voor de project betekent dat een incidenteel voordeel op de afschrijving van € 80.000.

MOOR platform
Voor het aanleggen van kabels en leidingen in openbare grond hebben Nutsbedrijven toestemming nodig van de gemeente. Met het MOOR Platform kan dit digitaal afgehandeld worden. Voordelen: online inzicht in graafwerkzaamheden voor onze organisatie en belanghebbenden, een betere en vlotte kostenafwikkeling richting aannemers/nutsbedrijven, geen papierwerk meer. De kosten bedragen ca. € 7.000 per jaar. Daar tegenover staat een meeropbrengst wegens een volledig inzicht in te innen bedragen voor een bedrag van € 17.000. Per saldo verwachten we een voordeel van € 10.000


Beheerskosten openbare verlichting
Voor beheerskosten van openbare verlichting (inclusief schades en storingen) is de afgelopen jaren het budget te krap gebleken. Daarom ook dit jaar een incidentele bijstelling van € 20.000. Het beheer en onderhoud van openbare verlichting wordt met omliggende gemeenten binnenkort opnieuw aanbesteed. Waarschijnlijk zal aan de hand daarvan structureel extra budget moeten komen.

Verkeerstellingen
In het GVVP (Gemeentelijk verkeers- en vervoersplan) staat het beleid ten aanzien van verkeer en vervoer beschreven. Doorgaans is de looptijd van het GVVP zes jaar en dus moet het periodiek geactualiseerd worden. Actueel uitgevoerde verkeerstellingen zijn daarbij onmisbaar. Om te kunnen actualiseren laten we verkeerstellingen uitvoeren door een externe partij waarvoor ca. € 15.000 benodigd is. 

5.3 Cultuurprestatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
Culturele alliantie 2021 -2024
We ontvangen van de provincie gedurende een periode van 4 jaar culturele alliantiegelden van  € 16.175 per jaar. We mogen de binnen bepaalde richtlijnen besteden aan culturele activiteiten en bijdragen aan culturele instellingen. Het geheel verloop budgettair neutraal.

Subsidieregeling Frisse doorstart na Corona
Het betreft een Provinciale subsidie. Voor Aa en Hunze is € 50.000 beschikbaar. De subsidie wordt uitbetaald aan organisaties die veel gebruik maken van vrijwilligers om sociaal-culturele activiteiten te organiseren. Het geheel verloopt budgettair neutraal.

5.5 Cultureel erfgoed
Onderzoek naar Joods vastgoed
Naar aanleiding van vragen heeft het college besloten onderzoek te laten doen naar wat de rol van onze gemeente is geweest in de onteigening en doorverkoop van Joods vastgoed tijdens de Tweede Wereldoorlog. Deze onteigening is vastgelegd in de zogeheten Verkaufsbücher. Het college heeft besloten dit onderzoek ook voor onze (vier voormalige) gemeente uit te willen laten voeren. Het gaat om betrokkenheid gemeente, rechtsherstel, onterechte belastingen enz. Hiervoor is een incidenteel bedrag nodig van € 8.400.

5.6 Media
Bibliotheken
Vanuit de provincie Drenthe ontvangen we extra middelen ten behoeve van het bibliotheekwerk. Deze middelen betalen wij door aan Biblionet Drenthe die voor ons deze taak uitvoert. Het gaat om een bedrag van € 100.000. Het geheel verloopt budgettair neutraal.

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 
Voorbereidingskrediet vervanging beschoeiing Grevelingskanaal
Conform het meerjarenonderhoudsplan van het Grevelingskanaal moet de beschoeiing worden vervangen. De beschoeiing is in slechte staat. In het FMP is voor 2023 voor een investeringsbedrag opgenomen van € 900.000. Bij een afschrijvingstermijn van 30 jaar bedraagt de kapitaallast € 34.500. Voor 2024 staat een investering van € 1.044.000 gepland. De kapitaallast van deze investering is afgerond € 40.000. Om inzicht te krijgen in de werkelijke staat van de beschoeiing en het werkelijke benodigde budget moet nader onderzoek worden gedaan. Het gaat om een voorbereidingskrediet van € 50.000.

