Pijler 1 Bestuur en participatie

Bijstellingen pijler 1 Bestuur en participatie

Burgerzaken
Vergoeding ambtenaren burgerlijke stand (uit voortgangsrapportage 2019)
In de voortgangsrapportage 2019 is deze wijziging incidenteel opgenomen, nu worden de lasten structureel verwerkt. De voortgangsrapportage is op 12 december 2019 door uw raad vastgesteld.  De raming voor de vergoeding van de ambtenaren burgerlijke stand wordt bijgesteld met € 25.000 in verband met een verhoging van hun vergoeding en vanwege het feit dat er meer huwelijken worden gesloten en er dus meer uren worden gemaakt. Het bedrag aan huwelijksleges kan daardoor ook worden verhoogd. € 25.000 structureel. Deze bijstelling werkt structureel budgettair neutraal uit.

Openbare orde en veiligheid
T Ruige veld en Camping Anloo
Voor de handhavingszaak T Ruige veld en de crisis Camping Anloo zijn kosten gemaakt waarvoor geen raming in de begroting is opgenomen. Voor de handhavingszaak T Ruige veld zijn hiervoor ook in de jaarrekening 2019 al kosten verantwoord. Nu wordt voor beide onderwerpen een bedrag ad € 100.000 opgenomen. In totaal gaat het daarmee om incidenteel € 200.000. Het betreft met name kosten met betrekking tot rechtsbijstand, beveiliging, ondersteuning in communicatie en inhuur van extra personeel.

1. Bestuur en participatie
(bedragen x € 1.000)
Lasten Baten
Begroot 2020 Bijstelling incidenteel Bijstelling structureel Totaal 2020 Begroot 2020 Bijstelling incidenteel Bijstelling structureel Totaal 2020
0.1 Bestuur 1.701 1.701
0.2 Burgerzaken 690 25 715 312 25 337
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 1.593 1.593 5 5
1.2 Openbare orde en veiligheid 253 200 453 8 8
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 329 329
Resultaat voor bestemming 4.566 200 25 4.791 325 25 350
0.10 Mutatie reserves 18 18
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten
0.99 Bestemming resultaat 312 312
Resultaat na bestemming 4.566 200 25 4.791 655 25 680