Pijler 1 Bestuur en participatie

Bijstellingen pijler 1 Bestuur en participatie

Terug naar navigatie - Bijstellingen pijler 1 Bestuur en participatie

Extra budget raadsactiviteiten (0.1)
Het inzetten van de 'Spiekeriek' en het meer vergaderen op locatie brengt extra kosten met zich mee. Daarnaast vraagt het meer inzet van de organisatie (griffie en buitendienst). We nemen hiervoor een structureel extra bedrag op van € 7.000. 

Griffie (0.1)
De werkgeverscommissie uit de raad heeft een objectief onderzoek laten uitvoeren naar de werkzaamheden van de griffie. Al langere tijd kunnen de werkzaamheden op de griffie niet binnen de huidige formatie worden uitgevoerd en is er sprake van overuren. Uit het onderzoek blijkt dat, uitgaande van een basis dienstverlening, 2,7 fte benodigd is op de griffie. Dit betekent een structurele formatie-uitbreiding van 0,4 fte, loonkosten € 18.000. Het gaat hierbij vooral om administratieve ondersteuning. Deze uitbreiding kan binnen de griffie worden gerealiseerd.

Verkiezingen (0.2)
In de begroting is structureel een bedrag voor verkiezingen beschikbaar. Dit budget wordt gebruikt om de stembureauleden een vergoeding te geven, drukwerk en portokosten van te betalen en ruimtes te huren voor de stemlokalen. Dit budget is niet meer toereikend. Dit komt o.a. door de hogere vergoedingen die stembureauleden krijgen. In afgelopen 2 jaar is het budget voor de verkiezingen incidenteel bijgesteld. We stellen het budget nu structureel bij. 
Daarnaast zijn er 2023 op 22 november extra tweede kamer verkiezingen. Hiervoor was in de begroting 2023 geen budget opgenomen. Om deze verkiezingen te organiseren is er incidenteel een budget nodig.
In totaal stellen we voor het budget van de verkiezingen als volgt bij te stellen: structureel € 60.000 en incidenteel € 80.000 voor de extra verkiezingen in 2023.

Aanvullende opvang asielzoekers de Biester (6.1)
De kosten die we als gemeente maken voor de aanvullende opvang voor asielzoekers in de Biester worden in zijn geheel van rijkswege gecompenseerd. In de bestuursrapportage is hiervoor een voorlopige schatting gemaakt van € 0,5 mln. Nu is er een beter zicht op de werkelijke kosten. Naar verwachting komen we over 2023 uit op een bedrag ad € 1,85 mln. Dat betekent dat we nu een bijstelling opnemen van € 1,35 mln. aan de uitgaven en aan de inkomstenkant.

Opvang vluchtelingen Oekraine (6.1)   
Een voorlopige globale inschatting van de inkomsten en uitgaven leidt tot een voordeel van € 750.000. Dit voordeel heeft mede te maken met het feit dat de rijksvergoeding op kasbasis is terwijl onze kosten deels structureel zijn (kapitaallasten en vaste lasten aanschaf gebouw). De kosten lopen dan door terwijl de rijksvergoeding al is beeïndigd. Hiervoor moeten we reserveren. Daarnaast is de rijksvergoeding ook gebaseerd op een soort 'landelijk gemiddelde' en hebben wij in onze specifieke situatie lagere kosten dan dat gemiddelde. We stellen voor het voordeel toe te voegen aan de reserve opvang en vastgoed.

1. Bestuur en Samen doen
(bedragen x € 1.000)
Lasten Baten
Begroot 2023 Bijstelling incidenteel Bijstelling structureel Totaal 2023 Begroot 2023 Bijstelling incidenteel Bijstelling structureel Totaal 2023
0.1 Bestuur 1.769 25 1.794
0.2 Burgerzaken 713 80 60 853 362 362
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 1.810 1.810 5 5
1.2 Openbare orde en veiligheid 458 458 8 8
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 8.293 600 8.893 8.277 1.350 9.627
Resultaat voor bestemming 13.044 680 85 13.809 8.652 1.350 10.002
0.10 Mutatie reserves 84 84
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten
1.99 Bestemming resultaat
Resultaat na bestemming 13.044 680 85 13.809 8.736 1.350 10.086