Aanbiedingsbrief

Aanbiedingsbrief

Terug naar navigatie - Aanbiedingsbrief

Geachte leden van de raad,

Voor u ligt de najaarsnota 2023. Dit is het tweede bijstellingsmoment van 2023.  Met dit document willen wij u informeren over de financiële stand van zaken met betrekking tot het lopende begrotingsjaar. Bij het opstellen van de najaarsnota is uitgegaan van de cijfers over de eerste negen maanden van 2023. Dat betekent dat richting de jaarrekening 2023 nog nieuwe voor- of nadelen zichtbaar kunnen worden.

Bij de begroting 2023 en de najaarsnota 2022 zijn extra middelen (€ 0,5 mln) gereserveerd  voor het dempen van de hogere energielasten voor verschillende groepen binnen onze gemeente. We zouden hierop bij u terugkomen indien het gereserveerde bedrag onvoldoende zou blijken te zijn. Zoals het nu lijkt verwachten we dat dit budget ruimschoots voldoende is. Bij de jaarrekening 2023 maken we de financiële balans op en kan het (verwachte) overschot terugvloeien in de algemene middelen. Opgemerkt wordt dat we ons blijven inzetten voor energiearmoedebestrijding maar dat de bekostiging hiervan uit separate budgetten plaatsvindt 

In de najaarsnota 2023 treft u de noodzakelijke bijstellingen aan. Deze financiële bijstellingen zijn voor het grootste deel incidenteel van aard en zijn nodig om de budgetten actueel te houden en om een goede basis te hebben voor het opstellen van de jaarrekening 2023. Een klein deel van de bijstellingen is naar zijn aard structureel van karakter en werkt door in de begroting 2024. Deze mutaties worden (middels een administratieve wijziging) verwerkt in de begroting 2024 en hebben daarbij effect op de structurele begrotingsruimte.

De bijstellingen leiden tot een positief resultaat van deze 'najaarsnota' van € 2.940.451. Hiervan is € 211.149 structureel negatief en € 3.151.600 incidenteel positief van karakter. U wordt voorgesteld om hiervan een bedrag van € 2.190.451 toe te voegen aan de VAR. Daarnaast wordt een  bedrag van € 750.000 toegevoegd aan de reserve risico's opvang en vastgoed. 

De behandeling van de najaarsnota 2023 door uw raad vindt plaats op 7 december 2023.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,   
           

dhr. R.L.H. Schoonderbeek                   dhr. A.W. Hiemstra

Raadsvoorstel

Terug naar navigatie - Raadsvoorstel

Voorstellen Najaarsnota 2023

Aan uw raad wordt voorgesteld:


1. De voorgestelde bijstellingen van de budgetten over het lopende jaar 2023 vast te stellen door vaststelling van de 15e begrotingswijziging 2023

2. Het voordelige resultaat van de bijstellingen ad € 2.940.451 voor een bedrag van € 2.190.451 toe te voegen aan de VAR .

3. Een bedrag van € 750.000 toe te voegen aan de reserve risico's opvang en vastgoed.

4. Het structureel nadelige resultaat ad -/- € 211.149 verwerken in de begroting 2024 middels een administratieve wijziging.

 

College van burgemeester en wethouders gemeente Aa en Hunze

de gemeentesecretaris                                         de burgemeester 

                                       

dhr. R.L.H. Schoonderbeek                                   dhr. A.W. Hiemstra

Raadsbesluit

Terug naar navigatie - Raadsbesluit

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Aa en Hunze in de openbare vergadering van 7 december 2023.

Met inachtneming van eventueel aangenomen moties en amendementen.

 

De griffier,                                                         De voorzitter,

                            

Mr. E.P. van Corbach                                 A.W. Hiemstra

Aangenomen amendementen

Terug naar navigatie - Aangenomen amendementen

Bij het vaststellen van de najaarsnota 2023 is een 2-tal amendementen aangenomen.
Amendement A  De voorgestelde incidentele bijstelling ad € 75.000 t.b.v. Huis van de Drentsche Aa te schrappen in de najaarsnota 2023;
Amendement B  De voorgestelde incidentele bijstelling ad € 27.690 t.b.v. extra kapitaallasten voortvloeiende uit een hoger bouwbudget voor de nieuwbouw te schrappen in de najaarsnota 2023(Huisvesting Buitendienst);