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
Uitbreiding MFC De Spil Gasselternijveen
In verband met ruimtegebrek (opslagruimte) voor MFC De Spil en het realiseren van een ruimte voor de Maaltijdvoorziening Gasselte (voor beide partijen in huur) is er een intentie tot een aanbouw bij de Spil. Gemeente is eigenaar van MFC De Spil. Het gaat om een investeringsbedrag van € 60.000 met een kapitaallast van € 1.800 (afschrijvingstermijn 40 jaar, rente 0,5%). De overige kosten (o.a. verzekering) zijn € 1.080. Totale kosten € 2.880. Tegenover het totaal van de kosten staat een huurvergoeding. Het geheel verloopt budgettair neutraal.

7.3 Afval
Aanschaf kraan
In het vervangingsschema van de begroting 2020 is de aanschaf opgenomen van een kraan bij het onderdeel afvalverwerking. Abusievelijk is het kapitaalkrediet en de last niet opgevoerd. Het investeringsbedrag was oorspronkelijk € 136.250 en is door de prijsontwikkeling  € 183.000 geworden. De kraan is inmiddels aangeschaft. De kapitaallasten zijn € 19.215. afschrijvingstermijn 10 jaar. Rentepercentage 0,5%. De kapitaallasten worden meegenomen in de berekening voor de dekking van de afvalstoffenheffing.

7.4 Milieubeheer

Regionale uitvoeringsdienst Drenthe (RudD)

De RudD vraagt voor 2022 een structureel hogere bijdrage ad € 39.533,-  Daarnaast moet de verhoging over 2021 ad € 44.263,- nog structureel worden verwerkt. De in 2021 lopende het jaar doorgevoerde wijziging in de RudD begroting  is in 2021 alleen incidenteel in de gemeentelijke raming verwerkt(najaarsnota 2021) .  De totale verhoging van de raming in deze bestuursrapportage  bedraagt daarmee   € 83.796,-.   De verhoging wordt veroorzaakt door de (her)verdeling van de onderproductie en het verwerken van de jaarprogramma's. Daarnaast is over  de meerwerkopdrachten over 2022 een incidenteel extra bedrag benodigd van  € 74.145. 

SPUK Energie-armoede-bestrijding

Ten behoeve van de aanpak van energie-armoede-bestrijding ontvangen we van het Rijk een Specifieke Uitkering (SPUK) voor de aanpak van de energie-armoede-bestrijding. Het gaat om een bedrag van  € 227.841. Dit bedrag wordt budgettair neutraal geraamd. Dat wil zeggen dat de uitgaven raming even hoog is als de inkomstenraming. 

7.5 Begraafplaatsen
Onderhoud begraafplaats Rolde
Het onderhoudsbudget van de begraafplaats in Rolde is door de uitbreiding niet meer toereikend en wordt daarom met € 13.000 structureel bijgesteld. 

Opstellen onderhoudsbestek begraafplaatsen
Voor het onderhouden van begraafplaatsen in de periode 2023 tot en met 2026 wordt in 2022 een aanbesteding gehouden. Het opstellen van het betreffende onderhoudsbestek besteden we uit. De bestaande budgetten kunnen de kosten niet dekken. Incidenteel € 11.000. De verwachting is dat het onderhoudsbudget structureel hoger uit gaat vallen. Dit wordt meegenomen bij het opstellen van de begroting 2023.

8.1 Ruimtelijke ordening
Omgevingswet
De invoeringsdatum van de nieuwe omgevingswet is nu (hopelijk) definitief vastgesteld op 1 januari 2023. Eerder gingen we uit van 1 juli 2022. Dit uitstel betekent dat de inhuur van de (externe) projectmedewerker (deels) moet worden verlengd hetgeen extra kosten met zich mee brengt. Daarnaast wordt een traject van opleiden en oefenen gestart onder leiding van een extern bureau. Ook dit brengt nog kosten met zich mee. Ingeschat wordt dat nog een bedrag ad € 85.000 benodigd is. We verwachten dat deze kosten kunnen worden gedekt uit de rijksvergoeding voor de implementatie van de omgevingswet. Deze inkomst is verwerkt onder pijler 5. Het geheel is budgettair neutraal.

