Inleiding /resultaat

Inhoud

Inleiding

Dit is de eerste keer dat we uw raad  een bestuursrapportage  aanbieden. Deze rapportage valt buiten de notitie ‘trefzeker meebewegen’ waarin alleen wordt gesproken over een financieel bijstellingsmoment. Omdat er wel behoefte is aan informatie over de voortgang van het beleid is deze bestuursrapportage ingevoegd in de cyclus. De tijd tussen het vaststellen van de activiteiten in de begroting 2021 en het moment dat er over wordt gerapporteerd in een werkconferentie of bij de sturingsmonitor is anders wel erg lang. Daarnaast levert de bestuursrapportage ook actuele informatie op voor het opstellen van de begroting 2022.

Activiteiten

In deze rapportage  informeren we uw raad over de voortgang van de activiteiten uit de begroting 2021. We doen dat op afwijkingen via het stoplichtmodel.  In dit betreffende onderdeel vermelden we per pijler de bijzonderheden per activiteit en geven we een samenvatting van de stand van zaken.  Dat betekent dat alleen de activiteiten met een 'oranje' of 'rode' kleur zichtbaar zijn in de rapportage. De activiteiten die geheel volgens planning verlopen  ('groene' kleur), worden alleen in de algemene tekst bij de pijler benoemd en niet tot in detail per activiteit beschreven. 

Binnen het 'stoplichtmodel' zijn de kleuren als volgt te verklaren:
a. Rood: activiteit loopt niet volgens planning, is (veel) duurder dan geraamd of kost (veel) meer personele inzet.
b. Oranje: activiteit loopt nog wel volgens planning maar er zijn omstandigheden die risicovol zijn om een goede voortgang qua tijd, geld en personeel te kunnen garanderen.
c. Groen: activiteit verloopt volgens planning . Omdat wij alleen op afwijking rapporteren, treft u deze laatste categorie  dus niet aan bij de rapportage op activiteitniveau, alleen via de algemene tekst per pijler.  

Sinds de vaststelling van de begroting door uw raad zijn wij hard aan de slag gegaan met onze ambities op het gebied van sterk, vitaal en veilig maken en houden van onze gemeente. Via de vijf pijlers informeren wij over de stand van zaken. We zijn ambitieus in wat we willen bereiken en Corona had en heeft  een grote impact. Op onze inwoners, ondernemers maar zeker ook op wat er van ons als gemeente gevraagd is. Effecten die we bij het opstellen van de begroting niet hadden voorzien. Daarbij valt bijvoorbeeld te denken aan de toename van de bouwaanvragen die de werkzaamheden voor de  invoering van de  Omgevingswet onder druk heeft gezet. Ook verder zien we dat we tegen de grenzen van de organisatie aan lopen. we hebben te maken met een hoog ziekteverzuim, natuurlijk verloop en hebben last van de krapte op de arbeidsmarkt waardoor functies, ook bij tijdelijke inhuur, lastig of niet zijn in te vullen. We zijn creatief in oplossingen zoals werken met trainees, intern medewerkers anders inzetten maar dit kost inwerk- en begeleidingstijd. Dit alles maakt dat we continu moeten herprioriteren en helaas vaak planningen zoals ten aanzien van het uitvoeringsprogramma Woonvisie en het grondbeleid moeten bijstellen. 

Ten aanzien van de financiën van het Sociaal Domein kunnen we nog opmerken dat er van rijkswege wel extra middelen zijn toegezegd voor jeugd en onderwijs. De omvang en reikwijdte hiervan is nog niet precies bekend zodat we dit nog niet hebben meegenomen in de bijstellingen.

Het rapporteren over de activiteiten in deze vorm zien we als een tijdelijke situatie. Op termijn hopen we dit meer 'realtime' aan te kunnen bieden. Tot die tijd maken we gebruik van deze vorm van verantwoording.

Bijstellingen 2021

In de notitie Trefzeker meebewegen hebben we als stip op de horizon (wensbeeld) aangegeven op termijn geen financiële bijstellingen meer nodig te hebben. Zover zijn we nog niet. Op dit moment hebben we nog financiële bijstellingen nodig om de budgetten actueel te houden en te zorgen dat we niet tegen begrotingsonrechtmatigheden aanlopen. Momenteel zijn we aan het onderzoeken wat een goed moment is om de autonome ontwikkelingen  die feitelijk geen integrale afweging  behoeven voor te leggen aan uw raad. Vooralsnog  zijn de autonome ontwikkelingen  opgenomen in deze bestuursrappportage. Het tweede bijstellingsdocument krijgt u in december ter vaststelling aangeboden in de Najaarsbijstellingen 2021.


