Aanbiedingsbrief

Inhoud

Aanbiedingsbrief

Geachte leden van de raad,

Voor u ligt het document 'bestuursrapportage 2021.

Binnen de vernieuwde P&C cyclus is het na de sturingsmonitor nu de beurt aan de bestuursrapportage.  De vernieuwde P&C cyclus is een groeimodel en we zijn daarin een lerende organisatie. We zijn dan ook benieuwd naar uw reactie.

In deze bestuursrapportage wordt u geïnformeerd over de voortgang van de activiteiten uit de begroting 2021. We doen dit op afwijkingen en gebruiken hiervoor het 'stoplichtmodel'.   Voor een toelichting hierop  verwijzen we u naar de inleiding.  We melden alleen de bijzonderheden, als er sprake is van omstandigheden die zorgen voor een (verwachte) afwijking van de begroting.  Hierin is in het bijzonder aandacht voor de gevolgen van Corona.   In de algemene tekst per pijler is aandacht voor de zaken die goed lopen zonder deze allemaal  in detail te benoemen.   

Op hoofdlijnen kunnen we u mededelen dat veel dingen goed gaan en dit jaar kunnen worden afgerond. Natuurlijk zijn er ook zorgpunten. Door een combinatie van factoren lopen we tegen de grenzen van de organisatie aan. Hiervoor vragen we in deze bestuursrapportage extra (incidentele) middelen.                                                               

Behalve de voortgang van de activiteiten treft u in de bestuursrapportage ook de noodzakelijke financiële bijstellingen aan. Deze noodzakelijke bijstellingen zijn incidenteel en structureel van aard en nodig om de budgetten actueel te houden en om een goede basis te hebben voor het opstellen van de begroting 2022. Daarnaast zijn deze nodig om niet met begrotingsonrechtmatigheden te maken te krijgen. 

De bijstellingen leiden tot een  negatief  resultaat in deze bestuursrapportage van €  461.000.   Hiervan is -/- €  238.000    structureel en -/- €  223.000  incidenteel van karakter. Onze financiële positie biedt hiervoor voldoende ruimte om dit op te kunnen vangen.

De behandeling van deze bestuursrapportage door uw raad zal plaats vinden op 30 juni 2021.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

 

Mevrouw mr. M. Tent                     de heer A.W. Hiemstra

Secretaris                                             burgemeester

Raadsvoorstel

Voorstellen Bestuursrapportage 2021

Aan uw raad wordt voorgesteld:

 

1.  De rapportage met betrekking tot de voortgang van de activiteiten voor kennisgeving aan te nemen.

2. De voorgestelde bijstellingen van de budgetten over het lopende jaar 2021 vast te stellen door vaststelling van de 10e begrotingswijziging 2021.

3  Het incidenteel  nadelige resultaat van de bijstellingen uit deze bestuursrapportage ad €  223.000 te onttrekken aan de VAR.

4.  Het structureel nadelige resultaat van de bijstellingen uit deze bestuursrapportage ad €  238.000 in 2021 incidenteel te onttrekken aan de VAR en te betrekken bij het opstellen van de begroting 2022.

College van burgemeester en wethouders gemeente Aa en Hunze,

Mevrouw mr. M. Tent                     de heer A.W. Hiemstra

                  

Secretaris                                               burgemeester

Raadsbesluit

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Aa en Hunze in de openbare vergadering van 30 juni 2021.

Met in acht neming van aangenomen moties en amendementen.

 

De griffier,                                                         De voorzitter,

                              

Mr. E.P. van Corbach                                 A.W. Hiemstra

Publicatiedatum: 10-06-2021

Inhoud