Pijler 4 Voorzieningen, leefbaarheid en wonen

Bijstellingen pijler 4 Voorzieningen, leefbaarheid en wonen

Terug naar navigatie - Bijstellingen pijler 4 Voorzieningen, leefbaarheid en wonen

Openbare verlichting (2.1)
Rekening houdend met de sterk gestegen energieprijzen hebben we het budget voor elektriciteit voor openbare verlichting in de bestuursrapportage 2023 structureel verhoogd met € 60.000. Daarnaast hebben we op dat moment het budget ook nog met € 60.000 incidenteel bijgesteld. De incidentele bijstelling blijkt achteraf niet nodig te zijn geweest en wordt teruggedraaid. 

Investeringskredieten wegen (2.1)
Voor investeringskredieten op wegen en fietspaden is, als gevolg van inflatie, sprake van een aantal marginale overschrijdingen van in totaal €  27.000. Kapitaallasten € 810 (afschrijvingstermijn 40 jaar, rente 0,5%).

Specifieke uitkering GALA/IZA (Brede SPUK) (5.1)
Voor toelichting zie het kopje Specifieke uitkering GALA/IZA (Brede SPUK, 6.1, 6.2, 7.1) onder Pijler 2 Samenkracht en burgerparticipatie

Energiekosten sportaccommodaties (5.2)
Als gevolg van de hogere energiekosten wordt de raming voor gas en elektriciteit op sporthallen en zwembaden met een bedrag van € 41.000 bijgesteld. De verhoging is vooralsnog incidenteel. 

Molen “de Juffer” Gasselternijveen (5.5)
Bij een uitgevoerde inspectie naar de staat van onderhoud van de molen is geconstateerd dat de omloopstelling van de molen dusdanig is aangetast dat meerdere draagbalken vervangen moeten worden. Hiervoor moet de gehele omloopstelling naar verwachting worden gedemonteerd en opnieuw worden opgebouwd. Mogelijk dat de loopplanken kunnen worden hergebruikt. Totale kosten incidenteel € 85.000. 

Eikenprocessierups (5.7)
We nemen maatregelen om overlast van de eikenprocessierups (EPR) te verminderen op plaatsen waar zowel inwoners als recreanten veel overlast ervaren. Daarnaast zorgen we er ook voor dat de nesten in bomen die gesnoeid moeten worden van tevoren geïdentificeerd en verwijderd worden. Dit doen we om de snoeiers te beschermen. Al enkele jaren hebben we te maken met overschrijdingen van het budget voor monitoring en bestrijding van de eikenprocessierups, of we hebben het incidenteel moeten aanpassen. Dit komt doordat de hoeveelheid nesten jaarlijks kan variëren als gevolg van verschillende weersomstandigheden, waardoor de jaarlijkse kosten moeilijk nauwkeurig te voorspellen zijn. Het huidige budget voor de monitoring en bestrijding van de eikenprocessierups is structureel ontoereikend. Voorgesteld wordt het budget zowel structureel als incidenteel met € 20.000 te verhogen.

Aanvulling leefbaarheidsfonds (6.1)
Volgens een lopende afspraak met de raad wordt het leefbaarheidsfonds jaarlijks aangevuld tot een bedrag van € 100.000. Na aftrek van de werkelijke betalingen en exclusief lopende aanvragen zit er nog een bedrag in het fonds van € 63.000. Voorgesteld wordt om een bedrag van € 37.000 toe te voegen. Het betreft een incidenteel bedrag.

Bijdrage RUD - Drenthe (7.4)
De RUD Drenthe heeft haar begroting tussentijds bijgesteld. De voorgenomen overdracht van taken t.a.v. milieu en bodem van provincie naar gemeenten is uitgesteld en betekent een verlaging van € 43.000. Door de loon-en prijscompensatie stijgt de bijdrage met € 57.000 welke deels wordt gecompenseerd met € 44.000 door lager geraamde uren in het jaarprogramma. Daarnaast is incidenteel € 16.000 extra geraamd voor het aanpassen van het inrichtingenbestand als voorbereiding op de Omgevingswet. De gemeentelijke bijdrage wordt voor 2023 per saldo incidenteel € 14.000 lager.

Aankoop strategische gronden Gasselternijveen (8.2)
In Gasselternijveen is een strategische grondaankoop gedaan voor een bedrag van € 380.000. Het gaat om een kapitaalkrediet met rentelasten van € 1.900.

Leges Bouwvergunningen (8.3)
In de begroting 2023 zijn de legesinkomsten structureel met € 150.000 verlaagd in verband met de (toen verwachtte) invoering van de Omgevingswet. De invoering van de Omgevingswet is echter uitgesteld naar 1 januari 2024 zodat de legsinkomsten incidenteel met hetzelfde bedrag kunnen worden verhoogd. 
Daarnaast zien we een hoger aantal vergunningaanvragen dan verwacht zodat hiervoor extra inhuur heeft plaatsgevonden. Naar verwachting wegen de extra kosten op tegen de extra inkomsten. 

4. Voorzieningen, leefbaarheid en wonen
(bedragen x € 1.000)
Lasten Baten
Begroot 2023 Bijstelling incidenteel Bijstelling structureel Totaal 2023 Begroot 2023 Bijstelling incidenteel Bijstelling structureel Totaal 2023
2.1 Verkeer en vervoer 4.188 -60 1 4.129 48 48
2.2 Parkeren 5 5
2.5 Openbaar vervoer 5 5
4.2 Onderwijshuisvesting 652 652
5.1 Sportbeleid en activering 282 132 415 217 132 349
5.2 Sportaccommodaties 1.763 41 1.804 467 467
5.3 Cultuurprestatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 82 82
5.5 Cultureel erfgoed 327 85 412 27 27
5.6 Media
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 4.184 20 20 4.224 23 23
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 1.175 37 1.212 182 182
7.2 Riolering 1.513 1.513 2.162 2.162
7.3 Afval 2.448 2.448 3.085 3.085
7.4 Milieubeheer 1.226 -14 1.212 135 135
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 505 505 100 100
8.1 Ruimte en leefomgeving 1.905 1.905 352 352
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 3.160 2 3.161 3.155 3.155
8.3 Wonen en bouwen 1.659 1.659 565 150 715
Resultaat voor bestemming 25.082 109 155 25.346 10.519 150 132 10.801
4.99 Bestemming resultaat 250 250 1.989 1.989
Resultaat na bestemming 25.332 109 155 25.596 12.507 150 132 12.789