Projectorganisatie woningbouwprogrammering

Om uitvoering te geven aan de Woonvisie én de woningbouwopgave wordt momenteel gewerkt aan een projectmatige aanpak voor de woningbouwopgave voor de komende jaren. De voorbereidingsfase (kwartiermaker fase) vraagt €32.000, - (incidenteel). Deze middelen worden gebruikt voor de inzet die gevraagd wordt om te komen tot een projectmatige aanpak. Voor het tweede half jaar wordt een budget geraamd van €152.000,- voor de in te richten projectorganisatie. Dit bedrag wordt gebruikt voor personele inzet, het aanvullend woonbehoefte onderzoek en mogelijk inhuur expertise. De projectorganisatie wordt (voorlopig) 50/50 gedekt uit de opbrengst van het kostenverhaal en voorbereidingskrediet/reserve grondbedrijf. Vanaf 2023 wordt de investering structureel opgenomen de begroting. 

8.3 Wonen en bouwen
Verkoop 6 sociale huurwoningen Nooitgedacht
De gemeente heeft haar 6 sociale huurwoningen in het plan Nooitgedacht verkocht. De boekwinst op de woningen levert een incidenteel voordeel op van € 428.000. De restant boekwaarde op de woningen ad € 821.689 wordt afgeboekt. 
Tegenover de structurele afschrijvingslasten (€ 24.542) die vervallen, staat een lagere bijdrage vanuit de reserve dekking kapitaallasten voor een zelfde bedrag.  Zie hiervoor ook 4.99 mutaties reserves.
Daarnaast vervallen de exploitatielasten en de huuropbrengsten. Per saldo een structureel nadeel van € 21.859. 

Bouwleges
Door Corona zijn er in 2020 en 2021 meer bouwaanvragen binnengekomen. Die trend lijkt zich ook dit jaar nog voort te zetten. Er wordt nu een incidenteel hogere opbrengst geraamd van € 160.000,--. Gelet op de hierdoor ontstane hogere werkdruk  binnen het team backoffice wordt een bedrag ad € 80.000 ingezet voor inhuur van extra formatie. 
Ingaande 1 januari 2023 gaat de (nieuwe) Omgevingswet in. Op dat moment treedt ook een ander systeem met betrekking tot vergunningverlening en legesheffing in werking. Naar verwachting heeft dit een negatief effect op de opbrengst van de (bouw)leges. De hiervoor genoemde bijstelling wordt daarom niet structureel maar incidenteel opgenomen. 

4.99 Mutatie reserves
Verkoop 6 sociale huurwoningen Nooitgedacht
De afschrijvingskosten op de 6 huurwoningen Nooitgedacht worden gedekt door een jaarlijkse bijdrage vanuit de reserve dekking kapitaallasten huurwoningen Nooitgedacht. Door de verkoop van de woningen vervalt de reserve dekking kapitaallasten. Het gaat om een bedrag van € 622.140. Dit bedrag wordt terug gestort in de VAR.  De reserve is in het verleden ingesteld door een onttrekking vanuit de VAR.  De  afschrijvingslasten werden gedekt door jaarlijkse onttrekking uit de reserve dekking kapitaallasten Nooitgedacht. Deze komen te vervallen. Bedrag € 24.542.

Projectorganisatie woningbouwprogrammering

De kosten voor de projectorganisatie woningbouwprogrammering (2e halfjaar 2022) worden voor 50% gedekt uit een voorbereidingskrediet/reserve grondbedrijf. Het gaat om een bedrag ad € 76.00,--.

 

