Pijler 3 Economie, werk en recreatie

Bijstellingen pijler 3 Economie, werk en recreatie

Versterking toeristisch beleid
Voor de regiopromotie zal nadrukkelijk samenwerking gezocht worden met gemeenten Borger-Odoorn, Emmen, Coevorden, Marketing Drenthe, Recreatieschap Drenthe en recreatieve en toeristische ondernemers uit de betrokken gemeenten.
We willen investeren in verdere professionalisering van lokale en regionale toeristische informatievoorziening en marketing van de Aa en Hunze en de Hondsrug (veen en zand). Marketing Drenthe heeft tot taak het vermarkten van Drenthe als geheel, zij zullen actief betrokken zijn bij het vermarkten van de Hondsrug met nadruk op recreatie en toerisme. We zullen hieromtrent adviezen uitbrengen over structuur en inhoud voor de korte en lange termijn.
Op basis daarvan zal gekeken worden in hoeverre de situatie in Aa en Hunze aangepast dient te worden. Daarbij nemen we in ogenschouw dat de meeste recreatieondernemers de toeristische informatievoorziening goed voor elkaar hebben. Samen met de ondernemers zetten we in op een toekomstbestendige manier van werken. Informatie op papier wordt steeds minder belangrijk, mensen zoeken hun informatie veelal via de digitale weg.
Regiopromotie vanuit Hondsrug Drenthe zal verder vorm en inhoud worden gegeven en de samenwerking met Borger-Odoorn, Emmen en Coevorden zal ook verder uitgebouwd worden. Voor bovenstaande activiteiten wordt een incidenteel budget van € 100.000 gevraagd.

3. Economie, werk en recreatie
(bedragen x € 1.000)
Lasten Baten
Begroot 2020 Bijstelling incidenteel Bijstelling structureel Totaal 2020 Begroot 2020 Bijstelling incidenteel Bijstelling structureel Totaal 2020
3.1 Economische ontwikkelingen 2.389 2.389
3.2 Fysieke bedrijfs- en infrastructuur 966 966 423 423
3.3 Bedrijfsloket en – regelingen 5 5 15 15
3.4 Economische promotie 300 100 400 1.734 1.734
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 820 820
Resultaat voor bestemming 4.480 100 4.580 2.172 2.172
2.99 Bestemming resultaat 1.923 1.923 5.608 5.608
Resultaat na bestemming 6.403 100 6.503 7.780 7.780