Pijler 5 Middelen en Ondersteuning

Bijstellingen Middelen en Ondersteuning

Terug naar navigatie - Bijstellingen Middelen en Ondersteuning

Verzekeringen (0.4)
De premies voor aansprakelijkheid, brandverzekering, ongevallen en wagenpark zijn gestegen. Het gaat om een structurele verhoging van € 10.000.

Huisvesting Buitendienst (0.4)
Voor de nieuwbouw van het kantoorgebouw met loods voor de buitendienst in Gieten is een bouwbudget van € 1,65 miljoen beschikbaar. Dit budget blijkt niet toereikend te zijn. Dit  tekort betreft uitsluitend de bouwkosten en niet de kosten van architecten, adviseurs, of andere bijkomende uitgaven.  Dit wordt deels veroorzaakt door de voortschrijdende inflatie maar ook doordat de benodigde oppervlakte om te voldoen aan het Programma van Eisen groter is geworden dan waarmee in de oorspronkelijke raming was gerekend. De extra kapitaallasten zijn € 27.690,--(afschrijvingstermijn 40 jaar, rentepercentage 0,5%).

Energiekosten gemeentehuis en huisvesting buitendienst (0.4)
Als gevolg van de hogere energiekosten wordt de raming voor gas en elektriciteit met een bedrag van € 90.000 bijgesteld. De verhoging is vooralsnog incidenteel. 

Rechtskundig advies (0.4)
In verband met een toenemend aantal juridische procedures, de behoefte aan externe adviezen en de stijgende kosten daarvan is het budget voor rechtskundig advies structureel niet meer toereikend. De afgelopen jaren hebben we de raming steeds incidenteel bijgesteld. We stellen voor de raming structureel met € 40.000 en incidenteel met € 30.000 te verhogen. 

Bijhouding basiskaart Grootschalige Topgrafie (BGT 0.4)
Er zijn achterstanden ontstaan in de bijhouding van de BGT. Hiervoor is dit jaar extra externe inzet noodzakelijk geweest. De kosten hiervan bedragen voor dit jaar € 40.000. Hiervan is een bedrag ad € 25.000 structureel. Hiermee wordt voorkomen dat opnieuw achterstanden ontstaan.

Rente investeringen (0.5)
Als zich een mutatie in de kapitaallasten voordoet vanuit een investering worden de afschrijvingslasten rechtstreeks op de betreffende pijler gecorrigeerd. De rentelasten worden vervolgens budgettair neutraal verrekend binnen het onderdeel treasury. In deze najaarsnota  gaat het om een totaalbedrag ad € 6.650 aan rentekosten van aanvullende investering op huisvesting buitendienst en wegen en daarnaast rente van strategische grondaankopen. 

Rente kortlopende leningen (0.5)
De rentekosten zijn € 380.000 lager dan geraamd als gevolg van een lager bedrag aan kortlopende leningen. Bij het berekenen van de rente moeten we ervan uitgegaan dat we al onze ambities geheel uitvoeren met de beschikbaar gestelde middelen en dat we daarvoor financiering (leningen) moeten aantrekken. In de praktijk is er echter sprake van vertraging in de uitvoering zodat er minder leningen behoeven te worden aangetrokken.
Bij het bepalen van de rente in de begroting hanteren we de richtlijnen conform het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)

Algemene uitkering (0.7)
De berekening van de algemene uitkering op basis van de mei- en septembercirculaire 2023 leidt tot een incidenteel hogere uitkering van  € 639.000.
Naast de incidentele hogere algemene uitkering zijn er ook incidentele bedragen beschikbaar gekomen voor een aantal onderwerpen. Een deel daarvan is in de vorm van een integratie- of decentralisatie-uitkering en een deel bestaat uit taakmutaties. In dat geval worden voor een specifiek onderwerp of taak middelen toegevoegd aan het gemeentefonds en van daaruit weer verdeeld over de gemeenten.
Voor al deze incidentele middelen geldt dat deze tot de algemene dekkingsmiddelen behoren. Ze geven een indicatie van onderwerpen waar de gemeenten extra uitgaven zouden kunnen hebben.
Voor 2023 gaat het om de volgende onderwerpen:
* Maatschappelijke begeleiding                         € 23.700
* Energiearmoedebestrijding                              € 44.000
* Dienstverlening kwetsbare inwoners         € 36.000
* Leerlingenvervoer Oekraine                            € 64.000
* Taalonderwijs Oekraine                                      € 31.000
* Extra instroom asielzoekers                             € 61.000
* Wet Goed Verhuuderschap                              €   8.000
Al deze middelen worden worden voorlopig geparkeerd op een stelpost. Zodra er plannen onder liggen worden de middelen op een functionele post geplaatst. Als deze plannen niet komen vallen deze bedragen terug in de algemene middelen.

DU Maatschappelijke begeleiding (0.7) 
Voor de maatschappelijke begeleiding van inburgeringsplichtigen ontvangen we over 2023 een bedrag ad € 23.700 . De uitgaven hiervoor worden verantwoord op pijler 2. Het geheel verloopt budgettair neutraal.

Budgetruimte structureel (0.8)
De structurele budgetruimte 2023 van € 272.000 wordt dit jaar niet meer ingezet. Het bedrag is meegenomen in het beginsaldo van de begroting 2024. Hierdoor ontstaat in 2023 een incidenteel voordeel.

Onvoorzien (0.8)
Van de verplichte raming voor onvoorziene uitgaven is in 2023 geen gebruik gemaakt. Incidenteel voordeel € 17.000.

5. Middelen en ondersteuning
(bedragen x € 1.000)
Lasten Baten
Begroot 2023 Bijstelling incidenteel Bijstelling structureel Totaal 2023 Begroot 2023 Bijstelling incidenteel Bijstelling structureel Totaal 2023
0.3 Beheer overige gebouwen gronden 540 540 141 141
0.4 Overhead 11.261 135 103 11.498 382 382
0.5 Treasury 73 -380 -307 420 420
0.61 OZB woningen 127 127 3.641 3.641
0.62 OZB niet woningen 40 40 1.210 1.210
0.64 Belastingen overig 2.607 2.607 2.294 2.294
0.7 Algemene Uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 78 244 322 45.201 906 46.107
0.8 Overige baten en lasten 585 -289 296 265 265
0.9 Vennootschapsbelasting 26 26
Resultaat voor bestemming 15.335 -290 103 15.148 53.553 906 54.460
4.99 Bestemming resultaat 277 277 2.852 2.852
Resultaat na bestemming 15.612 -290 103 15.425 56.405 906 57.311