4. Voorzieningen, leefbaarheid en wonen
(bedragen x € 1.000)
Lasten Baten
Begroot 2022 Bijstelling incidenteel Bijstelling structureel Totaal 2022 Begroot 2022 Bijstelling incidenteel Bijstelling structureel Totaal 2022
2.1 Verkeer en vervoer 3.515 -45 7 3.477 13 17 30
2.2 Parkeren 5 5
2.5 Openbaar vervoer 5 5
5.1 Sportbeleid en activering 255 255 137 137
5.2 Sportaccommodaties 1.790 1.790 480 480
5.3 Cultuurprestatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 426 66 492 16 66 82
5.5 Cultureel erfgoed 189 8 197 27 27
5.6 Media 514 100 614 100 100
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 3.550 50 3.600 23 23
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 472 3 474 322 3 325
7.2 Riolering 1.475 1.475 2.075 2.075
7.3 Afval 2.227 19 2.246 2.847 -19 19 2.847
7.4 Milieubeheer 900 302 84 1.286 228 228
7.5 Begraafplaatsen 273 11 13 297 130 130
8.1 Ruimtelijke Ordening 822 269 1.091 6 76 82
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijven - terreinen) 2.333 2.333 2.339 2.339
8.3 Wonen en bouwen 2.036 80 -52 2.065 684 588 -49 1.223
Resultaat voor bestemming 20.786 842 74 21.702 9.098 1.039 -10 10.127
4.99 Bestemming resultaat 622 622 816 698 -25 1.490
Resultaat na bestemming 20.786 1.464 74 22.324 9.914 1.737 -35 11.617

Pijler 5 Middelen en ondersteuning

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden
Aankoop politiebureau
De gemeente en de politie-organisatie hebben overeenstemming over de aankoop van het politiebureau. Het betreft een investering van € 500.000,- De kapitaallasten van de investering zijn € 15.000. De overige kosten € 7.000. De verwachting is dat de huuropbrengst deze kosten zal dekken. Met het aankopen van het politiebureau heeft de gemeente de regie over de bestemming van het pand.

0.4 Ondersteuning organisatie
Afschrijving materieel buitendienst
In de begroting zijn investeringsbedrag opgenomen voor materieel van de buitendienst. Het afschrijvingsbeleid van de gemeente is dat er voor het eerst wordt afgeschreven in het jaar volgend op het jaar dat het investeringsproject wordt afgesloten. O.a. door de lange levertijden lopen investeringen in materieel vertraging op en zijn ze nog niet afgerond. Voor 2022 staan een aantal nieuwe investeringen op het programma. Voor 2022  betekent dit een incidenteel voordeel op de afschrijving van € 150.000.

Afschrijving huisvesting buitendienst
In de begroting 2022 is een investeringsbedrag opgenomen voor nieuwbouw van huisvesting van de buitendienst. Het afschrijvingsbeleid van de gemeente is dat er voor het eerst wordt afgeschreven in het jaar volgend op het jaar dat het investeringsproject wordt afgesloten. Voor dit project betekent dat een incidenteel voordeel van € 44.000 op de afschrijving.

Vervanging materieel buitendienst
Voor vervanging van een materieel (tractor) beschikken we vanuit het vervangingsschema over een budget van € 105.000. De afgelopen periode zijn de prijzen in zodanige mate gestegen dat voor vervanging extra budget aangevraagd moet worden. Het gaat om een extra krediet van € 35.000 met een kapitaallast van € 4.550 (afschrijvingstermijn 8 jaar, rente 0,5%). Hetzelfde geldt voor de vervanging van een vrachtwagen. Het budget daarvoor is € 225.000. De vervangingsprijs is € 280.000 geworden. De kapitaallasten van het hogere investeringsbedrag ad € 55.000 zijn € 5.775 (afschrijvingstermijn 10 jaar, rente 0,5%)

Brandstofkosten wagenpark buitendienst
Als gevolg van de  wereldproblematiek zijn de brandstofprijzen sterk gestegen. Vooralsnog wordt het budget voor 2022 incidenteel met € 30.000 bijgesteld. Dat is een bijstelling van het budget met 15%. Of en wanneer de prijzen weer dalen naar een oud niveau is op dit moment onzeker. 

Onderhoud materieel buitendienst (inclusief Kernteams)

Als gevolg van de lange levertijden van nieuw materieel en de huidige inflatie vallen de onderhoudskosten van het machinepark  hoger uit dan geraamd. Hoe lang de schaarste en de hogere prijzen aanhouden weet niemand. We hopen dat een incidentele bijstelling van het budget met 15% volstaat. Het gaat vooralsnog om een incidenteel bedrag van € 40.000.