Hieronder treft u de planning aan van de overige P&C documenten van 2021:

Jaarrekening 2020                                                     Raadvergadering (vaststelling)                                                             30 juni 2021

Begroting 2022                                                            Raadsvergadering (vaststelling)                                             11 november 2021

Najaarsbijstellingen                                                   Raadvergadering (vaststelling)                                                  9 december 2021

 

Resultaat

Resultaat Bestuursrapportage  2021

Het resultaat van alle bijstellingen  in deze bestuursrapportage is € 461.000 negatief.  Hiervan is -/-  € 238.000   structureel en  -/-  € 223.000  incidenteel  van karakter. Voorgesteld wordt om het totale nadeel te onttrekken aan de VAR (Vrije Algemene Reserve).  Het structurele nadeel ad € 238.000 heeft gevolgen voor de uitgangspositie voor het opstellen van de begroting 2022.  De huidige stand van het structurele begrotingssaldo op 1 januari 2022 biedt evenwel voldoende ruimte om dit nadeel op te kunnen vangen. Ook de stand van de VAR is voldoende hoog om het nadeel van de bestuursrapportage incidenteel te kunnen verwerken.  Opgemerkt moet worden dat dit saldo minder positief is dan het lijkt omdat er in de begroting 2021 ook meerjarig al onttrekkkingen aan de VAR zijn ingepland.  De doorwerking van de cijfers in het begrotingssaldo en in de VAR treft u hieronder aan.

Financiele positie

Het structurele nadeel van de bijstellingen ad € 238.000 verlaagt het startpunt voor het opstellen van de begroting 2022:

Beginsaldo structureel     (op basis van de begroting 2021)                  € 1.577.000,--

Minus bijstellingen                                                                                                            € 238.000,--

Beginsaldo begroting 2022                                                                                        € 1.339.000,--

Stand van de VAR

Het saldo van de bijstellingen ad € 461.000,-- wordt incidenteel onttrokken aan de VAR.

Beginstand 1-1-2021 (op basis van de begroting 2021)                         € 7.904.000,--

Resultaat bestuursrapportage                                                                                   €  461.000,--   -/-

Tussenstand 30-06-2021                                                                                            € 7.443.000,--

 

De hoofdlijnen uit de bijstellingen staan hieronder vermeld.

Voor een gedetailleerde toelichting op deze en alle andere bijstellingen wordt u verwezen naar de  toelichting per pijler.

Pijler Onderwerp Bedrag voordeel/nadeel Incidenteel/structureel
1 Corona kosten 72.000 n i
2 Samenwerking NMD 112.000 n i
2 Extra inzet Attenta (Corona) 28.000 n i
2 Tijdelijke ondersteuning zelfstandig ondernemers (TOZO) 511.000 v/n i
2 Tijdelijke ondersteuning noodzakelijkekosten (TONK) 51.000 n i
2 Tijdelijke uitbreiding formatie Impuls 95.000 n i
3 Klimaatmiddelen 533.000 v/n i
4 Inhuur personeel ruimtelijk beheer 105.000 n i
4 Afvalbeleid 25.000 n i
4 Onderuitputting kapitaallasten fietspaden en reconsructies 40.000 v i
4 Coronasteun sportverenigingen 80.000 n i
4 Coronasteun dorpshuizen 18.000 n i
4 Haalbaarheidsonderzoek accommodatie Gieten 100.000 n i
4 Extra opbrengst bouwleges (Corona) 160.000 v i
4 Handhaving i.r.t. recreatieterreinen 85.000 n i
5 Verzekeringspremies 51.000 n s
5 Onderuitputting kapitaallast 200.000 v i
5 Rechtskundig advies 75.000 n i
5 Verhoging flexpot ziekteverzuim 134.000 n i
4 en5 Extra inhuur ivm Corona 410.000 n i
5 Lagere inkomst dividend -82.000 n i
5 Rentevoordeel 170.000 v i
5 Algemene uitkering Coronasteunpakketten 768.000 v i
alle Vanuit de najaarsnota 137.000 n s
Publicatiedatum: 10-06-2021

Inhoud