Inleiding/ resultaat

Inleiding

Voorjaarsbijstellingen 2020

In de notitie Trefzeker meebewegen hebben we als stip op de horizon (wensbeeld) aangegeven op termijn geen financiële bijstellingen meer nodig te hebben. We gaan echter niet van de spreekwoordelijke kelder naar de zolder, hetgeen maakt dat we op dit moment nog wel financiële bijstellingen nodig hebben. We werken namelijk nog niet op de andere wijze met elkaar.
Voorheen hadden we het beleidsplan en de najaarsnota om deze bijstellingen te presenteren en te verwerken. Deze beide documenten zijn in de nieuwe P&C cyclus komen te vervallen. Om de financiële bijstellingen wel uit te kunnen voeren, zodat de budgetten actueel gehouden worden en we niet tegen mogelijke begrotingsonrechtmatigheden aanlopen, is het noodzakelijk om nog dit jaar (en waarschijnlijk de komende jaren ook) een tweetal bijstellingsdocumenten op te stellen.
Dit document is het eerste bijstellingsdocument van 2020, de Voorjaarsbijstellingen. Het tweede bijstellingsdocument krijgt u in december ter vaststelling aangeboden, de Najaarbijstellingen 2020.
Hieronder treft u de planning aan van de overige P&C documenten van 2020.

Vertaling meicirculaire (informatiebrief) Raadsvergadering (opinievorming) 25 juni 2020
Financiële bijstellingen 2020 (voorjaarsbijstellingen) Raadsvergadering (opinievorming en vaststelling) 25 juni 2020
Jaarrekening 2019 Raadsvergadering (vaststelling) 25 juni 2020
Begroting 2021 Technisch beraad 29 oktober 2020
Begroting 2021 Raadsvergadering (vaststelling) 5 november 2020
Financiële bijstellingen 2020 (najaarsbijstellingen) Technisch beraad 3 december 2020
Financiële bijstellingen 2020 (najaarsbijstellingen) Raadsvergadering (vaststelling) 10 december 2020

Resultaat

Resultaat Voorjaarsbijstellingen 2020
Het resultaat van deze voorjaarsbijstellingen 2020 is € 1.204.544,-- negatief. Hiervan is € 38.044,-  structureel en € 1.166.500,-- incidenteel van karakter. Voorgesteld wordt om het totale nadeel te onttrekken aan de VAR (Vrije Algemene Reserve).
Het structurele nadeel wordt het startpunt van het opstellen van de begroting 2021.
De hoofdlijnen uit de bijstellingen zijn als volgt:

Pijler Onderwerp Bedrag voordeel/nadeel incidenteel/ structureel
1 Crises  Ruige veld en Camping Anloo €     200.000 nadeel incidenteel
2 Voor- en vroegschoolse educatie €     150.000 voordeel incidenteel
2 Leerlingenvervoer €        33.000 nadeel structureel
2 Herindicaties Algemene Voorziening Schoonmaak €        40.000 nadeel incidenteel
2 Regionale samenwerking Noord en Midden Drenthe (NMD) €        40.000 nadeel incidenteel
2 Jeugdhulp € 1.500.000 nadeel incidenteel
3 Versterking toeristisch beleid €     100.000 nadeel incidenteel
4 Onderhoud monumenten €       48.500 nadeel incidenteel
4 Opstellen woonvisie €       50.000 nadeel incidenteel
4 Lagere afschrijving Boerhoorn €       70.000 voordeel incidenteel
5 Lagere afschrijving automatisering €    200.000 voordeel incidenteel
5 Rente €    215.000 voordeel incidenteel
5 Dividend BNG €      58.000 nadeel incidenteel

Voor een gedetailleerde toelichting op deze en alle andere bijstellingen wordt u verwezen naar de inhoud onder de tegels van de verschillende pijlers.