Middelen en Ondersteuning

Bijstellingen Middelen en Ondersteuning

Beheer overige gebouwen gronden
Opstalrechten PoP kasten (distributiepunt) glasvezel
We ontvangen van Rendo vanwege opstalrechten ten behoeve van de PoP kasten voor glasvezel € 25.000.
Dit is een eenmalige vergoeding van Rendo voor het plaatsen van deze PoP kasten in gemeentelijke grond.

Vaart 11 Gasselternijveen
Bij de aankoop van het object Vaart 11 te Gasselternijveen was het de intentie dit pand op heel korte termijn weer door te verkopen. Nu dit niet lijkt te lukken betekent dit dat we de structurele lasten die dit oplevert ook structureel in de begroting moeten opnemen. Het gaat dan om de kosten ten behoeve van energie, water, verzekering, heffingen en noodzakelijk onderhoud. Het bedrag dat hiervoor geraamd wordt bedraagt € 2.500,-.

Dorpsstraat 46 Eexterveen
Voor de aanleg van het fietspad langs de Menweg is een pand Dorpsstraat 46 aangekocht. Het pand is voorlopig in ons bezit. Voor kosten van energie, water, verzekering en noodzakelijk onderhoud nemen we een bedrag op van € 2.500.

Ondersteuning organisatie
Bijwerking BGT
Binnen het team ruimtelijk beheer is 18 uur belegd voor het bijhouden van de BGT. In de praktijk is het tot nu toe niet gelukt om de data bij te houden in deze 18 uur. Dit komt deels door storingen in o.a. de landelijke voorziening en door het terughalen van de BGT uit de gemeente Assen. Verder zijn er een aantal aandachtspunten binnen het functioneel beheer binnen het team ruimtelijk beheer. Zolang we nog niet in ‘control’ zijn stellen we voor om in 2020 en 2021 € 25.000 extra beschikbaar te stellen om achterstanden weg te werken. Verder stellen we voor de uren voor de BGT per 2021 structureel uit te breiden naar 24 uur i.p.v. 18 uur..

Kosten VNG/VDG Fonds GGU
In 2017 gaf de Algemene ledenvergadering (van de VNG) groen licht voor Samen Organiseren. De financiering van de gezamenlijke gemeentelijke activiteiten, denk aan onder meer Digitale Agenda 2020, de Informatiebeveiligingsdienst en het Kenniscentrum Dienstverlening, verliep altijd via het Gemeentefonds, na instemming van de ALV. Met ingang van 2018 is de financiering van deze activiteiten van Samen Organiseren overgenomen door het Fonds GGU, waaraan alle gemeenten naar rato bijdragen. Onze bijdrage hierin bedraagt € 32.000 en dit betreft een structurele bijdrage. In 2018 en 2019 is dit incidenteel opgelost (jaarrekening/voortgangsrapportage) maar nu wordt hiervoor structureel budget gevraagd.

AndersOmDoen/Eperimenteren met biodiversiteit
Het incidentele budget voor het programma AnderOmDoen van 2019 is niet opgebruikt. Voorgesteld wordt om van hiervan € 50.000 te bestemmen voor het project ‘experimenteren met biodiversiteit’. Dit onderdeel vloeit voort uit het programma AndersOmdoen.

Automatisering
Door uitstel van investeringen in automatisering is er sprake van een incidenteel voordeel op de afschrijving van € 200.000. Het bedrag is relatief hoog omdat bij automatisering met korte afschrijvingstermijnen wordt gerekend.

Treasury
Dividend BNG
We ontvangen over 2019 een dividend van de BNG van bijna € 67.000. Dat is lager dan de € 124.000 die we hebben geraamd. Dat betekent een bijstelling van € 58.000 negatief. Het feit dat we vanwege de coronacrisis wellicht nog minder of helemaal geen dividend zullen ontvangen is hierin nog niet meegenomen.

Rente kortlopende leningen
De rentekosten zijn € 215.000 lager dan geraamd als gevolg van een lager bedrag aan kortlopende leningen. Bij het berekenen van de rente moeten we ervan uitgegaan dat we al onze ambities geheel uitvoeren met de beschikbaar gestelde middelen en dat we daarvoor financiering (leningen) moeten aantrekken. In de praktijk is er echter sprake van vertraging in de uitvoering zodat er minder leningen behoeven te worden aangetrokken.
Bij het bepalen van de rente in de begroting hanteren we de richtlijnen conform het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV).

