Recapitulatie

Recapitulatie

Terug naar navigatie - Recapitulatie
Recapitulatie bijstellingen
Recapitulatie bijstellingen lasten baten
(bedragen x € 1.000)
Begroot Bijstelling Bijstelling Totaal Begroot Bijstelling Bijstelling Totaal
2023 incidenteel structureel 2023 2023 incidenteel structureel 2022
01 Bestuur en Samen doen 13.044 680 85 13.809 8.736 1.350 10.086
02 Samen Leven 32.288 105 175 32.568 7.819 1.430 125 9.373
03 Duurzaamheid en Economie 5.033 80 5.113 5.841 50 5.891
04 Voorzieningen, leefbaarheid en wonen 25.332 109 155 25.596 12.507 150 132 12.789
05 Middelen en ondersteuning 15.612 -290 103 15.425 56.405 906 57.311
Algemeen totaal 91.308 684 518 92.511 91.308 3.836 307 95.451
Saldo en totaal bijstellingen (bedragen x € 1.000)
Structureel
Beginsaldo (begroting 2023) 272
Bijstellingen (saldo lasten - baten) -211
Saldo na bijstellingen 60
Incidenteel
Beginsaldo
Bijstellingen (saldo lasten - baten) 3.152
Saldo na bijstellingen 3.152

Overzicht bijstellingen

Terug naar navigatie - Overzicht bijstellingen
Overzicht bijstellingen (excl. budgettair neutrale bijstellingen)
Pijler Taakveld Omschrijving Lasten Lasten Baten Baten resultaat i/s
Nadeel Voordeel Nadeel Voordeel
1 0.1 Extra kosten raadsactiviteiten 7.000 s
1 0.1 Uitbreiding Griffie 18.000 s
1 0.2 Verkiezingen 80.000 i
1 0.2 Verkiezingen 60.000 s
1 6.1 Opvang ontheemden Oekraïne 750.000 i
2 4.3 Logopedie 10.000 s
2 5.6 Subsidie bibliotheekwerk 24.749 s
2 6.2 Bijdrage GGD tbv Veilig Thuis Drenthe 16.000 s
2 6.3 Bijstandsuitkeringen/minimaregelingen 133.000 i
2 6.3 BUIG 47.000 i
2 6.71 Beschermd wonen 1.300.000 i
2 7.1 Bijdrage GGD 38.000 i
3 3.1 Opbrengst forensenbelasting 50.000 s
3 3.3 Bijdrage recreatieschap 5.000 i
3 5.7 Bijdrage huis van de Drentse Aa 75.000 i
4 2.1 Openbare Verlichting elektriciteit 60.000 i
4 2.1 Investeringskredieten wegen kapitaallasten 810 s
4 5.2 Sportaccommodaties elektriciteit 41.000 i
4 5.5 Onderhoud molen "de Juffer" Gasselternijveen 85.000 i
4 5.7 Eikenprocessierups 20.000 i
4 5.7 Eikenprocessierups 20.000 s
4 6.1 Toevoeging leefbaarheidsfonds 37.000 i
4 7.4 Bijdrage RUD - Drenthe 14.000 i
4 8.2 Strategische grondaankopen Gasselternijveen rente 1.900 s
4 8.3 Leges bouwvergunningen 150.000 i
5 0.4 Verzekeringen 10.000 s
5 0.4 Aanvullende investering huisvesting buitendienst Gieten 27.690 s
5 0.4 Energiekosten gemeentehuis en huisvesting buitendienst 90.000 i
5 0.4 Rechtskundig advies 30.000 i
5 0.4 Rechtskundig advies 40.000 s
5 0.4 Bijhouding Basiskaart Grootschalig Topografie (BGT) 15.000 i
5 0.4 Bijhouding Basiskaart Grootschalig Topografie (BGT) 25.000 s
5 0.5 Rente kortlopende leningen 380.000 i
5 0.7 Hogere Algemene Uitkering mei- en septembercirculaire 639.000 i
5 0.8 Budgetruimte structureel incidenteel over 272.000 i
5 0.8 Onvoorziene uitgaven 17.000 i
Totalen najaarsnota 824.549 1.626.000 0 2.139.000 2.940.451
Toe te voegen aan de reserve risico's opvang en vastgoed 750.000
Toevoeging aan de VAR 2.190.451