Huisvesting buitendienst Gieten
In de begroting 2022 is een investeringsbedrag  opgenomen van € 1.749.000 (exclusief grondkosten) voor een optimalere – en meer toekomstbestendige huisvestingssituatie voor zowel de Buitendienst Gieten als de kernteams. Gelet op de prijsontwikkelingen is voor de nieuwbouw van huisvesting voor de buitendienst in Gieten ten opzichte van het prijspeil van het voorjaar 2021 naar inschatting 15% extra budget nodig. Het gaat om een extra investeringsbedrag van € 262.000 met een kapitaallast van € 7.860 (afschrijvingstermijn 40 jaar, rente 0,5%)

CAO gemeenten
Medewerkers krijgen vanaf 1 januari 2022 een salaris van minimaal €14 per uur. Medewerkers die volgens de salaristabel een maandsalaris zouden ontvangen dat correspondeert met een uur-salaris van minder dan €14, krijgen in plaats daarvan een salaris dat correspondeert met een uur-salaris van €14. De nieuwe CAO heeft gevolgen voor de lonen van afspraakbaners van BOR/WPDA. Het gaat om een bedrag van structureel € 15.000.

Schoonmaakkosten 
We overschrijden al jaren het budget voor schoonmaak. Dit jaar zijn de kosten nog iets toegenomen i.v.m. indexatie als gevolg van fors hogere kosten en uitbreiding van de schoonmaakwerkzaamheden op zowel de buitendienstlocaties en gemeentehuis (geen schoonmaakwerkzaamheden in eigen beheer). De raming wordt structureel met € 30.000 bijgesteld.

Rechtmatigheidsverantwoording
Met ingang van het verslagjaar 2022 gaan colleges van burgemeester en wethouders van gemeenten en colleges van gedeputeerde staten van provincies en dagelijkse besturen van gemeenschappelijke regelingen zelf een rechtmatigheidsverantwoording opstellen, die opgenomen zal worden in de jaarrekening. Hiermee leggen decentrale overheden zelfstandig verantwoording af over de naleving van geldende wet- en regelgeving bij de totstandkoming van de baten en lasten en balansmutaties in de jaarrekening. Dit heeft gevolgen voor de werkwijze in uw organisatie en de mogelijke inrichting van een interne controlefunctie. Voor externe ondersteuning en een projectleider is in 2022 incidenteel een bedrag nodig van € 16.000.

Onderhoud apparatuur/programmatuur automatisering
Een aantal investeringen voor automatisering wordt niet meer uitgevoerd. Het gaat om een investeringsbedrag van in totaal € 321.000 met een kapitaallast van € 83.417 (afschrijving € 81.810, rente € 1.607). Dit komt o.a. doordat er nu meer geleased wordt in plaats van dat we zelf een pakket aanschaffen. De jaarlijkse exploitatiekosten worden daardoor hoger. Het voordeel van de kapitaallasten wordt toegevoegd aan het exploitatiebudget. Het geheel verloopt budgettair neutraal. Een deel van het voordeel op kapitaallasten (investeringsbedrag € 31.000 met een kapitaallast van € 6.530, afschrijving € 6.375 en rente € 155) wordt verantwoord op pijler 1 omdat daar de lasten voor het betreffende pakket ook geraamd  zijn. 

0.5 Treasury
Rente investeringen
Als zich een mutatie in de kapitaallasten voordoet vanuit een investering worden de afschrijvingslasten rechtstreeks op de betreffende pijler. De rentelasten worden vervolgens budgettair neutraal verrekend binnen het onderdeel treasury. In deze bestuursrapportage  gaat het om:
-     Afboeking investeringen automatisering pijler 1 € 155 (zie ook pijler 1 burgerzaken)
-    Afboeking investeringen automatisering € 1.452 (zie ook pijler 5 automatisering)
-    Afboeking boekwaarden huurwoningen Nooitgedacht € 4.109 (zie ook pijler 4 Wonen en Bouwen)
-    Aankoop politiebureau € 2.500 (zie ook pijler 5 beheer overige gebouwen en gronden)
-    Aanschaf kraan tbv afvalverwerking € 915 (zie ook pijler 4 afval)
-    Uitbreiding MFC de Spil € 300 (zie ook pijler 4 samenkracht en burgerparticipatie)
-    Verhoging kredieten aanschaf materieel buitendienst € 450 (zie ook pijler 5 ondersteuning organisatie)
-    Verhoging krediet huisvesting BOR buitendienst Gieten € 1.310 (zie ook pijler 5 ondersteuning organisatie)
-    Verhoging krediet nieuwbouw obs de Kameleon Eexterveen € 3.000 (zie ook pijler 2 onderwijshuisvesting)

