Pijler 4 Voorzieningen, leefbaarheid en wonen

Bijstellingen pijler 4 Voorzieningen, leefbaarheid en wonen

Verkeer en vervoer
Herinrichting openbare ruimte Eekschillersweg Gieten (uit voortgangsrapportage 2019)
In de voortgangsrapportage 2019 is deze wijziging incidenteel opgenomen, nu worden deze lasten structureel verwerkt. De voortgangsrapportage is op 12 december 2019 door uw raad vastgesteld Voor de herinrichting van de openbare ruimte aan de Eekschillersweg te Gieten wordt een bedrag ad € 150.000 onttrokken aan het beschikbaar gestelde krediet voor de ontwikkeling van het Winkelcentrum Gieten. Het gaat hierbij met name om de aanleg van parkeerplaatsen. Daarnaast wordt van derden een bijdrage ontvangen van € 30.000. Eén en ander verloopt via de vorming van een reserve dekking kapitaallasten. De kapitaallasten zijn € 6.750 verdeeld in een deel rente van € 750 en een deel afschrijving van € 6.000. Het afschrijvingsdeel wordt jaarlijks gedekt uit een in te stellen reserve dekking kapitaallasten. Via deze bijstelling is de eerste fase van het project financieel afgedekt.

Afschrijving verkeer en vervoer
Door uitstel van investeringen in reconstructies en uitbreiding van fietspaden is de eerste afschrijving over deze investeringen niet in 2020 maar in 2021. Dit betekent een incidenteel voordeel op de afschrijving van € 50.000 in 2020.

Cultuurprestatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
Culturele allianties 2020 – 2024
We ontvangen van de provincie Drenthe in het kader van de culturele alliantie ontvangen we gedurende een aantal jaren een bedrag ad € 16.175 per jaar. Dit bedrag wordt nu structureel als inkomst- en uitgavenbudget opgevoerd. Er is geen budgettair effect in de begroting.

Cultureel erfgoed
Tjaskermolen Grolloo
We willen de verwijderde paaltjasker, die tot voorheen in het Grolloërveen stond compleet vervangen door een nieuwe paaltjasker. De nieuwe paaltjasker zal overeenkomstig het oude model worden vervaardigd, waarbij het houten schoepenrad weer daadwerkelijk water kan verplaatsten van een lager naar een hoger niveau. Met Staatsbosbeheer is overleg geweest over het aanpassen van het gebied rondom de paaltjasker, waarbij een ringdijk om de molen zal worden aangebracht. De molen zal hierbij binnen in de ringdijk worden geplaatst en het water verplaatsen naar slootjes in het hoger gelegen gedeelte buiten deze ringdijk. De vrijwillige molenaars van Aa en Hunze (Stichting Mulders Aa en Hunze) willen de Tjasker ook weer regelmatig laten draaien en gebruiken voor de opleiding van vrijwillig molenaars.. De noodzakelijke kosten worden geraamd op € 26.000. Bij het niet vervangen van de Tjaskermolen missen we een bekende en unieke toeristische bezienswaardigheid in onze gemeente op zowel korte- als lange termijn. Dorpsbelangen Grolloo, de stichting Mulders Aa en Hunze en Staatsbosbeheer zien de Tjasker graag weer verschijnen op dezelfde locatie langs het houten vlonder(fiets)pad.

Toren Anloo
Voor Toren Anloo hebben we gebruik gemakt van de SIM regeling 2014-2018. Echter omdat we in deze periode geen onderhoudswerken hebben uitgevoerd zullen we de verkregen jaarlijkse subsidie moeten terugbetalen. Het betreft een bedrag ad € 22.500. Onderhoudswerk was niet noodzakelijk na de renovatie in 2006.

Media
Decentralisatie Uitkering Bibliotheekmiddelen
Met de motie Asscher heeft de tweede kamer minister van OCW gevraagd om een plan voor het behoud van de bibliotheek in kleine kernen. Voor de uitvoering van deze motie heeft OCW voor de jaren 2019-2021 een jaarlijks bedrag van € 1 miljoen beschikbaar gesteld. De middelen zijn beschikbaar voor gemeenten zonder openbare bibliotheek en voor gemeenten waar niet meer van een volwaardige bibliotheekvoorziening in de termen van de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob) kan worden gesproken. Gemeenten met concrete plannen om een bibliotheeklocatie te realiseren of op Wsob –niveau te brengen, worden in de jaren 2019, 2020 en 2021 financieel ondersteund. Het gaat om bibliotheekvoorzieningen in kleine kernen. De bereikbaarheid van openbare bibliotheken in de regio wordt hierdoor verbeterd. De effecten van deze ondersteuning zullen worden gevolgd als onderdeel van de jaarlijkse bibliotheekmonitor van de Koninklijke Bibliotheek.
De gemeente Aa en Hunze ontvangt via deze regeling gedurende drie jaren een bedrag ad € 75.000 ten behoeve van de bibliotheek Gieten. Dit bedrag wordt doorbetaald aan Biblionet dat zorg draagt voor de uitvoering van de bijbehorende plannen. Het bedrag is budgettair neutraal in deze bijstelling verwerkt. Het gaat in deze bijstellingen om het bedrag voor 2020 ad € 75.000

Samenkracht en burgerparticipatie
Subsidieregeling vitaal platteland in relatie met leefbaarheidsfonds
Voor het jaar 2020 ontvangen we van de provincie Drenthe nog een bedrag ad € 50.000 in het kader van de subsidieregeling voor het vitaal platteland. Dit vraagt van de zijde van de gemeente nog eenzelfde bedrag aan cofinanciering. Dit bedrag kan worden gevonden binnen het leefbaarheidsfonds. De financiële verwerking hiervan vindt plaats in dit bijstellingsdocument. Per saldo betekent dit een voordeel van € 50.000.

