Pijler 2 Zorg

Bijstellingen pijler 2 Zorg

Onderwijshuisvesting
Integraal huisvestingsplan Onderwijs (uit voortgangsrapportage 2019)
In de voortgangsrapportage 2019 is deze wijziging incidenteel opgenomen, nu worden de lasten structureel verwerkt. De voortgangsrapportage is op 12 december 2019 door uw raad vastgesteld. In het integraal huisvesting plan onderwijs is aangegeven dat de komende jaren mogelijk nieuwbouw en/of renovatie gaat plaatsvinden van een 2-tal scholen in Eext en Eexterveen. Om tijdig te kunnen anticiperen op een aanvraag van het schoolbestuur is het wenselijk dat we op korte termijn kunnen beschikken over een voorbereidingskrediet. Met dit voorbereidingskrediet kunnen we onderzoek doen waarop afweging plaats vindt. Voorgesteld wordt een krediet van € 100.000 beschikbaar te stellen voor Eexterveen. De structurele lasten van € 3.000 worden ten laste gebracht van het exploitatiebudget onderwijshuisvesting en bij een eventueel investeringskrediet verrekend. Het geheel verloopt budgettair neutraal . Een definitief investeringsbedrag wordt door de raad toegekend op basis van een door het schoolbestuur in te dienen projectplan en een integrale afweging van financiële mogelijkheden bij de gemeente.

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
Voor- en vroegschoolse educatie
De rijksmiddelen voor voor- en vroegschoolse educatie zijn hoger dan waar in de prognose rekening mee is gehouden. De nog beschikbare incidentele (gemeentelijke) middelen kunnen daardoor grotendeels vrijvallen. Het betreft een incidenteel bedrag van € 150.000.

Voorschoolse voorzieningen peuters
Voor voorschoolse voorzieningen peuters ontvangen we van Rijk binnen de Algemene Uitkering een decentralisatie-uitkering ad € 65.000. De raming voor de uitgaven moet daaraan gelijk zijn. Dat is op dit moment niet het geval. De uitgavenraming is hoger en kan met € 22.000 naar beneden gebracht worden. Dit heeft geen invloed op de uitvoering van de taken.

Leerlingenvervoer
Ieder jaar wordt de NEA-index vastgesteld. Deze is voor gemeenten relevant omdat deze bepalend is voor de tariefafspraken met Publiek Vervoer waaronder het leerlingenvervoer. Voor 2020 komt deze uit op 6,7%. Dit betekent voor het leerlingen vervoer een structurele stijging van de kosten ad € 33.000. Deze stijging is gerelateerd aan de gemaakte kosten. De NEA-index is zo hoog, voornamelijk doordat de teruggaveregeling BPM met ingang van 2020 is afgeschaft voor deze vervoerders. Verder zijn de kosten van verzekering en personeel gestegen.

Onderwijsachterstandenbeleid
Voor het onderwijsachterstandenbeleid ontvangen we een specifieke uitkering van het rijk. De ramingen voor de uitgaaf en de inkomst worden nu aangepast aan de beschikking over 2020. De uitkering over 2020 is vastgesteld op € 125.000. Dat betekent een verhoging aan de inkomstenkant van € 77.000 en aan de uitgavenkant van € 75.000.

Samenkracht en burgerparticipatie

Maatschappelijke begeleiding 

Decentralisatie Uitkering Maatschappelijke begeleiding statushouders (uit voortgangsrapportage 2019)
In de voortgangsrapportage 2019 is deze wijziging incidenteel opgenomen, nu worden deze lasten structureel verwerkt. De voortgangsrapportage is op 12 december 2019 door uw raad vastgesteld. Voor de maatschappelijke begeleiding van statushouders ontvangen we nu een decentralisatie-uitkering daar waar voorheen het COA uitbetaalde. Voor 2019 wordt het bedrag bepaald op peildatum 20 februari 2019 en gaat het daarmee om een bedrag ad € 23.700. Dat betreft 10 bij DUO geregistreerde statushouders. De uitgaaf hiervoor wordt hier geraamd, de inkomst op programma 0.
De oude regeling komt hiermee te vervallen. Dat betekent dat de ramingen hiervoor komen te vervallen. Het gaat om een inkomst en uitgaaframing van € 64.000.
Deze hele omzetting vindt budgettair neutraal plaats maar omdat er een afname is van de instroom van statushouders neemt het budget wel af.

Decentralisatie uitkering taalniveau statushouders
We ontvangen ten behoeve van het verhogen van het taalniveau van statushouders gedurende twee jaren een decentralisatie-uitkering. Het bedrag voor 2019 en 2020 is € 29.556 per jaar. Deze post is budgettair neutraal verwerkt. Het bedrag van de inkomst wordt hier geraamd als uitgaaf. (zie ook pijler 5)

Algemene voorziening schoonmaak (AVS) (uit voortgangsnota 2019)
In de voortgangsrapportage 2019 is deze wijziging incidenteel opgenomen, nu worden deze lasten structureel verwerkt. De voortgangsrapportage is op 12 december 2019 door uw raad vastgesteld De extra ontvangen rijksmiddelen sociaal domein van € 100.000 (zie ook pijler 5) worden budgettair neutraal verwerkt op de post Algemene voorziening schoonmaak.