Rente kortlopende leningen
De rentekosten zijn € 117.000 lager dan geraamd als gevolg van een lager bedrag aan kortlopende leningen. Bij het berekenen van de rente moeten we ervan uitgegaan dat we al onze ambities geheel uitvoeren met de beschikbaar gestelde middelen en dat we daarvoor financiering (leningen) moeten aantrekken. In de praktijk is er echter sprake van vertraging in de uitvoering zodat er minder leningen behoeven te worden aangetrokken.
Bij het bepalen van de rente in de begroting hanteren we de richtlijnen conform het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)

Dividend Enexis
Het te verwachten dividend van Enexis is dit jaar € 140.695. Dit is incidenteel € 20.000 lager dan geraamd.

0.64 Belastingen overig
Bezwaar en beroep belastingen
De kosten voor bewaar en beroep op de WOZ  is in 2022 naar verwachting € 35.000 hoger dan geraamd. We gaan vooralsnog uit van een incidentele bijstelling. De stijging van deze kosten is overigens een landelijke trend.

0.7 Algemene Uitkering  en overige uitkeringen gemeentefonds
Mutaties Algemene Uitkering

Ten behoeve van de energietoeslag voor huishoudens met een laag inkomen ontvangen we binnen de algemene uitkering een bedrag ad € 525.000. De uitgavenkant wordt verantwoord onder pijler 2. Het geheel is budgettair neutraal verwerkt.
Ten behoeve van de organisatie van de gemeenteraadsverkiezingen in Coronatijd ontvangen we binnen de algemene uitkering een bedrag ad € 55.000. de uitgavenkant is verwerkt onder pijler 1. Het geheel is budgettair neutraal verwerkt.
Ten behoeve van de invoering van de omgevingswet verwachten we incidentele compensatie van de implementatiekosten. We houden rekening met een (extra) bedrag ad € 85.000. Dit bedrag is budgettair neutraal verwerkt. De uitgaven worden benoemd onder pijler 4.

Op basis van de septembercirculaire 2021 verwachten we een structureel hogere  hogere algemene uitkering in 2022 van € 525.000,--.  U bent hierover geïnformeerd in de raadsbrief van 26 oktober 2021. De meicirculaire 2022 geeft een actuele prognose van de algemene uitkering voor de periode 2022 t/m 2026.  Hierin zijn de herverdeling van het gemeentefonds verwerkt en de uitwerking van het regeerakkoord Rutte IV.  U wordt hierover voor 30 juni apart geïnformeerd .  De meicirculaire 2022 is de basis voor het opstellen van de begroting 2023 en de meerjarenraming 2024 t/m 2026.

4.99 Mutatie reserves
Reserve risico’s sociale wetgeving ambtenaren
In 2021 is een bedrag onttrokken uit de reserve. De reserve wordt jaarlijks aangevuld tot een maximum plafond van € 100.000. In 2022 gaat het om een incidentele toevoeging van € 81.000.

5. Middelen en ondersteuning
(bedragen x € 1.000)
Lasten Baten
Begroot 2022 Bijstelling incidenteel Bijstelling structureel Totaal 2022 Begroot 2022 Bijstelling incidenteel Bijstelling structureel Totaal 2022
0.3 Beheer overige gebouwen gronden 346 22 368 31 22 53
0.4 Ondersteuning organisatie 9.512 -108 69 9.473 372 372
0.5 Treasury -108 -117 -225 305 -20 285
0.61 OZB woningen 119 119 3.487 3.487
0.62 OZB niet woningen 36 36 1.210 1.210
0.64 Belastingen overig 2.238 35 2.273 1.965 1.965
0.7 Algemene Uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 113 113 39.458 665 525 40.648
0.8 Overige baten en lasten 480 480 479 479
0.9 Vennootschapsbelasting 26 26
Resultaat voor bestemming 12.761 -190 91 12.662 47.306 645 547 48.498
4.99 Bestemming resultaat 363 81 444 2.732 2.732
Resultaat na bestemming 13.124 -109 91 13.106 50.038 645 547 51.230