Rente investeringen
In de voortgangsrapportage 2019 is deze wijziging incidenteel opgenomen, nu worden deze lasten structureel verwerkt. De voortgangsrapportage is op 12 december 2019 door uw raad vastgesteld. Als zich een mutatie in de kapitaallasten voordoet vanuit een investering worden de afschrijvingslasten rechtstreeks op het betreffende programma of taakveld verantwoord.. De rentelasten worden vervolgens budgettair neutraal verrekend binnen het onderdeel treasury. In deze voortgangsrapportage gaat het om:
- Ophoging krediet voor informatieborden € 68 (zie ook pijler 4)
- Voorbereidingskrediet renovatie/nieuwbouw scholen € 500 (zie ook pijler 2)
- Herinrichting openbare ruimte Eekschillersweg in Gieten € 750 (zie ook pjiler 4)

Algemene Uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds
Decentralisatie Uitkering verhoging taalniveau statushouders
In aanloop naar het nieuwe inburgeringsstelsel hebben Rijk en gemeenten bestuurlijke afspraken gemaakt over de versterking van het taalniveau van statushouders die nog onder de huidige inburgeringswet inburgeren. Hiervoor zijn extra middelen beschikbaar gesteld. Met deze extra middelen wordt tevens beoogd dat gemeenten zich oriënteren op de regierol inburgering zodat een soepele overgang naar het nieuwe stelsel wordt bevorderd. We ontvangen deze middelen voor de jaren 2019 en 2020. Het jaarbedrag is
€ 29.556. Dit bedrag wordt budgettair neutraal verwerkt. De inkomst op pijler 5, de uitgaaf op pijler 1.

Algemene voorziening schoonmaak (AVS)
In de voortgangsrapportage 2019 is deze wijziging incidenteel opgenomen, nu worden deze lasten structureel verwerkt. De voortgangsrapportage is op 12 december 2019 door uw raad vastgesteld De extra ontvangen rijksmiddelen sociaal domein van € 100.000 (zie pijler 1) worden budgettair neutraal verwerkt op de post Algemene voorziening schoonmaak.

Decentralisatie Uitkering 2020 Bibliotheekmiddelen
De decentralisatie-uitkering mbt de bibliotheekmiddelen wordt op pijler 5 geraamd bij de algemene uitkering. Het betreft een bedrag ad € 75.000,-. Het betreft een budgettair neutrale raming. De uitgaaf wordt geraamd op pijler 4. U wordt daar naar verwezen voor een uitgebreidere toelichting.

Extra middelen WvGGZ
Voor de invoering van de Wet verplichte Geestelijke Gezondheidszorg ontvangen we binnen de AU (Algemene Uitkering) een extra bedrag ad € 16.400.Dit bedrag wordt aan de uitgavenkant opgenomen voor de uitvoering van het verkennend onderzoek en de hoorplicht uit de WvGGZ. Deze mutatie is budgettair neutraal. De uitgaaf wordt geraamd binnen pijler 2 Zorg. De inkomst wordt hier geraamd, binnen pijler 5 bij de Algemene Uitkering.

5. Middelen en ondersteuning
(bedragen x € 1.000)
Lasten Baten
Begroot 2020 Bijstelling incidenteel Bijstelling structureel Totaal 2020 Begroot 2020 Bijstelling incidenteel Bijstelling structureel Totaal 2020
0.3 Beheer overige gebouwen gronden 352 5 357 31 25 56
0.4 Ondersteuning organisatie 9.042 -175 32 8.899 379 379
0.5 Treasury -63 -215 -278 325 -58 267
0.61 OZB woningen 3.314 3.314
0.62 OZB niet woningen 1.088 1.088
0.64 Belastingen overig 2.453 2.453 1.881 1.881
0.7 Algemene Uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 35.792 105 116 36.013
0.8 Overige baten en lasten 162 162 193 193
0.9 Vennootschapsbelasting 26 26
Resultaat voor bestemming 11.972 -390 37 11.619 43.003 72 116 43.191
4.99 Bestemming resultaat 2 2 4.049 4.049
Resultaat na bestemming 11.974 -390 37 11.621 47.052 72 116 47.240