Aanbiedingsbrief

Aanbiedingsbrief

Geachte leden van de raad,

Voor u ligt het document Voorjaarsbijstellingen 2020. Dit document is onderdeel van de vernieuwde P&C-cyclus van de gemeente Aa en Hunze. Naast de begroting, de sturingsmonitor en de jaarrekening heeft deze cyclus (voorlopig) nog twee bijstellingsmomenten, één in het voorjaar en één in het najaar. Met dit document willen wij u informeren over de financiële stand van zaken met betrekking tot het lopende begrotingsjaar.
In het document Voorjaarsbijstellingen treft u alleen de noodzakelijke bijstellingen aan. Deze financiële bijstellingen zijn incidenteel en structureel van aard en zijn nodig om de budgetten actueel te houden en om een goede basis te hebben voor het opstellen van de begroting 2021.  Daarnaast willen we ook niet met begrotingsonrechtmatigheden te maken krijgen omdat we daarmee een goedkeurende accountantsverklaring op het spel zetten. Een deel van de bijstellingen is eerder opgenomen in de voortgangsrapportage 2019 maar kon toen alleen incidenteel worden verwerkt. Deze onderwerpen worden nu structureel verwerkt. 
Opgemerkt wordt dat de financiële gevolgen van de Coronacrisis niet in deze Voorjaarsbijstellingen zijn verwerkt. Deze zijn op dit moment nog onvoldoende te kwantificeren. Wel zijn de voorschotten met betrekking tot de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (Tozo) hierin opgenomen omdat deze al wel zijn geeffectueerd. De voorschotten zijn al van het Rijk ontvangen en ook doorbetaald aan de WPDA ter uitvoering. Wel wordt uw raad afzonderlijk middels een brief over de financiële gevolgen van de Coronacrisis geïnformeerd.

De behandeling van deze Voorjaarsbijstellingen door uw raad zal plaats vinden op 25 juni 2020.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Mevrouw mr. M. Tent                     de heer A.W. Hiemstra

Secretaris                                              burgemeester

Raadsvoorstel

Voorstellen Voorjaarsbijstellingen 2020

Aan uw raad wordt voorgesteld:
1. De voorgestelde bijstellingen van de budgetten over het lopende jaar 2020 vast te stellen door vaststelling van de 10e begrotingswijziging 2020.
2. Het incidenteel en structureel nadelig resultaat van deze voorjaarsbijstellingen ad  € 1.204.544,- vooruitlopend op de jaarrekening te onttrekken aan de VAR.
3. Het structurele negatieve saldo van de bijstellingen ad € 38.044,- meenemen bij het opstellen van de begroting 2021.

25 juni 2020

College van burgemeester en wethouders gemeente Aa en Hunze

de secretaris                                de burgemeester

     

Mr. M. tent                                    dhr. A.W. Hiemstra

Raadsbesluit

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Aa en Hunze in de openbare vergadering van 25 juni  2020.

Met in acht neming van aangenomen moties en amendementen.

 

De griffier,                                                         De voorzitter,

                              

Mr. E.P. van Corbach                                 A.W. Hiemstra