Ver- en nieuwbouw de Boerhoorn
Doordat de ver- en nieuwbouw later zijn beslag krijgt ontstaat een incidenteel voordeel op afschrijving van € 70.000 in 2020.

Milieubeheer
Bouwtoezicht windpark
Ondanks dat onze gemeente niet de vergunning heeft verleend voor het Windpark Oostermoer, is ons college wel verantwoordelijk voor het toezicht tijdens de bouw van het windpark. De begeleiding van het (unieke) bouwproces van windturbines vraagt specialistische kennis. Wij hebben daarom besloten om, samen met de gemeente Borger-Odoorn, hiervoor expertise in te huren.
Omdat onze gemeente geen vergunning heeft afgegeven, en dus ook geen leges heeft ontvangen (waaruit bouwtoezicht regulier wordt gefinancierd), dient alternatieve financiering plaats te vinden. Omdat de inhuur niet gedekt kan worden uit bestaande budgetten leidt dit nu tot een bijstelling van het budget toezicht en handhaving in de begroting 2020. Een deel van dit budget wordt gebruikt voor het toezicht op de bouw in het jaar 2021.

Begraafplaatsen
Informatiekasten begraafplaatsen (uit voortgangsrapportage 2019)
In de voortgangsrapportage 2019 is deze wijziging incidenteel opgenomen, nu worden deze lasten structureel verwerkt. De voortgangsrapportage is op 12 december 2019 door uw raad vastgesteld Een aantal begraafplaatsen heeft zich alsnog gemeld met het verzoek tot plaatsing van een informatiekast op de begraafplaats. Het beschikbare krediet was hiervoor niet toereikend en wordt nu opgehoogd met een bedrag ad € 13.600. De bijbehorende kapitaallast ad € 975 wordt verantwoord op de post begraafplaatsen algemeen.

Ruimtelijke Ordening
Woonvisie
De woonvisie is het kader voor het woonbeleid en de woningbouw en dient als basis voor woonafspraken met de corporaties en met de provincie Drenthe. De Woningwet stelt een woonvisie verplicht voor het maken van woonafspraken. De huidige woonvisie loopt in 2020 af en dient te worden geactualiseerd. Hiervoor is ondersteuning noodzakelijk van een extern (advies)bureau. De kosten hiervan worden ingeschat op € 50.000.

Wonen en bouwen
Reserve dekking kapitaallasten 6 sociale huurwoningen
Voor de dekking van de kapitaallasten van de 6 sociale huurwoningen (bouw en installaties) in Nooitgedacht zijn een 2-tal bestemmingsreserves gevormd.
De jaarlijkse afschrijving komt ten laste van deze reserves. In de begroting is abusievelijk de afschrijving van de bouwkosten ad € 14.862 niet opgenomen evenals de bijdrage uit de reserve. Het geheel verloopt budgettair neutraal. Daarnaast is de bijdrage uit de reserve voor de afschrijving van de installaties niet opgenomen. Dit gebeurt hierbij alsnog. De correctie heeft een structureel voordeel effect op de begroting van € 9.680.

Mutatie reserves
Herinrichting openbare ruimte Eekschillersweg Gieten (uit voortgangsrapportage 2019)
In de voortgangsrapportage 2019 is deze wijziging incidenteel opgenomen, nu worden deze lasten structureel verwerkt. De voortgangsrapportage is op 12 december 2019 door uw raad vastgesteld Aan de in te stellen reserve dekking kapitaallasten herinrichting openbare ruimte aan de Eekschillersweg te Gieten is in de voortgangsrapportage 2019 een bedrag toegevoegd van € 150.000 ten laste van het budget voor Winkelcentrum Gieten. Voor de dekking van de kapitaallasten van de investering wordt structureel een bedrag van € 6.000 uit de reserve onttrokken.

Reserve dekking kapitaallasten 6 sociale huurwoningen
In de begroting is abusievelijk de bijdrage in de afschrijvingskosten uit de reserve voor de bouw en installaties van een 6 tal sociale huurwoningen niet opgenomen voor respectievelijk € 14.862 en € 9.680.

4. Voorzieningen, leefbaarheid en wonen
(bedragen x € 1.000)
Lasten Baten
Begroot 2020 Bijstelling incidenteel Bijstelling structureel Totaal 2020 Begroot 2020 Bijstelling incidenteel Bijstelling structureel Totaal 2020
2.1 Verkeer en vervoer 3.292 -50 7 3.249 50 50
2.2 Parkeren 5 5
2.5 Openbaar vervoer 7 7
5.1 Sportbeleid en activering 262 262 137 137
5.2 Sportaccommodaties 1.935 1.935 465 465
5.3 Cultuurprestatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 467 16 483 25 16 41
5.5 Cultureel erfgoed 209 49 258 27 27
5.6 Media 572 75 647
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 3.724 3.724 22 22
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 973 -20 953 452 50 502
7.2 Riolering 1.451 1.451 2.054 2.054
7.3 Afval 2.261 2.261 2.859 2.859
7.4 Milieubeheer 1.245 15 1.260
7.5 Begraafplaatsen 304 1 305 130 130
8.1 Ruimtelijke Ordening 685 50 735 6 6
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijven - terreinen) 2.382 2.382 2.392 2.392
8.3 Wonen en bouwen 1.250 15 1.265 631 631
Resultaat voor bestemming 21.024 119 39 21.181 9.250 50 16 9.316
4.99 Bestemming resultaat 5.302 5.302 6.121 31 6.152
Resultaat na bestemming 26.326 119 39 26.483 15.371 50 47 15.468