Projectbijdrage provincie Drenthe inburgering statushouders
Onder voorbehoud goedkeuring provinciale staten ontvangen we een bedrag ad € 305.000 van de provincie Drenthe. Dit betreft een bijdrage voor het project ter voorbereiding op de nieuwe wet Inburgering. Het bedrag is bestemd voor de gemeenten Aa en Hunze, Assen en Tynaarlo. Aa en Hunze is penvoerder zodat het bedrag bij ons budgettair neutraal inde begroting wordt opgenomen. 

Wijkteams
Herindicaties AVS
De Algemene Voorziening Schoonmaak wordt met als gevolg van de nieuwe inkoop van WMO- en Jeugdvoorzieningen  in NMD verband beëindigd en omgezet in een maatwerkvoorziening. Dat betekent dat Stichting Attenta deze cliënten moet herindiceren. Dit is het gevolg van een stelselwijziging en valt buiten de reguliere opdracht. De kosten hiervan worden aan Attenta vergoed en bedragen € 40.000.

Regionale samenwerking Noord en Midden Drenthe (NMD)
De bijdrage aan de regionale samenwerking moet incidenteel worden verhoogd. Op deze post worden de kosten geraamd voor de samenwerking in regionaal verband voor de jeugdhulpregio Drenthe en de regionale samenwerking in NMD verband voor WMO en Jeugdhulp. De kosten passen echter niet meer in de raming zodat een incidentele verhoging ad € 40.000 noodzakelijk is. Er is in de raming onvoldoende rekening gehouden met de kosten die in NMD verband moeten worden gemaakt. Momenteel vindt een evaluatie plaats van de structuur binnen de samenwerking NMD met aanbevelingen voor de toekomst.

Inkomensregelingen
Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (TOZO)
De zelfstandig ondernemers die als gevolg van de coronacrisis hun omzet verliezen of zien dalen, kunnen een beroep doen op een overbruggingsregeling. De kosten worden door het Rijk aan de gemeenten vergoed. De WPDA voert de regeling voor de gemeente uit. Het budget dat we van het Rijk krijgen wordt daartoe doorgesluisd naar de WPDA. Het gaat daarbij om een bedrag ad € 3.477.436 dat we in drie voorschotten van het Rijk hebben ontvangen. Dit bedrag is budgettair neutraal in deze bijstellingen verwerkt.

Maatwerkdienst- verlening 18-
Het jaar 2019 is afgesloten met een tekort op jeugdzorg van ca € 2 mln. Op dit terrein is momenteel nog geen grote kentering zichtbaar zodat hiervoor voor 2020 een extra bedrag wordt opgevoerd van € 1,5 mln. Hoewel we werken aan verlaging van de kosten is de verwachting dat de coronacrisis en de gevolgen daarvan voor extra kosten zullen zorgen. Het is op dit moment nog niet duidelijk wat de effecten zullen zijn.  Op dit moment zijn we gedwongen om tekorten te accepteren maar we zien zeker niet lijdzaam toe maar investeren  in de transformatie. Dus door in te zetten op preventie en door aan de voorkant  te proberen de toeloop naar geïndiceerde (dure) zorg om te buigen naar lagere interventieniveaus en voorliggende voorzieningen. In 2020 zullen ook de effecten van de nieuwe inkoop zichtbaar worden, we hopen dat de wijzigingen hierin hun vruchten gaan afwerpen. Verder wordt ingezet op betere evaluatie van de resultaten. 

Volksgezondheid 
Basisgezondheidszorg, invoering WvGGZ
Voor de invoering van de Wet verplichte Geestelijke Gezondheidszorg ontvangen we binnen de AU (Algemene Uitkering) een extra bedrag ad € 16.400. Dit bedrag wordt nu ook aan de uitgavenkant opgenomen voor de uitvoering van het verkennend onderzoek en de hoorplicht uit de WvGGZ. Deze mutatie is budgettair neutraal. De inkomst wordt geraamd binnen pijler 5 Middelen en Ondersteuning.

2. Zorg
(bedragen x € 1.000)
Lasten Baten
Begroot 2020 Bijstelling incidenteel Bijstelling structureel Totaal 2020 Begroot 2020 Bijstelling incidenteel Bijstelling structureel Totaal 2020
4.1 Openbaar basisonderwijs 81 81
4.2 Onderwijshuisvesting 698 698 20 20
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 1.273 -150 86 1.209 77 77 154
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 3.145 335 36 3.516 64 305 -64 305
6.2 Wijkteams 3.212 80 3.292
6.3 Inkomensregelingen 8.010 3.477 11.487 5.452 3.477 8.929
6.4 Begeleide participatie 120 120
6.5 Arbeidsparticipatie 385 385 10 10
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 1.127 1.127 12 12
6.71 Maatwerkdienst- verlening 18+ 3.520 3.520 124 200 324
6.72 Maatwerkdienst- verlening 18- 4.683 1.500 6.183
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 28 28
6.82 Geëscaleerde zorg 18- 1.134 1.134
7.1 Volksgezondheid 1.178 16 1.194
Resultaat voor bestemming 28.594 5.242 138 33.974 5.759 3.982 13 9.754
2.99 Bestemming resultaat 19 19 1.265 1.265
Resultaat na bestemming 28.613 5.242 138 33.993 7.024 3.982 13 11.019