Pijler 2 Zorg

Bijstellingen pijler 2 Zorg

Terug naar navigatie - Bijstellingen pijler 2 Zorg

Logopedie (4.3)
De preventieve logopedie is belegd bij de GGD. Als gevolg van de toegenomen inflatie, met name CAO stijgingen, is het budget (al enige jaren) niet langer toereikend. Er is een structureel bedrag van € 10.000 extra nodig om het budget  weer op niveau te brengen.

Subsidie bibliotheek (5.6)
Als gevolg van de toegenomen inflatie en de gestegen CAO is de subsidie voor het bibliotheekwerk over 2023 niet meer toereikend. Er is een bedrag ad € 24.749 extra benodigd. Omdat deze kostenstijging doorwerkt in 2024 is deze verhoging structureel opgenomen.

Maatschappelijke begeleiding (6.1)
Voor de maatschappelijke begeleiding van inburgeringsplichtige asielmigranten ontvangen we een decentralisatie-uitkering. De hoogte is gebaseerd op het aantal inburgeringsplichtigen op peildatum 31 januari 2023. Voor 2023 gaat het om € 23.700. Dit bedrag is budgettair neutraal verwerkt. De inkomst is opgenomen op pijler 5 bij het onderdeel Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds. Impuls heeft de opdracht de maatschappelijke begeleiding te verzorgen. Het budget wordt dan ook ingezet ter dekking van de aan Impuls toegekende subsidie.

Specifieke uitkering GALA/IZA (Brede SPUK) (6.1, 6.2, 7.1 en pijler 4, 5.1)
De Brede SPUK is een specifieke uitkering met als stip op de horizon een gezonde generatie in 2040. De basis van deze SPUK is het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA), Sportakkoord II en Integraal Zorgakkoord (IZA). Zo wil de overheid gemeenten helpen de integraliteit tussen de thema's te bevorderen en om gezondheidsachterstanden terug te dringen. De Brede SPUK bevat maatregelen om o.a. sporten te stimuleren, overgewicht tegen te gaan en de mentale gezondheid te bevorderen, maar ook valpreventie, mantelzorg en één tegen eenzaamheid.  Deze subonderdelen worden in de Brede SPUK verdeeld onder 3 hoofdonderdelen, namelijk Sport, bewegen & cultuur, Gezondheid & sociale basis en Ondersteunende onderdelen. Binnen onze gemeente hebben we binnen deze 3 hoofdonderdelen 15 subonderdelen waar we mee aan de slag gaan. Het geheel verloopt budgettair neutraal.
Structureel: € 256.978
Incidenteel: € 129.649

Bijdrage GGD (6.2 en 7.1)
De totale bijdrage aan de GGD Drenthe is in 2023 incidenteel met € 54.000 verhoogd.  Aan de verhoging ligt een aantal autonome ontwikkelingen ten grondslag, i.c. de implementatie van de Wet open overheid (Woo), dienstverlening JGZ Oekraïense kinderen en de impact van de buitengewone loon- en prijsontwikkeling. Op taakveld 6.2 wordt een bedrag van € 16.000 bijgesteld voor Veilig Thuis Drenthe. Op taakveld 7.1 een bedrag van € 38.000 voor de Algemene Bijdrage.

Bijstandsuitkeringen/minimaregelingen (6.3)
Voor 2023 wordt een tekort op het Bijstandsbesluit Zelfstandigen BBZ) verwacht van incidenteel € 20.000. Dit op basis van een de tussentijdse rapportage van Werkplein Drentsche Aa (WPDA).  Op de minimaregelingen gaat het om een incidenteel overschot van € 153.000. Dit overschot wordt met name veroorzaakt door lagere uitgaven op de regeling voor collectieve aanvullende ziektekostenverzekering t.o.v. onze raming in de begroting.

BUIG 
De bijstandsuitkeringen die de gemeente verstrekt vanuit het BUIG budget is op basis van de huidige prognose incidenteel € 47.000 hoger dan geraamd. Hoewel het totaal aantal uitkeringsgerechtigden afneemt, zijn de kosten hoger door stijging van de normbedragen voor de uitkeringen.

Beschermd wonen (6.71)
De functie 'beschermd wonen' wordt voor onze gemeente uitgevoerd door centrumgemeente Assen. Voordelen van de centrumgemeente worden via een verdeelsleutel verdeeld over de aangesloten gemeenten. Over 2023 verwacht de gemeente Assen een groot voordeel. Dat voordeel ontstaat met name als gevolg van de overgang van een groot aantal cliënten naar de Wet Langdurige Zorg (WLZ). De ontvangen middelen van het rijk zijn daar (nog) niet voldoende op aangepast. Daarnaast zien we een lichte daling van het aantal overgebleven cliënten. Voor Aa en Hunze wordt het voordeel voorlopig ingeschat op € 1,3 mln. In de jaarrekening hopen we een definitief bedrag op te nemen.

2. Samen Leven
(bedragen x € 1.000)
Lasten Baten
Begroot 2023 Bijstelling incidenteel Bijstelling structureel Totaal 2023 Begroot 2023 Bijstelling incidenteel Bijstelling structureel Totaal 2023
4.1 Openbaar basisonderwijs 43 43
4.2 Onderwijshuisvesting 74 74 20 20
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 1.512 10 1.522 459 459
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 386 386 55 55
5.6 Media 550 25 575 25 25
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 2.874 37 13 2.923 501 13 13 526
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen 4.270 71 83 4.423 159 71 296
6.3 Inkomensregelingen 9.139 -86 9.053 5.687 5.687
6.4 WSW en beschut wonen 79 79
6.5 Arbeidsparticipatie 345 345 10 10
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 1.721 1.721 136 136
6.71 Maatwerkdienst- verlening 18+ 1.300 1.300
6.71A Hulp bij het huishouden (WMO) 1.779 1.779
6.71B Begeleiding (WMO) 3.203 3.203
6.71C Dagbesteding (WMO) 50 50
6.72 Maatwerkdienst- verlening 18-
6.72A Jeugdhulp begeleiding 150 150
6.72B Jeugdhulp behandeling 3.053 3.053
6.72C Jeugdhulp Dagbesteding 524 524
6.73A Pleegzorg 108 108
6.73C Jeugdhulp met verblijf overig 281 281
6.74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf 43 43
6.74C Gesloten plaatsing 277 277
6.81 Geëscaleerde zorg 18+
6.82 Geëscaleerde zorg 18-
6.82A Jeugdbescherming 231 231
6.82B Jeugdreclassering 122 122
7.1 Volksgezondheid 1.454 84 45 1.583 73 46 45 164
Resultaat voor bestemming 32.269 105 175 32.549 7.124 1.430 125 8.678
2.99 Bestemming resultaat 19 19 695 695
Resultaat na bestemming 32.288 105 175 32.568 7.819 1.430 125 9.373